Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 28

Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.02.28.

Tiszaörs Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a)1 549 071 846 Ft költségvetési bevétellel

b)2 601 355 341 Ft költségvetési kiadással

c)3 -52.283.495 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d)4 -35 332 955Ft működési (hiány, többlet)

e)5 -16 950 540 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f)6 167 650 901 Ft finanszírozási bevétellel

g)7 115 367 406 Ft finanszírozási kiadással

h)8 52.283.495 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i)9 a bevételek és kiadások főösszegét 716 722 747 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4)10 A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat a kiadások között 300.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

8. § Az Önkormányzat a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdése a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 1. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (X. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.