Kötegyán község képviselő testületének 12/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 01 - 2017. 12. 02

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:


1. § Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Kötegyán Község Önkormányzata

 • a költségvetési bevételi főösszegét Ft-ban,
 • a költségvetési kiadási főösszegét 432 399 405Ft-ban,


Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye

 • a költségvetési bevételi főösszegét 70 150 266 Ft-ban,
 • a költségvetési kiadási főösszegét 70 150 266 Ft-ban,


Mindösszesen


 • a költségvetési bevételi főösszegét 502 549 671 Ft-ban,
 • a költségvetési kiadási főösszegét 502 549 671 Ft-ban,


állapítja meg.


 • Költségvetési bevételek:      

                                                                                                                              Ft-ban

 • Működési célú támogatások 305 659 122


 • Felhalmozási célú támogatások 92 138 384


 • Finanszírozási bevételek 34 601 899

                                                                                                                          

 • Bevétel összesen: 432 399 405


 • Költségvetési kiadások

      I.        Működési kiadások                                                                                287 954 470

      II.      Felhalmozási célú kiadások                                                                      98 091928

     

 • Finanszírozási kiadások 46 353 007
 • AH-belüli megelőlegezés visszafizetése 5 695 663
 • központi, irányító szervi támogatások 40 657 344

Kiadások összesen:                                                                                         432 399 405 ”

2. § Az Ör. 1 - 14. mellékletei helyébe e rendelet 1 -14. mellékletei lépnek.


3. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

            Nemes János                                                                      Szokai Dániel

  polgármester                                                                         jegyzőZáradék:  

A rendelet 2017. december 1. napján kihirdetésre került.                                                                                                       Szokai Dániel

                                                                                                              jegyző