Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 09. 01

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.01.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed:]

„a) Paks város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő magyar állampolgárokra, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)–(3) bekezdésében és 6. §‑ában meghatározott személyekre,”

„2/A. Értelmező rendelkezések

3/A. § (1) E rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. §‑ ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) és (3) bekezdése szerinti lakóhely, tartózkodási hely.

2. életvitelszerűen a városban élő: az a magánszemély, aki a városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és az általa lakott ingatlan számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét, ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket (különösen alvás, evés, tisztálkodás), személyes használati és berendezési tárgyai az ingatlanban megtalálhatók és közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán.”

3. § A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg

a) többszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap 350%-át,

b) egyszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap 400%-át,

és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyona.”

4. § A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A települési lakásfenntartási támogatás havi összege, amennyiben:

a) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 200%-át nem haladja meg: havi 6000 forint,

b) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 250%-át nem haladja meg: havi 5500 forint,

c) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 300%-át nem haladja meg: havi 5000 forint,

d) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 350%-át nem haladja meg: havi 4500 forint,

e) a háztartás egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 400%-át nem haladja meg: havi 4000 forint.”

5. § A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felzárkóztatási ösztöndíj az alap és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a kérelem benyújtásától az aktuális tanév június 15-ig megállapított támogatás.”

6. § A Rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendszeres nevelési segély a családban tanuló gyermek nevelésének segítésére vagy a nagykorú tanuló részére állapítható meg, ha:

a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a szociális vetítési alap összegének 350%-át és

b) a család egyik tagja sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal.”

7. § (1) A Rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendszeres nevelési segély elsősorban étkezési térítési díjkedvezmény formájában, vagy pénzbeli folyósítással biztosítható. Az étkezési térítési díjkedvezmény formájában nyújtott ellátást a polgármesteri hivatal közvetlenül az oktatási intézmény számlájára utalja át.”

(2) A Rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendszeres nevelési segély – az (1a) bekezdés kivételével – a kérelem benyújtásától az aktuális tanév június 15-ig kerül megállapításra.”

(3) A Rendelet 38. §‑a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rendszeres nevelési segély havi összege gyermekenként nem lehet kevesebb 3 000 forintnál, de a 10 000 forintot nem haladhatja meg.”

8. § A Rendelet 40. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, ha:]

„a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő és egyedülálló esetén a szociális vetítési alap összegének 350%-át,”

9. § (1) A Rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatás állapítható meg, amennyiben]

„a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő és egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 400%-át,”

(2) A Rendelet 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Különös méltánylást érdemlő esetben naptári évenként legfeljebb két alkalommal állapítható meg a támogatás az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén. A 43/A. § szerinti tűzifa biztosítása, illetve a 43/B. § szerinti hátralékkezelési támogatás egy alkalomnak minősül.”

(3) A Rendelet 43. §‑a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A támogatás összege – a 43/A. § szerinti tűzifa kivételével – legfeljebb a háztartást alkotó személyenként a szociális vetítési alap összege, egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének háromszorosa lehet.”

10. § (1) A Rendelet 43/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hátralékkezelési támogatás állapítható meg annak a személynek,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 350%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő és egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 400%-át, továbbá

b) akinek a (3) bekezdésben meghatározott díjhátraléka legalább három havi, melynek összege meghaladja a 30.000 forintot.”

(2) A Rendelet 43/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A hátralékkezelési támogatás összegét a befizetett önrész alapján kell meghatározni úgy, hogy nem lehet több, mint a hátralék és a befizetett önrész különbözete. A támogatás összege legfeljebb a háztartást alkotó személyenként a szociális vetítési alap összegének 100%-a, de legfeljebb 250 000 forint, egyedül élő esetén a szociális vetítési alap összegének 350%-a lehet.”

11. § A Rendelet 46. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A tanulók helyi közlekedésének támogatására jogosultság a beadott kérelemmel egyidőben bemutatott bérlet hónapjának első napjától az aktuális tanév június 30-ig kerül megállapításra.”

12. § A Rendelet 15. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

13. § A Rendelet 11. § (2) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 11. § (3) bekezdésében „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg, 20. § (4) bekezdésében a „számla közvetlen kifizetésével” szövegrész helyébe „szolgáltatónak utalással” szöveg, 23. § (1) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „szociális vetítési alap összegének” szöveg, 27. § (1) bekezdésében a „nyugdíjminimum 300%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 350%-át” szöveg és a „nyugdíjminimum 350%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 400%-át” szöveg, 33. § (2) bekezdésében „a tanulmányi eredménytől” szövegrész helyébe „az év végi tanulmányi eredménytől” szöveg, 41. § (1) bekezdésében „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap” szöveg és a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe „a szociális vetítési alap összegének” szöveg, 41/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg, 41/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg, 43. § (2) bekezdésében a „közüzemi hátralék” szövegrész helyébe a „közüzemi és egyéb díj hátralék” szöveg, 43/B. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b) pontja” szöveg, 43/C. § (1) bekezdésében a „nyugdíjminimum 250%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 250%-át” szöveg és a „nyugdíjminimum 300%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 300%-át” szöveg, 44. § (1a) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum 300%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 300%-át” szöveg és a „nyugdíjminimum 350%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 350%-át” szöveg, 44. § (1a) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum 250%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 250%-át” szöveg és a „nyugdíjminimum 300%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 300%-át” szöveg, 45. § (1) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum 300%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 300%-át” szöveg és a „nyugdíjminimum 350%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 350%-át” szöveg, 46. § (4) bekezdésében „az egész tanítási évre” szövegrész helyébe „a (3a) bekezdés szerinti időszakra” szöveg, 46/A. § (3) bekezdés c) pontjában a „nyugdíjminimum 350%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 350%-át” szöveg és a „nyugdíjminimum 500%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 500%-át” szöveg, 46/B. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg, és a 46/B. § (2) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg lép.

14. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 41/A. § (4) bekezdése, 45. § (1) bekezdés a) pontjában az „azokon a településrészeken, ahol a digitális átállás megtörtént” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 18. alcíme, valamint 49–56. §‑a.

15. § (1) Ez a rendelet- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 14. § (2) bekezdés 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete Tájékoztató alcímében a „nyugdíjminimum 250%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 250%-át” szöveg és a „nyugdíjminimum 200%-át” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének 200%-át” szöveg lép.