Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 14- 2023. 09. 14

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.14.

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés i) pontjában, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az olyan önkormányzat tulajdonban álló ingatlan vagyon tekintetében, ahol az önkormányzati vagyontárgy egyedi forgalmi bruttó értéke eléri Magyarország központi költségvetésében meghatározott összeghatárt, a vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.”

(2) Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Minden ingatlant érintő döntés előkészítése során kötelező az ingatlanról forgalmi értékbecslést készíteni.

(3b) Az ingatlan forgalmi értékének megállapításával elfogadható

a) az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal adóhatóságának értékbecslése bruttó 2.000.000,- Ft értékhatárig

b) független ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése, amelyek három hónapnál nem régebbi érték megállapítást tartalmaznak a döntés meghozatalának időpontjában.”

2. § Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez