Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. §1 (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)3 kiadását 250.478.471 Ft

b)4 bevételét 250.478.471 Ft

főösszeggel állapítja meg az 1. melléklet szerint.

(2)5 A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:

a)6 Költségvetési bevételek összesen: 214.673.960 Ft, ebből

aa) működési: 75.290.450 Ft

ab) felhalmozási: 139.383.510 Ft

b)7 Költségvetési kiadások összesen: 246.081.965 Ft, ebből

ba) működési: 75.262.400 Ft

bb) felhalmozási: 170.819.565 Ft

c) Költségvetési hiány: 31.408.005 Ft, ebből

ca) működési többlet: 28.050 Ft

cb) felhalmozási hiány: 31.436.055 Ft

(3)8 A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele:

aa) előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): 11.408.987 Ft

ab) előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 33.440.016 Ft

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:

ba) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele összesen: 2.364.495 Ft, ebből felhalmozási hitelek bevételei: 0 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés 2.364.495 Ft.

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 4.396.506 Ft, ebből felhalmozási hitelek kiadásai: 458.000 Ft, működési hitelek kiadásai: 0 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3.938.506 Ft.

c) Finanszírozási bevételek összesen: 35.804.511 Ft

d) Finanszírozási kiadások összesen: 4.396.506 Ft

e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 31.408.005 Ft

(4)9 A kiadások főösszegén belül

a)10 a személyi juttatások előirányzatát 39.233.227 Ft;

b)11 a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4.894.562 Ft;

c)12 a dologi kiadások előirányzatát 28.659.489 Ft;

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.500.000 Ft;

e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 975.122 Ft;

f)13 a beruházási kiadások előirányzatát 113.804.565 Ft;

g) a felújítási kiadások előirányzatát 57.000.000 Ft;

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 15.000 Ft;

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát 4.396.506 Ft összeggel állapítja meg.

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét 744.342 Ft összeggel állapítja meg, ebből: általános tartalék 744.342 Ft.

(6)14 A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2023. évi saját bevételeinek előirányzatát 22.555.280 Ft összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel 5.100.000 Ft

b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 0 Ft

c) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 17.455.280 Ft

d) bírság-, pótlék- és díjbevétel 0 Ft

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3. melléklet, kötelező és önként vállalt feladat bontásban tartalmazza.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó forrásait.

(4) Az 5. melléklet az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként, a 6. melléklet az önkormányzat felújítási kiadásait célonként tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntéseket a 7. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programokat a 8. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet határozza meg.

(7) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet, a hitelállományt a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatokat a 12. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalapot 2022. évben 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(3) A polgármester köteles gondoskodni a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(4) A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

a) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult, melyről a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja.

b) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a) pont szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

3. Államháztartáson kívüli forrás átvétele átadása

4. § Az e rendeletben nem szabályozott államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a képviselő-testület jogosult.

4. A 2022. évi költségvetési maradványhoz kapcsolódó elvek

5. § A költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

5. Pénz- tőke és hitelműveletek

6. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4) Folyószámla-hitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról a képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

1

Az 1. § a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (3) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (3) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. § (4) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (4) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 1. § (4) bekezdés c) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. § (4) bekezdés f) pontja a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 1. § (6) bekezdése a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

Az 5. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.