Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.31.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A Homokbödöge Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését

a) 124.739.867 Ft költségvetési bevétellel

b) 124.739.867 Ft költségvetési kiadással

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. § A Homokbödöge Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 512.790 forint, melyből:

a) az általános tartalék 512.790 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Homokbödöge Óvoda 2023. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 8. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Homokbödöge Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(2) A Homokbödöge Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez