Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.05.01.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és a Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 218.723.878 Ft költségvetési bevétellel és költségvetési kiadással 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(5) A feladatok finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez (3. melléklet)

b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5.melléklet)

d) Az önkormányzat költségvetésében felújítási és beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások előirányzatát és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok 8. melléklet, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat a kiadások között 2.991.302 Ft tartalékot állapít meg.

(5) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, likviditási tervet 10. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(6) A Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 13. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(7) A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2023. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat címrendje

Csányoszró Község Önkormányzat

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Cím száma

Cím megnevezése

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Közterület rendjének fenntartása

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási mintaprogram

Út, autópálya építése

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Közvilágítás

Zöldterület-kezelés

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Háziorvosi alapellátás

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Könyvtári szolgáltatások

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

2.

Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez1

A költségvetés pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

5 840 750

0

5 840 750

I.

Működési kiadások

42 272 132

0

42 272 132

1.1

Gépjárműadó

0

0

1.1

Személyi juttatások

23 276 008

23 276 008

1.2

Helyi adók

5 840 750

0

5 840 750

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 591 498

2 591 498

1.21

ebből: Iparűzési adó

4 910 000

4 910 000

1.3

Dologi kiadások

16 404 626

16 404 626

1.22

Vagyonu típusú adók

930 750

930 750

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

0

II

Felhalmozási kiadások

0

9 502 206

9 502 206

II.

Intézményi bevételek

550 000

0

550 000

2.1

Beruházások

6 419 378

6 419 378

2.1

Lakbér

120 000

120 000

2.2

Felújítások

3 082 828

3 082 828

2.2

Műv. Ház bérbead.

0

Ingatlanvagyon hasznosításából (víztorony)

430 000

430 000

Egyéb bevételek

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

158 296 558

0

158 296 558

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

180 388 867

0

180 388 867

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

34 351 359

34 351 359

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

149 752 725

149 752 725

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel (védőnő)

4 119 100

4 119 100

Egyéb műk célú pe. átvétel (közmunka január,február)

4 056 450

0

4 056 450

3.3

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Kulturális)

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

13 315 000

13 315 000

3.4

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.( polgármester)

0

3.4

Intézményfinanszírozás

110 630 199

110 630 199

3.5

Műk.c.pe.átv. (KÖH önk-i hjár.)

22 460 592

22 460 592

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

Műk.c.pe.átv. (Óvoda fennt. hjár..)

0

Műk.c.pe.átv. (Védőnő Besence és Nagycsánytól.)

0

Közfoglalkoztatási tartalék

0

IV.

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0

V.

Tartalékok

7 629 392

0

7 629 392

V.

Finanszírozási bevételek

27 110 919

9 502 206

36 613 125

5.1

Működési céltartalék

7 629 392

7 629 392

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

27 110 919

9 502 206

36 613 125

5.31

Működési célra

0

VI.

Finanszírozási kiadások

5 692 454

5 692 454

5.32

Felhalmozási célra

9 502 206

9 502 206

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államháztartáson belüli előlegek visszafiz.

5 692 454

5 692 454

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

213 890 536

9 502 206

223 392 742

KIADÁSOK ÖSSZESEN

213 890 536

9 502 206

223 392 742

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez2

2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás

Költségvetési támogatás

51 126 681

51 126 681

Személyi juttatások

10 800 850

10 800 850

- ebből köznevelési

31 970 033

Adóbevételek

5 840 750

5 840 750

Munkaadókat terhelő járulékok

1 260 239

1 260 239

ÁH-n belül műk. átv. pe.

0

Dologi kiadások

1 654 000

1 654 000

EFOP projekt

0

Pénzmaradvány (év végi pénzkészlet)

0

Pénzeszköz átadás

0

0

Egyéb bevételek

0

0

Bevételek összesen

56 967 431

0

56 967 431

Kiadások összesen

13 715 089

0

13 715 089

Város- és községgazdálkodás

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

242 570

242 570

Felújítás

0

Beruházás

6 419 378

6 419 378

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

242 570

6 419 378

6 661 948

Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk

Felújítás (orvosi rendelő végszámla)

0

Felújítás

3 082 828

3 082 828

Átvett pénzeszköz

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

3 082 828

3 082 828

Intézmény finanszírozás (Közös Önkormányzati Hivatal)

Költségvetési támogatás

75 706 874

75 706 874

Intézményfinanszírozás

110 630 199

110 630 199

Átvett pénzeszköz

22 460 592

22 460 592

0

Bevételek összesen

98 167 466

0

98 167 466

Kiadások összesen

110 630 199

0

110 630 199

Közfoglalkoztatás

Munkaügyi támogatás (működési célú pe. átvétel)

4 056 450

4 056 450

Személyi juttatások

4 830 000

4 830 000

Munkaadókat terhelő járulékok

313 950

313 950

Tartalék

0

0

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

4 056 450

0

4 056 450

Kiadások összesen

5 143 950

0

5 143 950

Közvilágítás

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

2 875 000

2 875 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 875 000

0

2 875 000

Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése

Költségvetési támogatás

2 270 000

2 270 000

Személyi juttatások

0

0

Működési célú pe. átvétel (kulturális bérf. támogatása)

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

3 037 200

3 037 200

Pénzeszköz átadás

0

Felújítások

0

Bevételek összesen

2 270 000

0

2 270 000

Kiadások összesen

3 037 200

0

3 037 200

Köztemető fenntartása és működtetése

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

266 000

266 000

Beruházási kiadások

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

266 000

0

266 000

Háziorvosi alapellátás

0

Dologi kiadások

1 262 510

1 262 510

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 262 510

0

1 262 510

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

Dologi kiadások

2 400 156

2 400 156

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 400 156

0

2 400 156

Család és nővédelmi eü gondozás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

4 119 100

4 119 100

Személyi juttatások

3 164 508

3 164 508

Költségvetési támogatás

0

Munkaadókat terhelő járulékok

411 386

411 386

Besence, Nagycsány hozzájárulása

0

Dologi kiadások

194 310

194 310

0

Bevételek összesen

4 119 100

0

4 119 100

Kiadások összesen

3 770 204

0

3 770 204

Könyvtár

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

420 000

420 000

Munkaadókat terhelő járulékok

54 600

54 600

0

Dologi kiadások

1 311 910

1 311 910

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 786 510

0

1 786 510

Nemveszélyes hulladék kezelése, gyűjtése, szállítás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Tulajdonosi bevételek (víztorony)

430 000

430 000

Dologi kiadások

0

0

Lakbér

120 000

120 000

Pénzeszköz átadás

0

Költségvetési támogatás

0

0

Beruházás (falugondnoki gépjármű)

0

0

0

0

Felújítás

0

0

Bevételek összesen

550 000

550 000

Kiadások összesen

0

0

0

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

13 315 000

13 315 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

13 315 000

13 315 000

Pénzeszköz átadás (Családsegítő)

0

0

Szociális tüzifa támogatás

0

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

13 315 000

0

13 315 000

Kiadások összesen

13 315 000

0

13 315 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Költségvetési támogatás

1 721 970

1 721 970

Dologi kiadások

1 721 970

1 721 970

Bevételek összesen

1 721 970

0

1 721 970

Kiadások összesen

1 721 970

0

1 721 970

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Költségvetési támogatás

5 612 200

5 612 200

Személyi juttatások

4 060 650

4 060 650

Munkaadókat terhelő járulékok

551 323

551 323

Dologi kiadások

1 439 000

1 439 000

Bevételek összesen

5 612 200

0

5 612 200

Kiadások összesen

6 050 973

0

6 050 973

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

5 840 750

5 840 750

Személyi juttatások

23 276 008

23 276 008

Működési bevételek

550 000

550 000

Munkaadókat terhelő járulékok

2 591 498

2 591 498

0

Dologi kiadások

16 404 626

16 404 626

Önkormányzat költségvetési támogatása

149 752 725

149 752 725

Beruházások

6 419 378

6 419 378

Működési célra átvett

8 175 550

8 175 550

Felújítások

3 082 828

3 082 828

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

117 866

117 866

Hivatal működtetéséhez átvett

22 460 592

22 460 592

Társulásnak átadott pénzeszköz

34 233 493

34 233 493

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

27 110 919

9 502 206

36 613 125

Önkormányzat által folyósított ellátások

13 315 000

13 315 000

- működési célú

27 110 919

27 110 919

Tartalék

7 629 392

7 629 392

- felhalmozási célú

9502206

Megelőlegezések visszafizetése

5 692 454

5 692 454

Előző évi pénzkészlet

Intézmény finanszírozás

110 630 199

110 630 199

Bevételek mindösszesen

213 890 536

9 502 206

223 392 742

Kiadások mindösszesen

213 890 536

9 502 206

223 392 742

4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez3

2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

2022.

2023.

Kv. tv. Szerint

Bérintézkedések
támogatása

Kiegészítés

Összesen

Kv.-i támogatás

Kiegészítés

Összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

60 890 140

632489

22865451

84388080

60 851 630

14 855 244

75 706 874

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása + 68/2023 (III.10) korm.rend.

6452895

994354

2988635

10435884

7 500 995

7 500 995

- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása

2031120

94343

940706

3066169

2 095 600

2 095 600

- közvilágítás fenntartásának támogatása

1504000

103152

696572

2303724

1 943 000

1 943 000

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2220765

753462

1028539

4002766

2 735 725

2 735 725

- közutak fenntartásának támogatása

697010

43397

322818

1063225

726 670

726 670

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6000000

877888

2778878

9656766

6 600 000

6 600 000

Kiegészítő támogatás

0

Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után

73343035

2504731

28632964

104480730

74 952 625

14 855 244

89 807 869

Polgármesteri illetmény támogatása

3443155

3443155

3 915 653

3 915 653

Közvilágítás kiegészítő támogatása

1 140 000

1 140 000

Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:

76 786 190

2 504 731

28 632 964

107 923 885

80 008 278

14 855 244

94 863 522

0

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

15 865 750

1 403 500

17 269 250

31 970 033

31 970 033

Óvodapedagógusok elismert létszáma

12 153 750

1 003 500

13 157 250

14209830

14 209 830

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

0

3878000

3 878 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)

0

0

Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

0

0

Óvodaműködtetési támogatás-
(Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)

2 200 000

400 000

2 600 000

2951000

2 951 000

Óvodaműködtetési támogatás-

0

6590000

6 590 000

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

- 12 hónap

1 512 000

1 512 000

1701000

1 701 000

Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend.

0

2640203

2 640 203

0

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

0

0

Szociális feladatok támogatása

17 093 000

17 093 000

13 315 000

13 315 000

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás + bérkieg.tám.68/2023 korm.r.

4 590 000

551 700

5 141 700

5612200

5 612 200

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez

0

0

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

0

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

1 624 500

1 624 500

1721970

1 721 970

0

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

23 307 500

551 700

23 859 200

20 649 170

20 649 170

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

118 229 440

4 459 931

28 632 964

151 322 335

134 897 481

14 855 244

149 752 725

0

HELYI ADÓBEVÉTELEK

0

Kommunális adó

846 000

846 000

930 750

Telekadó

0

Iparűzési adó

4 100 000

4 100 000

4 910 000

Gépjármű adó

0

ÖSSZESEN

4 946 000

4 946 000

5 840 750

0

Önkormányzati hivatal támogatása kiegészítés után

14 855 244

632 489

22 865 451

38 353 184

Óvoda támogatása

15 865 750

1 403 500

17 269 250

Önkormányzat

87 508 446

2 423 942

5 767 513

95 699 901

118 229 440

4 459 931

28 632 964

151 322 335

5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési kiadások

Csányoszró

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

2023. ÉV

adatok: Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Orvosi rendelő végszámla

3 082 828

Földút felújítás, karbantartási gépek beszerzése

Összesen

3 082 828

BERUHÁZÁSOK

Játszótér bővítése (pályázati előleg és önerő)

6 419 378

Energetikei tervek

0

Összesen

6 419 378

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 502 206

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Felhalmozási célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

Intézményfenntartó Társulásnak

Államháztartáson belül összesen

0

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

0

Államháztartáson kívül összesen

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez4

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

adatok: Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2023. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

34 351 359

Önkormányzatoknak

Családsegítő Baksa

117 866

Társulások

34 233 493

SKTT

0

Sellyei Ivóvízminőség-javító Társulás

Mecske-Dráva Társulás

414 642

Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás

33 818 851

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

34 351 359

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2023. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés

0

Eseti pénzbeli szociális ellátások

13 315 000

Önkormányzati segély

0

Települési támogatás

13 315 000

Köztemetés

0

Étkeztetés

Házi gondozás

ÖSSZESEN

13 315 000

7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Tervezett létszám előirányzat

Csányoszró

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

2023. ÉV

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1.

Csányoszró Község Önkormányzata

Önkormányzati jogalkotás

Falugondnok

Mezőőri szolgálat

Védőnői Szolgálat

1

1

Könyvtár

Önkormányzat összesen

1

1

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

1

9

10

Polgármester

1

1

Képviselők

4

4

Összesen

5

2

9

11

Önkormányzati Hivatal

1.

Mt. hatálya alá tartozó

2

2

2.

Köztisztviselő

14

14

8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez5

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Költségvetési támogatás

5 612 200

5 612 200

Személyi juttatások

4 060 650

4 060 650

Önkormányzati hozzájárulás

438 773

438 773

Munkaadókat terhelő járulékok

551 323

551 323

Dologi kiadások

1 439 000

1 439 000

Beruházás

0

0

Bevételek összesen

6 050 973

0

6 050 973

Kiadások összesen

6 050 973

0

6 050 973

9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Csányoszró Község Önkormányzata

2023. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi adók

5 840 750

2 920 375

2 920 375

5 840 750

Gépjármű adó

0

0

0

0

Működési célra átvett pénzeszközök

8 175 550

681 296

681 296

681 296

681 296

681 296

681 296

681 296

681 296

681 296

681 296

681 296

681 296

8 175 550

Saját bevételek összesen

550 000

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

45 833

550 000

Költségvetési támogatások

142 311 360

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

11 859 280

142 311 360

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36 613 125

36 613 125

Intézményfinanszírozás

25 233 093

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

2 102 758

25 233 093

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

218 723 878

14 689 167

14 689 167

17 609 542

14 689 167

14 689 167

14 689 167

14 689 167

14 689 167

17 609 542

14 689 167

14 689 167

14 689 167

218 723 878

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

23 276 008

1 944 329

1 944 329

1 938 735

1 938 735

1 938 735

1 938 735

1 938 735

1 938 735

1 938 735

1 938 735

1 938 735

1 938 735

23 276 008

Munkaadókat terhelő járulékok

2 591 498

215 958

215 958

215 958

215 958

215 958

215 958

215 958

215 958

215 958

215 958

215 958

215 958

2 591 498

Dologi kiadások

16 912 118

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

1 409 343

16 912 118

Működési célú pénzeszköz átadások

33 813 094

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

2 817 758

33 813 094

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

13 315 000

1 109 483

1 110 683

1 109 483

1 109 483

1 109 483

1 109 483

1 109 483

1 109 483

1 109 483

1 109 483

1 109 483

1 109 483

13 315 000

Beruházások

6 419 378

6 419 378

6 419 378

Felújítások

3 082 828

3 082 828

3 082 828

Normatíva visszafizetés

0

0

Tartalékok

2 991 302

2 991 302

2 991 302

Intézményfinanszírozás

110 630 199

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

9 219 183

#########

Megelőlegezések visszafizetése

5 692 454

5 692 454

5 692 454

KIADÁSOK ÖSSZESEN

218 723 878

25 399 811

16 717 255

16 710 461

26 212 667

16 710 461

16 710 461

16 710 461

16 710 461

16 710 461

16 710 461

16 710 461

16 710 461

218 723 878

10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv

Csányoszró Község Önkormányzata

2023. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

36 613 125

14 689 167

25 399 811

25 902 481

Február

25 902 481

14 689 167

16 717 255

23 874 393

Március

23 874 393

17 609 542

16 710 461

24 773 475

Április

24 773 475

14 689 167

26 212 667

13 249 975

Május

13 249 975

14 689 167

16 710 461

11 228 681

Június

11 228 681

14 689 167

16 710 461

9 207 387

Július

9 207 387

14 689 167

16 710 461

7 186 094

Augusztus

7 186 094

14 689 167

16 710 461

5 164 800

Szeptember

5 164 800

17 609 542

16 710 461

6 063 881

Október

6 063 881

14 689 167

16 710 461

4 042 587

November

4 042 587

14 689 167

16 710 461

2 021 294

December

2 021 294

14 689 167

16 710 461

0

2022. ÉVI ÖSSZESEN

218 723 878

218 723 878

0

11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Csányoszró

2023. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

2.

12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források

2023.

2023.

2023

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2023.

2023.

2023

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Csányoszrói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

1. Bevételek

2022.évi terv

2022. évi teljesítés

2023.évi terv

Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Költségvetési támogatás

60 890 140

83 758 468

60 851 630

Adóerőképesség miatti kiegészítés

22 868 328

10 523 982

Előző évi hátralék

Gilvánfa

293 649

Csányoszró

1 000 000

1 000 000

Zaláta

346 000

346 000

Egyéb bevételek/8/2022.(I.14.) Korm.r. alapján

632 489

632 489

Adőerőképesség szerintii kiegészítés alapján települési hozzájárulás

5 198 112

4 904 463

38 960 938

Besence

182 934

182 934

Csányoszró

978 231

978 231

Gilvánfa

582 908

289 259

Kemse

269 750

269 750

Kisasszonyfa

629 416

629 416

Magyarmecske

1 004 586

1 004 586

Magyartelek

953 426

953 426

Nagycsány

209 289

209 289

Zaláta

387 572

387 572

Előző évi pénzkészlet/maradvány igénybevétele

3 166 191

3 166 191

6 823 775

Bevételek összesen

99 299 372

98 712 074

117 453 974

2. Kiadások

CSÁNYOSZRÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2023. évi költségvetése

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat
2023.

2

3

6

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

86 507 300

07

Béren kívüli juttatások (KI 107)

3 632 813

Céljuttatás

09

Közlekedési költségtérítés (KI 109)

950000

Jubileumi jutalom (K 1105)

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

700000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (Kll)

91 790 113

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

80000

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

80 000

19

Személyi juttatások (=14+18) (KI)

91 870 113

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

12 836 803

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2600000

24

Készletbeszeizés (=21+22+23) (K31)

3 000 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

200000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

300000

28

Közüzemi díjak (K331)

700000

30

Bérleti és lízing díjak (K333)

450000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1700000

Közvetített szolgáltatások

40000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

300000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

1700000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+.. .+34) (K33)

4890000

Kiküldetési kiadások

870000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

870000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1465000

Kamatkiadások (K 353)

43

Egyéb dologi kiadások (K355)

100000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+.. .+43) (K35)

1 565 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)

10 625 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+.. .+158) (K506)

220458

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

Egyéb tárgyi eszközök létesítése

80000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

21600

79

Beruházások (=72+.. .+78) (K6)

101 600

80

Ingatlanok felújítása (K71)

1417323

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

382677

84

Felújítások (=80+...+83) (K7)

1 800 000

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

117 453 974

1

A 2. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 4. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 6. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 8. melléklet a Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.