Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 14- 2023. 12. 15

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.14.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. függelék 4. pont.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

2. függelék
A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága tagjainak névsora (2019-2024):

1. Kőműves József képviselő

2. Belányi Lászlóné képviselő

3. Baranyai Sándor képviselő”