Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.01.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) - (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazások alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásról és az ellátásért fizetendő térítési díj megállapításáról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 950,-Ft/nap.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.