Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha:]

„d) az önkormányzati bérlakást igénylő, illetve bérlakásban élő kérelmező esetén a szociális ellátás iránti kérelemben szereplő, jogosultság feltételeit érintő lényeges adatok megegyeznek a bérlakás igénylése iránti kérelemben szereplő, illetve a bérlakással kapcsolatos eljárás során közölt adatokkal,”

(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha:]

„e) a gyermekét egyedül nevelő szülő a háztartásában élő gyermekek vonatkozásában a gyermektartásról szóló bírói ítéletet/végzést, egyezséget, a gyermektartás állam általi megelőlegezéséről szóló határozatot, az állam általi megelőlegezésről szóló eljárás megindítását bizonyító dokumentumot, vagy a gyermektartásdíj nem fizetése esetén gyermektartásdíj végrehajtása iránti eljárással kapcsolatos iratokat a kérelméhez csatolta,”

2. § A Rendelet 4. alcíme a következő 9/A. §‑sal egészül ki:

„9/A. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság kezdő napja a kérelem benyújtásának napja.”

3. § A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.”

4. § (1) A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési lakásfenntartási támogatás havi összege, amennyiben:

a) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg: havi 5000 forint,

b) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: havi 4500 forint,

c) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg: havi 4000 forint,

d) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg: havi 3500 Ft,

e) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg: havi 3000 Ft.”

(2) A Rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.”

(3) A Rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési lakásfenntartási támogatás havi rendszerességgel, a közüzemi számla közvetlen kifizetésével folyósítható.”

5. § A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 350%-át nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.”

6. § A Rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az akut betegséghez kötődő költséget a választott gyógyszertár a felírt vagy elektronikus receptek, illetve az orvosi javaslat szerinti nem vényköteles gyógyszerek alapján igazolja. Gyógyászati segédeszköz szükségessége esetén az eszközt kiadó szolgáltató egyedileg ad igazolást.”

7. § A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres települési gyógyszertámogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás befejeződik a jogosultság lejártáig, az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.”

8. § A Rendelet 33. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Felzárkóztatási ösztöndíjra jogosult a tanulóval közös háztartásban élő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú tanuló, amennyiben:]

„a) a tanuló kérelem benyújtását megelőző félévi és év végi tanulmányi átlaga külön-külön a közepes szintet eléri, valamint minden tantárgy esetében legalább elégséges értékelése van és”

9. § A Rendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Rendszeres nevelési segély abban az esetben állapítható meg, ha:]

„a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 250%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a nyugdíjminimum 300%-át,”

10. § A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres nevelési segély havi összege gyermekenként nem lehet kevesebb 3 000 forintnál, de a 10 000 forintot nem haladhatja meg.”

11. § A Rendelet 40. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, ha:)

„a) a kérelmező családjában a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 300%-át,”

12. § A Rendelet 43/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pandémia következtében rendkívüli élethelyzetbe került, Paks közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló háztartások részére egyszeri vissza nem térítendő krízistámogatásként rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 300%-át.”

13. § A Rendelet 44. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Szemétszállítási költségtérítés állapítható meg:

a) amennyiben a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő a 70. életévét betöltötte, továbbá a háztartás havi egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 350%-át, vagy

b) amennyiben a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 300%-át,

és a háztartás egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.”

14. § A Rendelet 44. §‑a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A szemétszállítási költségtérítésre való jogosultság az (1b) – (1c) bekezdés szerinti esetekben a kérelem benyújtása hónapját követő negyedévtől kerül megállapításra.”

15. § A Rendelet 45. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkormányzat egy éves időtartamra de legfeljebb a szolgáltatói szerződés lejártáig vállalja a televízió havi előfizetői díjának kiegyenlítését, amennyiben]

„b) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 350%-át és”

16. § A Rendelet 46. §‑a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A tanulók helyi közlekedésének támogatására jogosultság kezdő napja a beadott kérelemmel egyidőben bemutatott bérlet hónapjának első napja.”

17. § A Rendelet 46/A. § (3) bekezdés b)–c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

[Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki kérelmét a polgármester által közzétett hirdetmény szerinti határidőig az önkormányzathoz benyújtja, és az alábbi együttes feltételeknek megfelel:]

„b) öregségi nyugdíjban, az árvaellátás kivételével hozzátartozói ellátásban, rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül és

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 350%-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 500%-át nem haladja meg.”

18. § A Rendelet 46/B. §‑a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A köztemetés elrendelése iránti kérelmet a 15. melléklet, a köztemetés költségének elengedése iránti kérelmet a 16. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.”

19. § (1) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Rendelet 13. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Rendelet kiegészül a 15. melléklettel.

(5) A Rendelet kiegészül a 16. melléklettel.

20. § A Rendelet 10. § (2) bekezdésében a „hátralék kiegyenlítése” szövegrész helyébe a „hátralék csökkentése, kiegyenlítése” szöveg, 21. § (2) bekezdés b) pontjában „az utolsó közüzemi számlát” szövegrész helyébe „a közüzemi számlát” szöveg, 21. § (3) bekezdésében a „háztartások” szövegrész helyébe „családok” szöveg, 23. § (1) bekezdés b) pontjában a „250%-át” szövegrész helyébe „300%-át” szöveg, 41. § (1) bekezdésében a „42/A.–43/C. §‑ban” szövegrész helyébe a „41/A.–43/C. §‑ban” szöveg, 46/A. § (4) bekezdésében a „négyezer” szövegrész helyébe „5 000” szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a Rendelet 18. § (2)–(4) bekezdése.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2022. május 27-én kihirdetésre került.

1. melléklet

„6. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Települési lakásfenntartási támogatás megállapításához

I. Személyi adatok:

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ........................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ........................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
|__| Bejelentett lakóhelye: ..........................................................................................
|__| Tartózkodási helye: .............................................................................................
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Állampolgársága: .......................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ........................................................................
E-mail címe (nem kötelező megadni): ..........................................................................

2. A kérelmező családi állapota:

|__| egyedülálló,
|__| házastársával/élettársával él együtt.

3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............... fő.

4. Kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név (születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

TAJ szám

1.

2.

3.

4.

5.

5. Lakásviszonyok:

a) A támogatással érintett lakás nagysága: ................ m2.

b) Lakáshasználat jogcíme (pl.: tulajdonos, tulajdonostárs, albérlő, haszonélvező):

........................................................................................................................................

II. Nyilatkozatok:

1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

2. Kérelmemhez az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot csatolom.

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

6. Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, .........................................
.........................................................
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1. annak a közüzemi számlának a másolata, amelyhez a támogatás utalását kéri,

2. albérlet esetén az albérleti szerződés másolata.

2. melléklet

A 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 4. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Kérelmemhez csatolom az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint a rendelet 29. §a szerinti igazolást a gyógyszerköltségekről.

3. melléklet

A 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 4. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) Kérelmemhez csatolom:

ba) az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot (kizárólag szociális rászorultság szerinti igénylés esetén), valamint
bb) a hulladékszállítási díj befizetését tanúsító utolsó negyedéves csekk (készpénzátutalási megbízás) másolatát vagy a szolgáltató igazolását (mindkét igénylési forma esetén).

4. melléklet

„15. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Köztemetés elrendelésére

1. Kérelmező adatai:

Neve: ......................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ......................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................
|__| Bejelentett lakóhelye: .........................................................................................
|__| Tartózkodási helye: ............................................................................................
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Állampolgársága: ......................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)
Telefonszáma (nem kötelező megadni): .......................................................................
E-mail címe (nem kötelező megadni): ..........................................................................
Családi állapota:
|__| egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált)
|__| házastársával/élettársával lakik együtt
Elhunyt személlyel való rokoni kapcsolata: ..................................................................

2. Elhunyt személyes adatai:

Neve: ........................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .........................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Utolsó bejelentett lakóhelye: ......................................................................................
Tartózkodási helye: ...................................................................................................
Családi állapota:
|__| egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált)
|__| házastársával/élettársával lakik együtt

3. Eltemettetésre köteles személyek megnevezése:

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta, vagy
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, vagy
c) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa, vagy
d) az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója [Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerint: az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér] a törvényes öröklés rendje szerint.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy(ek) a következők:

Név
(születési név is)

Születési helye, ideje

Anyja neve

Lakcím

Jogalap

1.

2.

3.

4. A kérelem rövid indokolása:

(A megfelelő indokolást kérjük bejelölni!)
......................................... helységben 20.... év .................... hó ............. napján elhunyt ......................................................(név)
|__| hozzátartozóm eltemettetéséről nem tudok gondoskodni, mivel a temetési költségek viselése a magam, illetve a családom megélhetését veszélyezteti, vagy
|__| az elhunytnak nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésére köteles hozzátartozója, ezért kérem az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését.

5. Nyilatkozatok:

a) Nyilatkozom, hogy az elhunyt után:

|__| az alábbi értékesíthető hagyaték maradt: ...............................................................,
|__| nem maradt értékesíthető hagyaték, vagy
|__| nincs tudomásom a hagyatékról.
b) Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valósának megfelelnek.
c) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, nyilvántartásához, azok hitelességének ellenőrzéséhez, valamint a kérelem teljesítéséhez szükséges természetes és jogi személyek részére történő továbbadásához.
Paks, .............................................
..................................................
kérelmező aláírása
Csatolandó melléklet:

1. az 1. melléklet szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozat

Tájékoztató
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (3) bekezdése alapján:
„Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.”
Amennyiben az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik, és ez alapján kerül sor az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetésére, a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelező határozat kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtott kérelemre, különös méltányosságból engedélyezhető a köztemetés költségének elengedése, ha az eltemettetésre köteles személy
a) egyedül álló és havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem éri el, vagy
b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át nem éri el.

5. melléklet

„16. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Köztemetés költségének elengedésére

1. Kérelmező adatai:

Neve: .....................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .....................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................
|__| Bejelentett lakóhelye: .......................................................................................
|__| Tartózkodási helye: ..........................................................................................
(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Állampolgársága: ...................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ....................................................................
E-mail címe (nem kötelező megadni): .......................................................................
Családi állapota:
|__| egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált)
|__| házastársával/élettársával lakik együtt
Elhunyt személlyel való rokoni kapcsolata: ..............................................................

2. Elhunyt személyes adatai:

Neve: ....................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .....................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................
Utolsó bejelentett lakóhelye: ....................................................................................
Tartózkodási helye: .................................................................................................

3. A kérelem rövid indokolása:

Néhai .................................................... Paks Város Önkormányzata által elrendelt köztemetése költségeinek méltányosságból történő elengedését kérem, tekintettel arra, hogy havi jövedelmem nagyon alacsony, a temetési költségek viselése a magam, illetve a családom megélhetését veszélyeztetné.

4. Nyilatkozatok:

a) Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valósának megfelelnek.

b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

c) Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, .............................
............................................
kérelmező aláírása
Csatolandó melléklet:

1. az 1. melléklet szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozat