Kötegyán község képviselő testületének 1/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 01 - 2018. 02. 02

Kötegyán  Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításárólKötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 11/2017. (XII.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. § A rendelet 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag – tűzifa – támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága a 101 000,- Ft-ot, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át, azaz 114 000,- Ft-ot nem haladja meg.


2. § A rendelet 3. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(5) A támogatás iránti igényeket 2017. december 4. és 2018. február 2. között lehet benyújtani e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon. E határidő jogvesztő.


3. § Ezen rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.
                  Nemes János                                                                Szokai Dániel

                  polgármester                                                                     jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. január 31. napján kihirdettem.
Kötegyán, 2018. január 31.
                  Szokai Dániel

                                                                                                             jegyző