Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 20- 2023. 02. 02

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.20.

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és d.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„57. § A képviselő-testület feladatai hatékonyabb ellátásának érdekében együttműködhet más önkormányzatokkal illetve egyéb szervekkel. A feladat közös végzésére társulásokat hozhatnak létre. A település hazai és nemzetközi kapcsolatait, megállapodásainak jegyzékét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.”

2. § A Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

3. § Hatályát veszti a Murakeresztúr Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete

a) 1. melléklet 5. pont,

b) 1. melléklet 5. függeléke,

c) 5. melléklet 4. pont.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § c) pontja 2023. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (X.25..) önkormányzati rendeletehez
Önkormányzati Társulások megállapodások jegyzéke

1. Megállapodás Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulással

2. Megállapodás Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról

3. Megállapodás Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás létrehozásáról

4. Társulási megállapodás a Térségi Közterület-felügyeleti és Mezőőri Szolgálatról

5. Megállapodás a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének együttműködéséről

6. Megállapodás ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozásáról

7. Megállapodás Városkörnyéki Ügyeleti Társulással

8. Megállapodás Donja Dubrava és Murakeresztúr községek együttműködéséről

9. Megállapodás az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülettel

10. Megállapodás a helyi és más civil egyesületekkel

11. Megállapodás a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással

12. Testvértelepülési megállapodás Székelykeresztúr Város Önkormányzatával”