Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról

Hatályos: 2023. 09. 01

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjakról

2023.09.01.

Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában, 115. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében, 151. § (2f) és (3) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Szabadszentkirály Község Önkormányzata feladatkörében gondoskodik a gyermekek étkeztetéséről, az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjak megállapításáról.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi, a (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatást igénybevevő természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya a Szabadszentkirály Község Önkormányzata feladatkörében biztosított ellátások igénybevételének szabályaira, valamint az ellátások intézményi és személyi térítési díjának megállapítására és a térítési díj megfizetésére terjed ki.

2. A személyes gondoskodás formái, az ellátások igénybevétele

2. § A Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal a fenntartásában működő Főzőkonyhája (a továbbiakban: Intézmény) útján biztosítja a gyermekétkeztetést, ezen belül az óvodai és általános iskolai napközbeni ellátást, valamint a szünidei étkeztetést.

3. A térítési díj

3. § (1) Az étkeztetést igénybe vevő az ellátásért térítési díjat köteles fizetni.

(2) Az élelmezésre fordított költségek figyelembevételével az intézményi térítési díjakat minden év április 1-ig felül kell vizsgálni, és a tárgyévre tervezett adatok alapján – ha szükséges – új térítési díjat lehet megállapítani.

(3) Az intézményi térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az étkeztetés igénybevétele alapján a számla kiállításról és a térítési díjak beszedéséről az önkormányzat a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Fenntartó) útján gondoskodik.

4. A térítési díj megfizetése és ellenőrzése

4. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért a térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhót követő 15. napig kell megfizetni, a fizetendő összegről kiállított csekken, vagy átutalással a Fenntartó elszámolási számlájára.

(2) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a bejelentést betegség esetén a távolmaradás első napján 9.00 óráig, egyéb ok esetében a távolmaradást megelőző nap 14.00 óráig kell megtenni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 2. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

(3) A megállapított térítési díj megfizetését az Intézmény vezetője havonta ellenőrzi. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az Intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az Intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.

(4) A (3) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az Élelmezés vezetője negyedévenként - a Fenntartó munkaszervezetének jegyzője útján - tájékoztatja a Fenntartót a térítési díjhátralék behajtása érdekében.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény térítési díjra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a végrehajtásukra kiadott rendeletekben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 1/2014.(I.10.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

6. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez1

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint az intézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi térítési díjai

1

Óvodai

490 Ft/fő

2

Iskolai

520 Ft/fő

3

Menza

240 Ft/fő

4

Felnőtt

708 Ft/fő

1

Az 1. melléklet a Szabadszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.