Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 16- 2023. 10. 17

Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.16.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésének 5.-6. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási és egyéb szervek, valamint az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Minden rendeltetés esetében rendszeres kerékpárforgalomra kell számítani. Új épület létesítésénél legalább az OTÉK 7. mellékletében meghatározott számú kerékpár telken belüli elhelyezését kell biztosítani.”

2. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 27. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az e §-ban foglaltaktól abban az esetben lehet eltérni, ha azokról építési övezeti, övezeti előírás másként rendelkezik.”

3. § A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 47. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A Vi-2/XIX/13 jelű építési övezet előírásai:

a) Az építési övezetben

aa) a c)-d) pont figyelembevételével lakóépületek,

ab) a d) pont figyelembevételével igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális rendeltetést szolgáló épületek,

ac) irodaépületek,

ad) legfeljebb 1500 m2 bruttó szintterületet meg nem haladó kiskereskedelmi célú épületek,

ae) szolgáltatás, vendéglátás építményei,

af) sportépítmények,

ag) kutatás, fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei és

ah) a lakókörnyezetet nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények

helyezhetők el.

b) Az építési övezetben nem alakítható ki szállítási telephely, nem helyezhető el raktárkereskedelmi létesítmény.

c) A 142. számú vasútvonal szélső vágányától mért 50-50 m védőtávolságon belül lakórendeltetés nem helyezhető el.

d) A Hofherr Albert utca felőli oldalon az épület földszintjén lakó rendeltetés, valamint oktatási-nevelési rendeltetés csak a vonatkozó külső- és belső zajvédelmi határértékek teljesülése esetén helyezhető el.

e) Az előkert mérete 5,0 m, oldalkert mérete 8,25 m, hátsókert mérete 16,5 m. Az épületek közötti legkisebb távolság legalább 16,5 m.

f) A területen nem helyezhető el rendeltetésszerűen 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjármű forgalmat vonzó tevékenység.

g) A Hofherr Albert utca Ady Endre út – Jázmin utca közötti szakaszán új útcsatlakozás nem létesíthető.

h) Lakóépületek elhelyezése esetén telken belül gondoskodni kell a vasút és a Bozsik Stadion felöli zajterhelés ellen védelmet biztosító zajárnyékoló létesítmény kialakításáról.

i) Lakóépületek elhelyezése esetén telken belül gondoskodni kell legalább egy kis korosztályos (0-6 éves) játszótér kialakításáról.

j) Az épület legmagasabb pontja 23,5 m lehet.

k) Építési helyen kívül gépjármű parkolására szolgáló építmény elhelyezhető.

l) Az építési övezet területén épület létesítésekor a közlekedési rendszernek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

la) Az Ady Endre utca – Hofherr Albert utca csomópontjában teljes értékű kapcsolatnak kell lennie, a vasúti átjáróval függésben működő jelzőlámpás forgalomirányítású csomóponttal,

lb) a Hofherr Albert utcának az Iparos utca és Ady Endre utca közötti szakaszán, az új beépítés oldalán, a gyalogos forgalom közlekedési igényét ki kell tudni szolgálnia

lc) az Iparos utcának a teljes hosszában, az új beépítés oldalán, a gyalogos forgalom közlekedési igényét és a párhuzamos parkolást ki kell tudni szolgálnia.

m) Az építési helyen kívül tervezett parkolók kialakítása során a parkolólemez-építmény homlokzati felületét

ma) közvetlenül, vagy azzal párhuzamos segédszerkezet alkalmazásával talajkapcsolattal rendelkező növényzettel befuttatva, vagy

mb) ültetőedénysoros, illetve függőleges gyökérzónás rendszerben ültetett zöldhomlokzatként

kell kialakítani és fenntartani.

n) Az építési övezetben a területről csapadékvíz nem vezethető ki, a telken belül keletkező csapadékvizeket helyben kell tartani záportározó vagy természetalapú megoldási rendszer kialakításával. A záportározóban összegyűjtött csapadékvíz másodlagos, vagy természetalapú hasznosításáról telken belül kell gondoskodni. A gépjárműforgalommal érintett területről származó csapadékvizek előtisztítása érdekében olajfogó beépítése szükséges. A csapadékvizek összegyűjtésére szolgáló záportározó vízgazdálkodási célra is hasznosítható.”

4. § (1) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti a Budapest XIX. Kerület Kispest Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 32/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 47. § (10) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2023. október 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 19/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 19/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet