Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)1 tárgyévi kiadásait 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 142 372 065 Ft,az önként vállalt feladatok kiadása 31 019 456 Ft.

b)2 tárgyévi bevételeit 173 391 521 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 59 268 778 Ft, az önként vállalt feladatok bevétele 114 122 743 Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)3 A Képviselő-testület a 25 761 944 Ft működési hiányt, valamint a 27 293 567 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2–3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát 4 főben határozza meg:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 1 főben állapítja meg.

3. §4 A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 85 847 494 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. §5 A költségvetés tartalékát 9 085 483 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 55 000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500 000 Ft, de legfeljebb évi 2 000 000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. §6

8. §7

9. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8

A költségvetési egyenleg bemutatása 2023. (adatok Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

60 496 189

86 258 133

-25 761 944

FELHALMOZÁS

58 553 927

85 847 494

-27 293 567

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

119 050 116

172 105 627

PÉNZMARADVÁNY

54 341 405

2022.évi nettó megelőlegezés

1 285 894

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

54 341 405

1 285 894

MINDÖSSZESEN

173 391 521

173 391 521

2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

A költségvetés bevételei 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

40 546 727

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 382 051

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

43 928 778

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

58 553 927

5

Jövedelemadók

B31

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

10 600 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 500 000

8

Gépjárműadók

B354

0

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

4 500 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

240 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

15 340 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

302 500

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

100 000

16

Tulajdonosi bevételek

B404

27 134

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 326

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

400 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

390 451

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

1 227 411

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

28

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

29

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

31

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

32

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

33

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

34

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

35

Előző évi pénzmaradvány

B8131

54 341 405

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

173 391 521

Kötelező feladatok: működés

59 268 778

Önként vállalt feladatok: működés

55 568 816

Önként vállalt feladatok: felhalmozás

58 553 927

3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

A költségvetés kiadásai 2023. (adatok Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Összesen

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 791 276

02

Külső személyi juttatások

K12

10 389 907

03

Személyi juttatások

K1

19 181 183

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 827 896

05

Készletbeszerzés

K31

1 678 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

433 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

16 614 806

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

173 690

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

19 378 986

10

Dologi kiadások

K3

38 278 482

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 510 768

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 459 804

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

86 258 133

13

Beruházások (áfával)

K6

8 842 990

14

Felújítások (áfával)

K7

77 004 504

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

85 847 494

15

Nettó megelőlegezés

K9

1 285 894

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

173 391 521

Kötelező feladatok: - működés

60 287 561

- felhalmozás

82 084 504

Önként vállalt feladatok: - működés

27 256 466

- felhalmozás

3 762 990

4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

Felhalmozási kiadások 2023. (adatok Ft-ban)

BERUHÁZÁS

KIADÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMMATERIÁLIS JAVAK LÉTESÍTÉSE

4 000 000

1 080 000

5 080 000

4 000 000

1 080 000

5 080 000

1. Rendezési terv

0561/013350

4 000 000

1 080 000

5 080 000

4 000 000

1 080 000

5 080 000

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

2 520 000

675 000

3 195 000

2 520 000

675 000

3 195 000

1.Gépszín építése

0562/013320

2 500 000

675 000

3 175 000

2 500 000

675 000

3 175 000

2. Játszótéri játékok elhelyezési munkáinak műszaki ellenőri díja (Magyar Falu Pályázat)

0562/013350

20 000

0

20 000

20 000

0

20 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

447 236

120 754

567 990

447 236

120 754

567 990

1. Falugondnok telefon vásárlása

0564/107055

47 236

12 754

59 990

47 236

12 754

59 990

2. Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás

0564/066010

400 000

108 000

508 000

400 000

108 000

508 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

6 967 236

1 875 754

8 842 990

6 967 236

1 875 754

8 842 990

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Strabag Kft.

0571/045120

45 762 072

12 355 759

58 117 831

45 762 072

0

45 762 072

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Arrabona EGTC

0571/045120

1 600 000

432 000

2 032 000

1 600 000

432 000

2 032 000

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) Csigó A.

0571/045120

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

Külterületi út felújítás Templom u. folytatása (028/2 hrsz.) projekt tábla és egyéb ktg-ek

0571/045120

55 000

1 347

56 347

55 000

1 347

56 347

Belterületi út felújítás Almáskert utca)

0571/045120

20 844 482

7 709 603

28 554 085

20 935 408

7 618 677

28 554 085

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

68 861 554

20 498 709

89 360 263

68 952 480

8 052 024

77 004 504

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. melléklet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.