Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 19- 2023. 12. 19

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.19.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Szabadszentkirály Község Önkormányzata által ellátott feladatok kormányzati funkciók szerinti besorolása

Kormányzati
funkció

Megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető fenntartása és működtetése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület kezelés

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044

Könyvtári szolgáltatások

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása