Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 02

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők, bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnökeit – az alapdíjon felül - havi bruttó 100.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnökhelyetteseit – az alapdíjon felül - havi bruttó 80.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(2a) A tanácsnokot munkájáért havonta bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(3) A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok képviselő tagjait – az alapdíjon felül - havi bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben a képviselő egyidejűleg két állandó bizottság tagja,- az alapdíjon felül - havi bruttó 60.000,-Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

(4) A bizottságok nem képviselő tagjait a bizottságban végzett munkájukért havi bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben a nem képviselő bizottsági tag egyidejűleg két állandó bizottság tagja,- az alapdíjon felül - havi bruttó 60.000,-Ft összegű tiszteletdíj illeti meg.

2. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014(X.27.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tiszteletdíjak, egyéb járandóságok kifizetését a Pénzügyi, Jogi és Városfejlesztési Bizottság évente ellenőrzi.”

3. § Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014(X.27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.