Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Abod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Abod Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet
A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök

1. Önkormányzati hatósági ügyekben hatásköre:

1.1. Lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, létfenntartási támogatás, családok karácsonyi támogatása, temetési költséghez való hozzájárulás, közköltséges temetés elrendelése, visszafizetési kötelezés, részletfizetés, hagyatéki teherként történő bejelentése.

1.2. Engedélyezi a község címer használatát az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről szóló 14/2004.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése.

1.3. Gyakorolja a településképi konzultáció, településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés és településképi bírságolási eljárásokhoz kapcsolódó döntési hatásköröket.

1.4. Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, egyéb ingatlanokon, vagy azok alatt vagy felett közcélú és nem közcélú közművek (különösen, de nem kizárólagosan ivóvíz-, szennyvíz-hálózat, gázhálózat, és távközlési eszközök) létesítéséhez, elhelyezéséhez, bővítéséhez, vagy megszüntetéséhez kapcsolódó, a tulajdonosi jogok gyakorlásával, a tulajdonjog korlátozásával összefüggő kérdésekben.

2. Önkormányzati vagyongazdálkodással összefüggésben hatásköre:

az Önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát az adósok, vevők és egyéb követelések, valamint a munkavállalókkal szembeni különféle követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el a 100.000.- forint összeghatárt az önkormányzat vagyonáról vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 31. § ba) és bb) pontja alapján.

3. A Képviselő-testület által a Társulásra átruházott hatáskörei

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásra átruházott feladat- és hatáskör: Gondoskodik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.-34. §-ában, és 37. §-37/A. §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörök ellátásról.”