Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2023. 02. 25

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

2023.02.25.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya Keszthely város közigazgatási területén lévő köztemetőre, valamint a temetkezési szolgáltatási, a temetőfenntartási és üzemeltetési tevékenységekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a köztemető fenntartását, üzemeltetését, a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyekre, valamint mindazokra kiterjed, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

(3) Keszthely Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) köztemető fenntartási kötelezettsége az önkormányzat tulajdonában lévő, természetben a Keszthely, Kossuth Lajos utca 131. valamint a Keszthely, Szent Mihály utca 2. szám alatti ingatlanokon elhelyezkedő köztemetőkre (a továbbiakban: köztemető) terjed ki.

(4) Keszthely város közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

2. A köztemető

2. § (1) A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.

(2) A köztemető fenntartása, üzemeltetése, megszüntetése és temetkezési szolgáltatás végzése során a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) vonatkozó rendelkezéseit, valamit a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Keszthely város közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, ismételt használatbavételéről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

3. A köztemető fenntartása, üzemeltetése

3. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő, a tulajdonában lévő köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről.

(2) A köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátásáról az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésével a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. mint üzemeltető (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik, amely a feladatokat ezen rendeletben biztosított kizárólagos jog alapján látja el.

4. § (1) A köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az önkormányzat az üzemeltető útján a temető használók részére ingyenesen gondoskodik.

(2) Az üzemeltető a köztemetőben keletkezett hulladék gyűjtésére hulladéktárolót, konténert biztosít, amelyek ürítéséről és elszállításáról szükség szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval kötött szerződés alapján gondoskodik.

(3) A köztemető környezetének és köztisztaságának védelmére valamennyi köztemető látogatójának kötelezettsége, ezért a szerves (növényi) valamint szervetlen hulladékot kötelesek a kijelölt hulladéklerakó helyeken elhelyezni és minden nemű környezetszennyezéstől tartózkodni.

(4) Az üzemeltető kizárólag a sírgondozás céljára a Szent Miklós temetőben 4 db, a Szent Mihály temetőben 5 db vízvételi helyet biztosít mindenki számára ingyenesen.

(5) A köztemető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő önkormányzati feladatok ellátásának biztosítását a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal rendszeresen ellenőrzi. A köztemetőt körülkerítő kerítés állapotát az üzemeltető legalább félévente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.

(6) A köztemetőre vonatkozó tárgyi és infrastrukturális feltételek leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az illemhely/WC használata a temető látogatók számára ingyenes.

5. § (1) Az üzemeltető a köztemetőben a temetési helyekről a Törvény 18. § (1) bekezdése alapján köteles vezetni:

a) nyilvántartó könyvet temetésekről,

b) nyilvántartó könyvet sírhely megváltásokról,

c) sírbolt könyvet,

melyeket elektronikus formában adathordozón is tárolhat.

(2) Elektronikus nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése, vagy párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges.

4. A köztemető használati és igénybevételi rendje

6. § (1) A köztemetőt nyitvatartási időben lehet igénybe venni. A köztemető használatával és igénybevételével kapcsolatos ügyeket az üzemeltető ügyfélfogadási idejében lehet elintézni.

(2) A köztemető nyitvatartási idejét, az üzemeltető ügyfélfogadási idejét és helyét ezen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A temetőt az ott tartózkodók kötelesek úgy használni, hogy a köztemető kegyeleti funkciója ne sérüljön, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzését, ápolását ne zavarják. A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása, tartózkodás bármiféle károkozástól, rongálástól.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak érvényesülése érdekében tilos

a) a temetőbe vakvezető, rendőrségi kutya kivételével állatot bevinni és beengedni,

b) a temetőben kegyeletet sértő módon hangoskodni, zenét hallgatni,

c) a köztemető területén olyan magatartást tanúsítani, tevékenységet végezni, amely sérti a kegyeletet, és megbotránkozást kelt a temetőhasználók körében,

d) szemetelni, a növényi- és a sírokról, sírboltról származó hulladékot sírok között tárolni,

e) tüzet rakni.

(3) A köztemető területén a gyertyagyújtás az életet, testi épséget vagy vagyontárgyat nem veszélyeztetheti.

(4) A temetőben tilos továbbá,

a) járművel közlekedni – kivéve a halottszállító- és a mozgáskorlátozott személyt szállító járművet, közüzemi szolgáltató járművet, valamint az önkormányzat engedélyével síremlék készítés céljából szállítást végző járművet, illetve üzemeltető járműveit –,

b) kerékpározni,

c) motorozni,

d) a sírokat, a sírokra ültetett növényeket megrongálni, a temetőben nyíló és ott elhelyezett növényeket a temetőből kivinni,

e) a sírok díszítését megrongálni, csonkítani, bepiszkítani, a díszítő tárgyakat illetéktelen személynek elvinni vagy eltávolítani,

f) minden olyan magatartást tanúsítani, amely a köztemető zöldfelületét, útjait, parkosítási tevékenységét érinti.

g) olyan tárgyak a köztemető területén történő elhelyezése, mely nem a sír, sírbolt díszítésére szolgál, valamint

h) padok, ülőhelyek engedély nélküli elhelyezése,

i) a sírjel építőelemei, így különösen kő, betonfa, gránit, valamint egyéb kommunális hulladék konténerbe helyezése,

j) a megrongálódott, valamint felújítás céljából megbontott temetési helyek, sírjelek 90 napnál hosszabb ideig rendezetlenül hagyni,

k) a temetési hely, sírjel kialakításához, építéséhez, felújításához, karbantartásához szükséges építőanyagok, valamint egyéb anyagok tárolása,

l) a hulladéktárolóba a sírhely gondozásán kívül/túl keletkező egyéb hulladék és lom elhelyezése.

(5) Az üzemeltető jogosult az engedélyköteles, de engedéllyel nem rendelkező vagy nem az engedély szerint elhelyezett, a köztemető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket eltávolítani.

(6) 12 éven aluli gyermek a köztemető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(7) Köztemetőbe a látogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat (pl. koszorú, vágott élő virág, művirág, váza, öntözőkanna) és a kegyeleti jog gyakorlás kellékeit (pl. mécses, gyertya) vihetik be.

8. § (1) A köztemető használók kötelesek

a) a ravatalozót, a sírokat, a síremléket, a köztemető kerítését és egyéb létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni, azok épségére ügyelni,

b) a köztemető tárgyaira vigyázni,

c) a köztemetőben keletkezett szerves hulladékokat, a gyomot, az elszáradt virágokat és koszorút, a gyertyát és mécsest a temetőben a kijelölt hulladékgyűjtő helyre elhelyezett hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

d) a tűzveszély keletkezését eredményező magatartástól tartózkodni, valamint a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, gyertyát, mécsest úgy elhelyezni, hogy tűz ne keletkezzen.

e) az eredeti helyéről a megrongálódás következtében földre került sírjeleket vagy azok darabjait a temetési hellyel rendelkezni jogosult elszállíttatni, vagy az elszállításról gondoskodni.

(2) Az egy éven át gondozatlan temetési hely, vagy sírjel esetében az üzemeltető jogosult a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívni a gondozási kötelezettsége teljesítésére. Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult a felhívásban foglaltaknak a megjelölt határidőben nem tesz eleget, abban az esetben az üzemeltető a temetési hely, sírjel gondozása iránt – a temetési hely felett rendelkezni jogosult költségére – intézkedni jogosult.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott a temetési hely felett rendelkezni jogosult nem lelhető fel, úgy a sírhely gondozási kötelezettség a tulajdonos önkormányzatot terheli.

(4) A lebontott síremlék - hacsak jogszabály vagy az építésügyi hatóság határozata eltérően nem rendelkezik - a temető területén nem tárolható.

5. A ravatalozó használatának és igénybevételének rendje

9. § (1) A köztemetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő elhunytak holttestét a temetkezési szolgáltató köteles a temetésig a ravatalozó épületben hűtött ravatalasztalon, vagy a holttest hűtésére alkalmas és üzemképes hűtőkoporsóban, vagy halotthűtőben tartani a temetési helyre történő elhelyezésig.

(2) Hamvasztásos temetés esetén, amennyiben nem kerül sor az urnában lévő hamvak haladéktalan elhelyezésre az urnát a kegyeleti előírásoknak megfelelő helyen köteles tartani a temetés, vagy a temetési helyre történő elhelyezés időpontjáig.

(3) A ravatalozó helyiséget az üzemeltető a temetés időpontja előtt legalább 1 órával köteles kinyitni.

(4) A ravatalozó rendszeres takarításáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről az üzemeltető gondoskodik.

6. A temetési hely

10. § (1) A köztemetőben koporsóban és urnában történő temetésre van lehetőség.

(2) A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni a 11. §-ban meghatározott minimális távolságot a sírhelytáblák, a sírhely sorok és a temetési helyek között.

11. § (1) Temetési hely megjelölésére sírjelek alkalmazása használható, létesíthető, melynek során be kell tartani a Korm. rendelet szerinti szabályokat.

(2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az üzemeltető korlátozhatja.

(3) A síremlék felállításra csak az üzemeltető részére benyújtott és általa nyilvántartásba vett vázlatos terv alapján adható ki engedély a síremlék méreteire és anyagára való tekintet nélkül.

(4) Síremlék állítási engedély fa alapanyag esetén maximum 150 cm-es, illetve kő(műkő) alapanyag esetén maximum 120 cm-es magasságú emlék építésére adható ki.

(5) A Szent Miklós temetőben NÖRI által védett, illetve műemlékvédelem alatt álló síremlékek felújítása, az üzemeltető-, illetve a megfelelő hatóság engedélye alapján lehetséges, a síremlék méreteire és anyagára való tekintet nélkül.

(6) A Szent Miklós temetőben sírok lefedésére engedély maximum 70 %-os fedésre adható ki, kivéve a már eredetileg lefedett sírok felújítása esetén.

(7) A temető területén a síremlékek építése és felújítása során szilárd burkolatú járda nem építhető.

(8) Urnafülke a síron lévő emlékkőre, illetve fölé nem építhető.

7. A sírhely, urnahely méretezése, sírjelek alkalmazása, a sírjel megőrzendővé nyilvánítása

12. § (1) A sírhely, valamint az urna földbe temetése esetén az urnahely mélységére, hosszára és szélességére vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet vonatkozó szabályainak figyelembe-vételével a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A sírhelytáblákat, a táblákon belüli sorokat, az egyes sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki.

(3) A sírhelytábla azonosítóját könnyen észrevehető helyen oszlopon/táblán helyezi el az üzemeltető.

(4) A sírhelytáblák elhelyezését az üzemeltető ellenőrzi.

(5) Jelen rendelet hatályba lépését követően, rosszul elhelyezett vagy az előírt mértéket meghaladó sírhely esetén az üzemeltető felhívja a rendelkezésre jogosultat annak javítására, áthelyezésére, elbontására határidő megadásával. Amennyiben a rendelkezésre jogosult a megadott határidőig nem teljesíti az üzemeltető által meghatározottakat, gondoskodik a sírhelytábla elbontatásáról/elbontásáról a rendelkezésre jogosult költségére.

13. § (1) A temetési hely, sírjel megőrzendővé nyilvánításáról a tulajdonos önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt döntéshez javaslatot kell csatolni, amely tartalmazza az elhunyt személy nevét, a temetési hely pontos meghatározását, a sírjel leírását, dokumentálását, valamint a javaslat indokolását.

(3) A temetési hely, sírjel megőrzendővé nyilvánítására irányuló javaslat megtételéről értesíteni kell a temetési hely felett rendelkezni jogosultat amennyiben fellelhető.

(4) A temetési hely felett rendelkezni jogosultnak- amennyiben ismert, vagy fellelhető- nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul-e a temetési hely, sírjel megőrzendővé nyilvánításához.

(5) A temetési hely, sírjel megőrzendővé nyilvánítás – a köztemető fennállásáig – határozatlan időtartamra szól.

(6) A temetési hely, sírjel megőrzendővé nyilvánítása esetében az Önkormányzat vállalja a temetési hely feletti rendelkezési jogosultság lejártát követően a temetési hely újra váltását, a temetési hely, sírjel gondozását, fenntartását, karbantartását, valamint a felújítását.

(7) A temetési hely, sírjel megőrzendővé nyilvánítása esetén a temetési hely felett rendelkezni jogosult - amennyiben ismert, vagy fellelhető - határozza meg a temetési helybe helyezhető személyek körét.

8. A temetési hely feletti rendelkezési jog

14. § (1) A temetési hely, valamint a sírjel feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama:

a) sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év,

c) urnasírhely esetén 10 év,

d) urnasírbolt esetén 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog az (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható, újra váltható az (1) bekezdésben meghatározott időre. Az újraváltás időtartama sírhely esetén a temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az (1) bekezdésben meghatározott használati időtől eltérően 10 év is lehet, ekkor az újra váltás díja nem lehet magasabb a megváltási díj időarányosan csökkentett részénél.

(3) Az újraváltás nem tagadható meg, kivéve a Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésben meghatározottak esetén.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jogokról szóló nyilvántartást az üzemeltető vezeti.

9. A kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

15. § (1) A köztemető látogató joga, hogy a temetési helyeken olyan kegyeleti tárgyakat helyezzen el, amelyek nem sértik mások kegyeleti jogait, a köztemető jellegét.

(2) A temetési helyeken úgy lehet lágyszárú növényeket elhelyezni a sírhely földjébe vagy cserépbe, hogy azok a sírok közötti mozgást ne akadályozzák.

(3) A köztemető területén belül kizárólag a temetési helyre lehet növényeket ültetni.

(4) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek kell gondoznia.

(5) A sírhely gondozásakor a szomszédos sírhelyeket nem szabad megrongálni, beszennyezni.

(6) A sírhelyeken elhelyezett sírjeleket, különösen a síremléket gondozni kell. A sírjelet úgy kell elhelyezni, hogy ne veszélyeztesse a látogatók vagy más tárgyak épségét.

(7) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm.

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza az üzemeltetőt arra, hogy köztemető esetében az önkormányzat nevében hívja fel a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy sírbolt helyreállítására.

(9) Amennyiben az érintett a (8) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére az önkormányzat nevében az üzemeltető megszünteti, és intézkedik a költségek megfizettetéséről.

(10) Amennyiben a (9) bekezdésben meghatározott a sírhely felett rendelkezni jogosult nem lelhető fel, úgy a költséget a tulajdonos önkormányzat viseli.

10. A temetési hely megváltásának, a temetőfenntartási hozzájárulás díja és a létesítmények és szolgáltatások igénybevételének díja

16. § (1) A temetési helyek megváltásáért és újra váltásáért a temetési hely felett rendelkezni jogosultnak díjat kell fizetni.

(2) A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamára – az e rendeletben meghatározott használati időre – vonatkozik, melynek mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A temetési helyek újra váltási díjának mértéke azonos időtartamra megegyezik a (2) bekezdésben foglaltakkal.

(4) A temetési helyek újraváltási díjának mértéke, ha az újraváltás nem az első megváltás időtartamának megfelelő, hanem csökkentett időtartamra történik, a teljes újraváltási díj mértékének időarányos része.

17. § (1) A köztemetőben munkát végző személynek, vállalkozásoknak – kivéve temetkezési szolgáltatók - a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel történő beültetését, a temetési hely, sírjel kialakítási, építési, felújítási és karbantartási munkák végzésének időtartamára temetőfenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie.

(2) A temető-fenntartási hozzájárulási díjat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A köztemetőben az építtető vagy a kivitelező a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 munkanappal köteles bejelenti a munka végzés megkezdését a köztemető üzemeltetőjénél.

(4) A tevékenység a (2) bekezdésben meghatározott köztemető fenntartási hozzájárulási díj megfizetését követően kezdhető meg.

(5) A köztemetőben munkát végző vállalkozó köteles betartani a Korm. rendelet 23. §-ban rögzítetteket.

18. § (1) A temetkezési szolgáltatók munkavégzésének összhangját az üzemeltetőnek biztosítania kell oly módon, hogy

a) a temetkezési szolgáltatók - az általuk végzett egyes temetési szolgáltatások jellegéhez is igazodóan - azonos feltételekkel, lehetőség szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a temetői létesítményeket, az azt szolgáló infrastruktúrát;

b) olyan nyilvántartásokat vezet, illetve ügyfélszolgálatának működtetését úgy szervezi meg, melyből az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követhetők.

(2) A temetkezési szolgáltatásokat hatósági engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók végezhetik. Annak a temetkezési szolgáltatónak, aki igénybe veszi

a) a temetői létesítményeket, valamint

b) az üzemeltető által biztosított szolgáltatásokat

igénybevételi díjat kell fizetnie.

(3) A temetkezési szolgáltató köteles a köztemetőn belül igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, melyek

a) az elhunyt hűtésével,

b) az elhunyt szállításával – a szállításra kialakított járművel, ha nincs saját használatú ilyen járműve –,

c) a sírhelynyitással és visszahantolással

kapcsolatos feladatok ellátására irányulnak és az üzemeltető közreműködésének, berendezéseinek igénybevételével történnek.

(4) A létesítmények igénybevételi díjának mértékét a 5. melléklet tartalmazza.

(5) A temetési szolgáltatás tevékenységek ellátásának temetői rendjére vonatkozóan a Törvény 25. § (1) és (2) bekezdését, valamint a Korm. rendelet 50. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

11. A temetési helyek gazdálkodási szabályai

19. § (1) A temetési helyek megváltási díjaiból, a temetőfenntartási hozzájárulás díjaiból, valamint az igénybevételi díjakból származó bevételek az üzemeltetőt illeti, melyet az üzemeltető köteles számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kezelni.

(2) Az üzemeltető a köztemető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos bevételeit és kiadásait kizárólag szabályosan kiállított bizonylatok alapján, a számviteli, adó és egyéb könyvvezetésre vonatkozó jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően elkülönítetten tartja nyilván.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba kizárólag csak a köztemető üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat szabad nyilván tartani.

(4) A köztemetőt, a ravatalozót és a kapcsolódó eszközöket az önkormányzat vagyonleltárában a tényleges bekerülési összegen kell nyilvántartani. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak felsorolása a kegyeleti közszolgáltatási szerződés mellékletében kell rögzíteni.

(5) Az üzemeltető a sírhelygazdálkodás körében köteles naprakész nyilvántartást vezetni a szabad temetési helyekről.

12. Záró rendelkezések

20. §1

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

A temetőkben biztosítandó tárgyi és infrastrukturális feltételek

A

B

C

D

E

1

Helyi tárgyi, infrastrukturális feltétel megnevezése

Előírt feltétel
(igen/nem)

A feltétel
biztosított-e Szent Mihály
köztemetőben (igen/nem)

A feltétel biztosított-e a
Szent Miklós
köztemetőben (igen/nem)

2

Út

igen

igen

igen

3

Ravatalozó

igen

igen

igen

4

A halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő

igen

igen

igen

5

Boncoló-helyiségcsoport

nem

nem

nem

6

A köztemető bekerítése, lehatárolása kerítéssel

igen

igen

igen

7

A köztemető bekerítése, lehatárolása élő sövénnyel

igen

igen

részben igen

8

Vízvételi lehetőség

igen

igen

igen

9

Illemhely (köztemető mellett)

igen

igen

igen

10

A köztemető területének – rendeltetésének és a helyi jellegének megfelelő – parkosítása

igen

igen

igen

11

Az utak sorfásítása

igen

igen

igen

12

Hulladéktároló

igen

igen

igen

2. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

A köztemető nyitvatartási ideje, az üzemeltető ügyfélfogadási ideje és helye

1. Köztemető nyitvatartási ideje

Nyitvatartási napok

Nyitvatartási idő

1

Március 1-től augusztus 31-ig

7.00 - 20.00

2

Szeptember 1-től október 20-ig

7.00 - 18.00

3

október 21-től november 10-ig

7.00 – 20.00

4

november 11-től február 28-ig

7.00 - 18.00

2. Ügyfélfogadási idő és helye

A

B

C

D

1

Napok

Ügyfélfogadási idő

Ügyfélfogadás helye

2

Hétfő

8.00-15.00

8360 Keszthely, Szalasztó utca 3.

3

Kedd

8.00-15.00

8360 Keszthely, Szalasztó utca 3.

4

Szerda

8.00-15.00

8360 Keszthely, Szalasztó utca 3.

5

Csütörtök

8.00-15.00

8360 Keszthely, Szalasztó utca 3.

6

Péntek

8.00-14.00

8360 Keszthely, Szalasztó utca 3.

7

Szombat

-

-

8

Vasárnap

-

-

9

Halottszállítás: 000-2400-ig

ügyeleti idő

3. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Az egyes temetési helyek kialakításának méretei

Sírhely fajták

Külső méret maximum (cm)

Belső méret minimum (cm)

Mélység (cm)

1

Sírhely

hosszúság

szélesség

hosszúság

szélesség

sima temetés

mélyített temetés

1.1.

Egyszemélyes felnőtt sírhely

230

110

210

90

200

230

1.2.

Kétszemélyes felnőtt sírhely

230

190

210

160

200

230

1.3.

Gyermek sírhely

130

110

110

80

200

2

Urna sírhely

90

70

80

60

100

3

Urnafülke és családi urnafülke

-

-

30

30

30

4

Urnasírbolt

100

100

55

60

50

5

Sírbolt 2 személyes

250

150

210

110

230

5.1.

Sírbolt 4 személyes

250

220

210

180

230

5.2.

Sírbolt 6 személyes

250

260

210

220

230

4. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Temetési hely megváltási díjtételek (áfa nélkül)

A

B

C

D

E

F

1.

Sírhelyek

Szent Mihály temető sírhely

Szent Miklós temető sírhely

Szent Miklós temető -
Mauzóleumkert nyugati és
délkeleti része sírhely

érvényességi idő
(Év)

2.

egyszemélyes sírhely első megváltás

42 000,- Ft/hely

100 000,- Ft/hely

-

25

3. 2

egyszemélyes sírhely ismételt megváltás

24 000,- Ft/hely

30 000,- Ft/hely

-

25

4.

kétszemélyes sírhely első megváltás

73 500,- Ft/hely

200 000,- Ft/hely

650.000,- Ft/hely

25

5. 3

kétszemélyes sírhely ismételt megváltás

48 000,- Ft/hely

60 000,- Ft/hely

100.000,- Ft/hely

25

6.

urnasírhely első megváltás

30 000,- Ft/hely

60 000,- Ft/hely

-

10

7. 4

urnasírhely ismételt megváltás

20 000,- Ft/hely

24 000,- Ft/hely

-

10

8.

urnafülke 1 típusú első megváltás

30 000,- Ft/hely

40 000,- Ft/hely

-

10

9.

urnafülke 1-es típusú ismételt megváltás

20 000,- Ft/hely

25 000,- Ft/hely

-

10

10.

urnafülke 2-es típusú első megváltás

40 000,- Ft/hely

-

-

10

11.

urnafülke 2-es típusú ismételt megváltás

30 000,- Ft/hely

-

-

10

12.

Újonnan létesített Urnakertben urnafülke
első megváltás

-

67 000,- Ft/hely

-

10

13.

Újonnan létesített Urnakertben urnafülke
ismételt megváltás

-

50 000,- Ft/hely

-

10

14.

2 személyes sírbolt első megváltás

150 000,- Ft/hely

300 000,- Ft/hely

-

60

15.

2 személyes sírbolt újraváltás

150 000,- Ft/hely

200 000,- Ft/hely

-

60

16.

4 személyes sírbolt első megváltás

240 000,- Ft/hely

450 000,- Ft/hely

-

60

17.

4 személyes sírbolt ismételt megváltás

240 000,- Ft/hely

300 000,- Ft/hely

-

60

18.

6 személyes sírbolt első megváltás

320 000,- Ft/hely

600 000,- Ft/hely

-

60

19.

6 személyes sírbolt ismételt megváltás

320 000,- Ft/hely

450 000,- Ft/hely

-

60

20.

urnasírbolt első megváltás

72 000,- Ft/hely

-

-

25

21.

urnasírbolt ismételt megváltás

72 000,- Ft/hely

-

-

25

5. melléklet az 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelethez

Temetőfenntartási hozzájárulás és a temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

A

B

C

1

Megnevezés

Fizetendő díj (áfa nélkül)

2

Temető létesítmények igénybevételének díja

40 000,- Ft

3.

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

3.1.

Visszahantolás koporsóval történő temetés esetén:

6.030,- Ft

3.2.

Visszahantolás koporsóval történő mély temetés esetén:

11.000,- Ft

3.3.

Visszahantolás koporsóval történő gyermek sír esetén:

2.000,- Ft

3.4.

Visszahantolás urnával történő temetés esetén: (térítésmentes)

0,- Ft

4

Temető-fenntartási hozzájárulás, temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozás-szerűen munkát végzők által fizetendő díj

4.1. 5

Szent Miklós temető:

10 000,- Ft

4.2.

Szent Mihály temető:

5 000,- Ft

5

Halotthűtő igénybe vételi díja:

5.1.

az első naptól kezdődően

5000,- Ft/nap

5.2.

Hamvasztás megrendelésekor (legfeljebb 7 napig)

2 nap tárolási díj

6

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak

6.1.

Sírásás normál mélység esetén:

12.560,- Ft

6.2.

Sírhely nyitás normál koporsóval temetés esetén:

18.000,- Ft

6.3.

Sírásás mély temetés esetén:

20.900,- Ft

6.4.

Sírhely nyitás normál koporsóval temetés esetén:

18.000,- Ft

6.5.

Gyermek sírhely ásás esetén:

5.000,- Ft

6.6.

Sírhely nyitás-, zárás sírboltba történő temetés esetén:
(urnával vagy koporsóval)

16.000,- Ft

6.7.

Urna sír ásása:

5.000,- Ft

6.8.

urnasírhely nyitás sírban:

5.500,- Ft

7

Behajtási díj, az elhunyt szállításának díja:

0,- Ft

1

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 4. mellékletben foglalt táblázat 3. sora a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. mellékletben foglalt táblázat 4.1. sora a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.