Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 02

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/C. § (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 21/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/ C. § (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„11/A. § (1) Helyi iparűzési adóból számított adókedvezményt vehet igénybe az a vállalkozás, amely Martonvásár Város Önkormányzatának illetékességi területén a számvitelről szóló törvény szerint számított legalább 2 milliárd Ft aktivált értékű, adóévben üzembe helyezett beruházást valósít meg (a továbbiakban: minimum beruházási érték) és a Martonvásár Város Önkormányzatára osztott adóalap után számított iparűzési adó az igénylés évében legalább 2 millió Ft.

(2) A helyi iparűzési adóból számított adókedvezmény mértéke, a 10. § szerint számított adó minimum beruházási érték 0,25 %-át meghaladó részének 50 %-a, de beruházásonként maximum mindösszesen 40 millió Ft.

(3) A helyi iparűzési adóból számított (2) bekezdés szerinti adókedvezményt a beruházás aktiválása évében lehet érvényesíteni. A vállalkozás jogosult a (2) bekezdés szerinti adókedvezményt az igénybe nem vett rész után a kérelem benyújtását követő további három évben (a továbbiakban: kifutási időszak) is érvényesíteni a (2) bekezdés szerinti feltételek mellett. A helyi iparűzési adókedvezmény a kifutási időszakot követő évtől nem érvényesíthető.

(4) A kedvezmény igénylésére irányuló kérelem elektronikus úton történő benyújtásának határideje az aktiválás éve szerinti adóév december 31. napja.

(5) Az adókedvezmény egyidejűleg egy beruházás után érvényesíthető. Amennyiben a vállalkozás a kifutási időszakban további, a kedvezmény megállapítási feltételeinek megfelelő beruházás után nyújt be kérelmet, kérelme elfogadásával egyidejűleg a korábban megállapított, kifutási időszakban lévő kedvezmény jogosultsága megszűnik, ideértve az újabb kérelem benyújtásának évét is.

(6) A beruházás tényét a beruházással kapcsolatos tételes elszámolással

a) berendezések, gépek, felszerelések beszerzése esetében az adóalany nevére kiállított számlával,

b) új telephely, üzem, üzlet vagy más gazdasági egység létrehozása esetében az építés tényét igazoló, az adóalany nevére szóló végleges használatbavételi engedéllyel,

valamint az aktiválás tényét alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.

(7) A kedvezmény igénybevételéhez tartozó dokumentációt a kérelmezőnek 5 évig meg kell őriznie.”

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendeletben foglaltakat a hatályba lépést követően indult ügyekben, leghamarabb a 2024-es adóév vonatkozásában kell alkalmazni.