Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.27.

Békésszentandrás Nagyközség képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban ezen Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1)1 A 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldala, illetve a tárgyévi bevételek összege 2.087.839 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi költségvetési bevétel 1.506.844 ezer Ft

b) Finanszírozási bevétel 580.995 ezer Ft

c) Tárgyévi bevétel összesen 2.087.839 ezer Ft

(2)2 A 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldala, illetve a tárgyévi kiadások összege 2.087.839 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023 évi költségvetési kiadás 2.073.510 ezer Ft

b) Finanszírozási kiadás 14.329 ezer Ft

c) Tárgyévi kiadás összesen 2.087.839 ezer Ft

(3) A 2023. évi költségvetés bevételi-kiadási kiemelt előirányzatai:

1. Bevételei előirányzatok

a)3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 443.616 ezer Ft

b)4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 669.291 ezer Ft

c)5 Közhatalmi bevételek 290.522 ezer Ft

d)6 Működési bevételek 89.554 ezer Ft

e)7 Felhalmozási bevételek 10.825 ezer Ft

f)8 Működési célú átvett pénzeszközök 2.542 ezer Ft

g)9 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 494 ezer Ft

h)10 Finanszírozási bevételek 580.995 ezer Ft

i)11 Összesen 2.087.839 ezer Ft

2. Kiadási előirányzatok

a)12 Személyi juttatások 483.489 ezer Ft

b)13 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61.718 ezer Ft

c)14 Dologi kiadások 424.047 ezer Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000 ezer Ft

e)15 Egyéb működési célú kiadások 65.627 ezer Ft

f)16 Beruházások 850.313 ezer Ft

g)17 Felújítások 93.143 ezer Ft

h)18 Egyéb felhalmozási célú kiadások 92.174 ezer Ft

i)19 Finanszírozási kiadás 14.328 ezer Ft

j)20 Összesen 2.087.839 ezer Ft

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei, ellátandó feladatai

3. § (1) Az önkormányzat 2023-ban ellátandó feladatait intézményeinek működtetésével, a következő szervezeti keretek között végzi:

1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata:

2. Körös Művelődési ház és Könyvtár

3. Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

4. Gondozási Központ

5. Bölcsőde

6. Településüzemeltetési Intézmény

(2) Az önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik az Áht.-ben foglaltaknak megfelelően.

(3) A költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról – külön megállapodásban foglaltak alapján – a Polgármesteri Hivatal gondoskodik az Áht.-ben foglaltaknak megfelelően.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények, szervezeti egységek bevételi-kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzat-csoportok/rovatok szerinti részletezését a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti / rovatonkénti összetételét a 2. melléklet határozza meg.

(2)21 A tárgyévi működési bevételek összege 854.418 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi működési költségvetési bevétel 826.235 ezer Ft

b) Finanszírozási bevétel 28.183 ezer Ft

c) Tárgyévi működési bevétel 854.418 ezer Ft

(3)22 A tárgyévi felhalmozási bevételek összege 1.233.421 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi felhalmozási költségvetési bevétel 680.609 ezer Ft

b) Finanszírozási bevétel 552.812 ezer Ft

c) Tárgyévi felhalmozási bevétel 1.233.421 ezer Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket - intézményenkénti bontásban - a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek forrásonkénti/rovatrend szerinti összetételét a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzati/intézményi költségvetés intézményi bevételeit – intézmény/funkció /rovatrend bontásban – a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzatot megillető állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként/rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési szervek 2023. évi önkormányzati támogatását (intézményfinanszírozás) a 2. melléklet foglalja magában.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak rovatonkénti összetételét a 2. melléklet határozza meg.

(2)23 A tárgyévi működési kiadások összege 1.050.374 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi működési költségvetési kiadás 1.037.881 ezer Ft

b) Finanszírozási kiadás 12.493 ezer Ft

c) Tárgyévi működési kiadás 1.050.374 ezer Ft

(3)24 A tárgyévi felhalmozási kiadások összege 1.037.465 ezer Ft, ezen belül:

a) 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadás 1.035.629 ezer Ft

b) Finanszírozási kiadás 1.836 ezer Ft

c) Tárgyévi felhalmozási kiadás 1.037.465 ezer Ft

(4) A 2023. évi költségvetés költségvetési szervenkénti/ feladatonkénti/funkciócsoport /rovatrend szerinti kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési kiadások kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását – intézményenkénti, funkciócsoport szerinti részletezésben – a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzati/intézményi létszám-előirányzatot – költségvetési szervenként, ellátandó feladatonként/funkciócsoportonként – az 5. melléklet tartalmazza.

(7)25 Az önkormányzat 2023. évi működési célú támogatásértékű kiadásainak előirányzatát 12.196 ezer Ft összegben határozza meg.

(8)26 Az önkormányzat működési célú végleges pénzeszközök-átadásainak kiadási előirányzatát 6.189 ezer Ft-ban határozza meg.

(9)27 A 2023. évi tervezett beruházások-felújítások 943.455 ezer Ft összegű előirányzatát projektenként, feladatonként, címenként a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

Általános és céltartalékok

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összesített

a) általános tartaléka 0 ezer Ft,

b) működési céltartaléka 0 ezer Ft,

c) felhalmozási céltartaléka 0 ezer Ft,

d) összesen 0 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési tartalék – amennyiben év közben kiadási feladathoz nem kapcsolódó működési célú többletbevétel jelentkezik - az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül (K513 rovat) kerül megtervezésre.

(3) A felhalmozási céltartalék – amennyiben év közben kiadási feladathoz nem kapcsolódó felhalmozási célú többletbevétel jelentkezik - az Önkormányzat intézményi költségvetésben Felhalmozási célú kiadások előirányzatán belül (K61-K67, K71-K74 rovat) kerül megtervezésre. A felhasználás a testület egyedi határozatának megfelelően történik, illetve felhasználására a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával van lehetőség.

(4) A 2022. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően jóváhagyott 2022. évi pénzmaradvány feladattal terhelt összegén felüli része az (1) bekezdésben meghatározott tartalék összegét növeli, annak felhasználására jelen Rendelet 11. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

7. § Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 10. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásait - éves bontásban - a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 12. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

9. § A 2023 évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint - a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

11. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 12. § (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Az e Rendelet 5. §-ban meghatározott - a működési kiadásokon belül (K513. rovaton) előirányzott- működési céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület határozattal dönt, a kiadási előirányzat döntésnek megfelelő módosításáról a (3) bekezdésben meghatározott időpontokban benyújtandó rendeletben intézkedik.

(3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja, és a (3) bekezdésben meghatározott időpontokban benyújtandó rendeletben intézkedik az előirányzat módosításáról.

(4) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább három alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(5) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. § (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 50 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Képviselő-testület dönt.

(5) A költségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik, valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) A költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 30 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a Rendeletet a 13. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

13. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát, a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát fenntartja, azt nem ruházza át, a polgármester indítványára az előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a Rendeletet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

(2) Költségvetési szerv pótköltségvetési kérelmet csak akkor nyújthat be, ha az Áht. 86. § (5) bekezdése szerinti jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi juttatások kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzatok körébe tartozó kifizetésekre, elsősorban dologi kiadásokra csoportosítja át.

(3) A pótköltségvetési kérelem benyújtásának határideje 2023. szeptember 10-e. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8. havi a gazdálkodásának tényadatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások kimutatását, az igényelt támogatás részletes, számszaki adatokkal alátámasztott indokolását, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv állásfoglalását.

14. § (1) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a Képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

15. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető a költségvetési rendelet előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4) A központi támogatásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról az államháztartásért felelős miniszter által az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁVR.) alapján kiadott tájékoztatóban meghatározott időpontokban a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős iroda vezetője részére adatot szolgáltatni.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(6) A működési bevételek-kiadások egyensúlyának biztosítása érdekében valamennyi intézmény a dologi kiadási előirányzattal való takarékos gazdálkodásra kötelezett. A biztonságos működés érdekében törekedni kell az 5%-os kiadás megtakarítás elérésére. A takarékos működésért az intézményvezető a Képviselő-testületnek felel.

16. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e § (3) bekezdésében foglalt előírások mellett.

(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek társadalmi szervezeteket csak az alapító okiratban jóváhagyott feladataik teljesítése érdekében támogathatnak.

(3) A képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között a civil szervezetek támogatására jóváhagyott keretösszeg felhasználását pályázati eljárás keretében engedélyezi.

17. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(3) A Körös Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évben benyújtandó érdekeltségnövelő pályázatai saját forrását a költségvetés az alábbiak szerint biztosítja:

a) Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás saját forrása

aa) 082042 funkció: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

ab) Dologi kiadásain belül 400 ezer Ft

b) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját forrása

ba) 082091 funkció: Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

bb) Dologi kiadásain belül 100 ezer Ft

18. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

19. § (1) A 2023. évi költségvetési törvény 62 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői illetményalap mértéke 2023. évben 70 000 forint.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

a) a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 15 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

b) a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott középiskolai végzettségű köztisztviselők alapilletményük 15 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

(3) A Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül – a K1101 rovaton tervezett törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata tartalmazza:

a) a köztisztviselők törvény szerinti alapilletményét,

b) a 15 %-os alapilletmény-kiegészítését,

c) képzettségi-, vezetői-, és nyelvpótlék járandóságának,

d) a Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról) szerint a garantált minimálbér és garantált bérminimum eléréséhez szükséges összeg fedezetét.

e) Az I- II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők részére a Kttv „235. § (1) A képviselő-testület hivatalánál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, … jóváhagyásával - a jegyző.” A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó személyi illetményre fordítható illetmény 2023. évben felhasználható része havi 460.530 Ft.

(4) A Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül K1102 rovaton jóváhagyott 7.358 ezer Ft összegű előirányzat – és az ehhez kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat – a köztisztviselők teljesítményének ösztönzésére a Polgármester egyetértésével, a Jegyző hatáskörében használható fel.

(5) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átmenetileg betöltetlen álláshelyek miatt képződött bérmaradványt 1.000 ezer Ft összegig a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jutalmazásra felhasználhatja.

(6) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése szerint: „A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott -az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2023. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot.” Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a cafetéria juttatásra felhasználható keret bruttó 350.000 Ft/fő összegben áll rendelkezésre. (K1107).

(7) a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a munkaruha juttatásra felhasználható keret bruttó 70.000 Ft/fő összegben áll rendelkezésre. (K1108).

(8) Az Önkormányzat Intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül – a K1101 rovaton – tervezett törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata tartalmazza:

a) az 1992. évi XXXIII. törvény szerinti besorolási fokozatnak megfelelő közalkalmazotti alapilletményét,

b) A Kjt. 66. § (9) bekezdése szerinti garantált bérminimumnak megfelelő összeget 2022. december hóra vonatkozóan a Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete, 2023. január l-től pedig a Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról) alapján,

c) egyéb jogszabályokban meghatározott ágazati pótlékok összegét,

d) Költségvetési törvény 3. melléklet Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék,

e) vezetői pótlékok, és önkormányzati döntés alapján adott pótlékok összegét.

(9) Az Önkormányzat Intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak előző évi illetménye 2 %-ának megfelelő kereset-kiegészítés fedezetét az alapilletmény előirányzata tartalmazza, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 66. § (2) bekezdése szerint.

(10) A 2020. évi C törvény alapján egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó foglalkoztatottakra vonatkozóan a Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül – a K1101 rovaton – tervezett törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata tartalmazza:

a) az előző évi besorolásnak megfelelő – 2022. december havi besorolás szerinti alapilletmény,

b) 2020. évi C törvény, valamint az 528/2020. (XI.28.) Kormányrendelet szerint az egészségügyi szolgálati jogviszony alapján – besorolási fokozattól függő illetmény összegét, 2022. január l-i hatállyal,

c) Költségvetési törvény 3. melléklet Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék,

d) Önkormányzati döntésen alapuló pótlékok összegét.

(11) Az Önkormányzat intézménynél és Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak éves bértömegét a Személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül – a K1101 rovaton – tervezett törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata tartalmazza. A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete és az 573/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet (a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról) szerint a garantált minimálbér és garantált bérminimum eléréséhez szükséges összeg fedezetét, valamint azt meghaladóan – 2023. január 1-i hatállyal – önkormányzati forrásból történő kiegészítés fedezetét.

20. § Az Önkormányzat 2023. évben könyvvizsgálatra nem kötelezett, könyvvizsgálati feladatra a Képviselő-testület megbízást nem ad. Az önkormányzat és intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátását a jegyző hatáskörében választott és megbízott – megfelelő képesítéssel rendelkező – személy/vállalkozás végzi, melynek költsége az Önkormányzat költségvetésében megtervezésre került.

21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást elegendő 3 évenként végrehajtani. A következő leltározást 2025. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

22. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

Átmenetileg szabad (likvid) önkormányzati pénzeszközök hasznosítása

23. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

Folyószámlahitel felvétele

24. § (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a számlavezető pénzintézettel - a 2023. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően - 80.000 ezer Ft összegű – költségvetési éven belüli visszafizetési kötelezettséggel - folyószámlahitel felvételére szerződést kössön.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.

Önkormányzati biztos kirendelése, megbízása

25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.

(2) A költségvetési szerv az (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendelete 119. §-ában foglaltak az irányadóak.

Pénzellátás szabályai

26. § (1) Az intézményeknek havonta, a tárgyhót megelőző hónap 28-áig pénzellátási (finanszírozási) tervet kell készíteniük.

(2) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az intézményi saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben foglaltakra is figyelemmel, a tényleges szükséglethez igazodik.

(3) A pénzellátási tervtől eltérő, vagy azt meghaladó felhasználásra a pénzügyi irodavezetőnek benyújtott kérelem alapján kerülhet sor.

(4) Az intézményi bankszámlák napi záró egyenlege a heti utolsó finanszírozási napon az önkormányzat számlájára átvezetésre kerül.

Átmeneti rendelkezések

27. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy – mivel a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott – 2023. január 1-től jelen költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester jogosult volt a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Vegyes és záró rendelkezések

28. § (1) A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege (Közgazdasági tagolás szerint)

2. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2023. év

3. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai Intézmény/ funkció/rovat bontásban – 2023. év

4. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban -2023. év

5. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi létszám-előirányzat - 2023. év

6. melléklet: Az Önkormányzat beruházási-felújítási előirányzatai – 2023. év

7. melléklet: Közhatalmi bevételek részletezője – 2023. év

8. melléklet: Az Önkormányzati/intézményi költségvetés bevételei Intézmény /funkciócsoport /rovat bontásban -2023. év

9. melléklet: Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2023. évi bevételei a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján

10. melléklet: Likviditási terv -2023. év

11. melléklet: Az Önkormányzat 2023. január 1-ét követően esedékes hosszú lejáratú, több éves kihatással járó kötelezettségei éves bontásban

12. melléklet: Az Önkormányzat tartós befektetései

13. melléklet: Az Önkormányzat közvetett támogatásai

14. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai

(2) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. § (1) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdés 1. pont a) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont a) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont a) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdés 1. pont b) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont b) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont b) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdés 1. pont d) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont d) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont d) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdés 1. pont e) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont e) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdés 1. pont f) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont f) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont f) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdés 1. pont g) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdés 1. pont h) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdés 1. pont i) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont i) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 1. pont i) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (3) bekezdés 2. pont a) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont a) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont a) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2. § (3) bekezdés 2. pont b) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont b) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont b) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 2. § (3) bekezdés 2. pont c) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont c) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont c) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2. § (3) bekezdés 2. pont e) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont e) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont e) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. § (3) bekezdés 2. pont f) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont f) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont f) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 2. § (3) bekezdés 2. pont g) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont g) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont g) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. § (3) bekezdés 2. pont h) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 2. § (3) bekezdés 2. pont i) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. § (3) bekezdés 2. pont j) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont j) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés 2. pont j) alpontja a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

22

A 4. § (3) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 5. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. § (3) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 5. § (7) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

Az 5. § (8) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

Az 5. § (9) bekezdése a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

Az 1. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 2. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 6. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. melléklet a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.