Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 11- 2024. 05. 30

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.11.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Pári Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének főösszegét 125.037.226.- Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi irányzatokat az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget 2023. évre nem tervez.

(11) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 3. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége.

(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.

4. § (1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A képviselő-testület a nettó 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes rendelkezések

5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

6. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

Záró rendelkezések

7. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

10. § Hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 4/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

11. § Hatályát veszti Pári Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet.

12. § Hatályát veszti Pári Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

13. § Hatályát veszti Pári Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

14. § Hatályát veszti Pári Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

15. § Hatályát veszti Pári Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet.

16. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet.

17. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

18. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

19. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet.

20. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

21. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.12.) önkormányzati rendelet.

22. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.10.) önkormányzati rendelet.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.