Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 17- 2022. 09. 17

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.17.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 351 894 313 Ft-ban határozza meg, az 1. sz. melléklet szerint:

a) tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 259 126 165 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 226 788 197 Ft

c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 593 277 Ft

d) irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 118 512 839 Ft

e) előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 92 768 148 Ft

f) kiadás főösszegét 351 894 313 Ft

g) bevételi főösszegét 351 894 313 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 2. sz. melléklet szerint 82 943 531 Ft bevétellel és 82 943 531 Ft kiadással, a bevételi előirányzatokon belül:

a) a működési bevételeket 6 007 697 Ft

b) előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 2 345 320 Ft

c) a központi irányítószervi támogatás 74 590 514 Ft

d) a kiadási előirányzaton belül:

e) a személyi juttatásokat 63 250 498 Ft

f) a munkaadókat terhelő járulékokat 8 719 961 Ft

g) a dologi kiadásokat 9 920 698 Ft

h) beruházási kiadások 1 052 374 Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2022. évi költségvetését az 3. sz. melléklet szerint 44 343 160 Ft bevétellel, 44 343 160 Ft kiadással, a bevételi előirányzatokon belül:

a) a működési bevételeket 243 920 Ft

b) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 176 915 Ft

c) a központi, irányító szervi támogatásokat 43 922 325 Ft

d) a kiadási előirányzaton belül:

e) a személyi juttatásokat 32 637 160 Ft

f) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 524 400 Ft

g) a dologi kiadásokat 7 129 425 Ft

h) beruházások 52 175 Ft összegben hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesített mérlegszerű bemutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A kiadási előirányzaton belül:

a) - a személyi juttatásokat 32 637 160 Ft

b) - a munkaadókat terhelő járulékokat 4 524 400 Ft

c) - a dologi kiadásokat 7 181 600 Ft

d) - beruházások 0 Ft összegben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesített mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.”

2. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 5 330 862 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármester javaslata alapján dönt a tartalék felhasználásáról.”

3. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: Karancsalja Község Önkormányzata: 25 fő, ebből:

a) 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő - polgármester

b) 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

c) 3 fő teljes munkaidős Mtv. hatálya alá tartozó

d) 14 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott

e) 1 fő tiszteletdíjas alpolgármester 5 fő tiszteletdíjas képviselő

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatottjainak létszámát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.”

4. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § A Képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetési és a szociális étkeztetési feladat ellátását vásárolt szolgáltatás útján látja el, az SDR PLUSZ KFT.-vel kötött szerződés alapján. A gyermek és felnőtt étkeztetés napi nyersanyagköltsége és az intézményi térítési díj összege az alábbiak szerint kerül megállapításra 2022. november 1-től:

a) Óvodai étkeztetés (3 x étkezés): nyersanyag költség: 415 Ft/adag; Intézményi térítési díj ÁFA-val: 530 Ft/adag; Nyersanyag költség + 50 % rezsi ktg.+ ÁFA: 791 Ft/adag

b) Iskolai étkeztetés (3 x étkezés): nyersanyag költség: 548 Ft/adag; Intézményi térítési díj ÁFA-val: 700 Ft/adag; Nyersanyag költség + 50 % rezsi ktg.+ ÁFA: 1 044 Ft/adag

c) Menza: nyersanyag költség: 388 Ft/adag; Intézményi térítési díj ÁFA-val: 500 Ft/adag; Nyersanyag költség + 50 % rezsi ktg.+ ÁFA: 739 Ft/adag

d) Szociális étkeztetés: nyersanyag költség: 475 Ft/adag; Intézményi térítési díj ÁFA-val: 605 Ft/adag; Nyersanyag költség + 50 % rezsi ktg.+ ÁFA: 905 Ft/adag”

5. § Ez a rendelet 2022. szeptember 17-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.