Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésére és a házszámok megállapítására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2023. 04. 01

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésére és a házszámok megállapítására vonatkozó szabályokról

2023.04.01.

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak az egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.

(2) Deszk község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § A rendelet hatálya Deszk község közigazgatási területén található közterületekre, magánutakra és a központi címregiszterről és a címképzésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokra terjed ki.

3. § E rendeletben szereplő fogalmakkal kapcsolatban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 7. pontjában, a Korm. rendelet 1. §-ban, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott fogalmak az irányadók.

A közterületek elnevezésére és a közterületnevek megváltoztatására vonatkozó szabályok

4. § (1)1 Deszk belterületén a közterületeket el kell nevezni. Deszk külterületén minden olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) Deszk község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

(3) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő három hónapon belül meg kell állapítani.

(4) A már névvel ellátott közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület külön eljárás nélkül a meghosszabbított közterület nevét kapja.

(5) Ha a településrendezés, vagy beépítés következtében valamely közterület több részre osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az elkülönült rész(ek)nek más nevet kell adni. A közterület eredeti nevét lehetőleg az eggyel kezdődő házszámú közterületszakaszon kell meghagyni. Ha a közterület a rendezés vagy beépítés következtében teljesen megszűnik, külön intézkedés nélkül az elnevezését is törölni kell a közterületjegyzékből. A törölt közterületnév csak akkor adható ki ismét, ha ugyanott új közterületet alakítanak ki.

(6) Meglévő közterület nevét az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik.

(7) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.

(8) A közterületnév adásánál a tömörségre, közérthetőségre kell törekedni, az idegen eredetű, nehezen kiejthető szavakat kerülni kell. Figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A közterületnevet alkotó szavak helyesírásán változtatni nem szabad.

(9) Élő személyről közterületet elnevezni tilos. Kiemelkedő személyekről a haláluk után 25 év elteltével lehet közterületet elnevezni.

(10) Személyről közterületet elnevezni általában az általa használt eredeti családi és utónév formában kell. Csak vezetéknevet alkalmazni akkor lehet, ha a névadó személy így is általánosan ismert, illetve ha az elnevezés egy családról történik. Ettől akkor lehet eltérni, ha a személy nem az eredeti nevén vált ismertté.

5. § (1) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a közterületnevet az elnevezéstől számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(2) A közterületnév megváltoztatása előtt ki kell kérni az érintett lakosok véleményét.

6. § (1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján, valamint hivatalból indulhat.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) az érintett közterületen bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok többsége.

(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület a közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés benyújtását követő soros ülésen dönt.

(4) A településen lévő magánutak esetében, a magánút tulajdonosa írásban kezdeményezheti a magánút elnevezése iránti eljárás lefolytatását a Képviselő-testületnél azzal, hogy a magánút elnevezésére e rendelet előírásainak figyelembe vételével kerülhet sor.

(5) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon – az önkormányzat hivatalos lapjában, Deszk község honlapján – közzé kell tenni, továbbá a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 30 napra ki kell függeszteni. Az érintett ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartási, közlekedési, postai szerveket, a mentőket, a rendőrséget és a tűzoltókat a polgármesteri hivatal köteles a közterületneveket érintő változásokról a döntést követő 15 napon belül tájékoztatni.

Közterületnév-táblák

7. § (1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.

(3) A közterületnév-táblát a közterület kezdetén, végén, valamint az útkereszteződéseknél minden sarokingatlanon, mindkét oldalon fel kell szerelni.

(4) A közterületnév-táblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten – jól látható helyen – kell elhelyezni. A közterületnév-táblán és a névtábla szélétől számított 1 méteres távolságon belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad.

(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója (továbbiakban: tulajdonos) a közterületnév-tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az ingatlanon a közterületnév-tábla kihelyezésével kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni. A kihelyezésről az ingatlan tulajdonosát előzetesen értesíteni kell.

(6) A közterületnév-táblákat egységes, időtálló kivitelben kell elkészíteni. A táblák anyaga fémalapú (alumínium, horganyzott acéllemez), amelyen fehér alapon keret nélkül, sík fekete betűkkel UV védő laminálással található a felirat. A táblák felirata nagybetűs. A táblák méretét és a betűk nagyságát – figyelemmel a felirat hosszára – úgy kell megállapítani, hogy a tábla a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfeleljen.

(7) A közterületnév-táblán fel kell tüntetni a közterületnév elő- és utótagját rövidítés nélkül.

(8) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 2 évig a felirat olvasását nem akadályozó, piros színű, átlós vonallal áthúzva az eredeti helyükön kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

(9) A közterületneveket külön táblán szerb nyelven, cirill betűvel is fel kell tüntetni. Ezeken a táblákon – amennyiben volt – a közterületnév első megnevezését is fel kell tüntetni magyar és szerb nyelven egyaránt.

Közterületnevek nyilvántartása

8. § (1) A település közterületeiről a polgármesteri hivatal köteles nyilvántartást vezetni és abban a változásokat folyamatosan feltüntetni.

(2) A közterületnév-jegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) sorszám,

b) az utcanév elő- és utótagja,

c) a házszámozás -tól - -ig megjelöléssel,

d) a képviselő-testület elnevezést megállapító határozatának száma,

e) a korábbi utcanévre vonatkozó adatok,

f) a névváltozás, névtörlés időpontja.

(3) A közterületnév-jegyzék melléklete a folyamatosan korrigált térkép, amelyen a közterületek nevét, és számozását legalább -tól - -ig formában fel kell tüntetni.

A házszámok megállapítására vonatkozó szabályok

9. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(3) A házszám a bel- és külterületi ingatlanoknak, beleértve a zártkerti ingatlanokat is (épületeknek és a beépítetlen telkeknek) a vele érintkező egyik közterületre megállapított sorszáma. Többlakásos külön tulajdonú ingatlan, amennyiben önálló egységei nem azonos közterületre csatlakoznak (pl.: sarki ingatlan), két közterület és házszám megjelölést kaphatnak a házszámozás általános szabályai szerint.

(4) Az új közterület ingatlanjait a telekalakítás elrendelésével, engedélyezésével egyidejűleg a telekalakítást kérelmező kérelmére kell megállapítani.

(5) A főutca (jelenlegi Alkotmány utca) számozása Szeged felé eső végétől kezdődik. Új utca kialakítása esetén a főutcára merőlegesen haladó utca számai az Alkotmány utcához közelebb eső ponttól kezdődik, a vele párhuzamosan haladó utca számozását a kialakult településszerkezetet alapul véve egyedileg kell megállapítani. Zsákutca számozása a másik utcához történő csatlakozásától indul.

(6) Minden utca házainak számozása oldalanként 1-gyel, illetve 2-vel kezdődik, és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészig.

(7) Az utcánál a számozás szerinti páratlan és páros oldalt a kialakult rendet alapul véve egyedileg kell megállapítani. Egyoldalas utcában a számozás folyamatos.

(8) Új tér, park és más hasonló elhelyezésű közterület ingatlanainak számozása az óramutató járásával ellentétesen történik. A számsor az Alkotmány utca felől csatlakozó utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalán ér véget.

(9) A már megszámozott ingatlan megosztása esetén a címmeghatározást a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően kell kialakítani.

(10) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

10. § (1) Az ingatlanok házszámának nyilvántartása a jegyző feladatkörébe tartozik.

(2) A házszám-megállapítással kapcsolatos ügyekben első fokon a jegyző, másodfokon Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete jár el.

(3) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kérelem alapján, valamint hivatalból indulhat.

(4) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.

(5) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

(6) A házszám-megállapítással kapcsolatos eljárásban – az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

Házszámtáblák

11. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. Többlakásos épület esetén épületszámmal, lépcsőház jellel, a lakás főbejáratát lakásszámmal kell ellátni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa /kezelője/ gondoskodik.

12. §2

13. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.

1

A 4. § (1) bekezdése a Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.