Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 28 15:00

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2024.02.28.

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és Kistolmács Község Önkormányzatára.

2. §2 (1)3 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 249 312 773 forintban,

b) kiadási főösszegét 249 312 773 forintban állapítja meg.

(2)4 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 65 302 605 forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)5 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 523 572 505 forint

aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 009 942 forint

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 230 947 forint

ac) Közhatalmi bevételek: 2 871 336 forint

ad) Működési bevételek: 8 468 505 forint

ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 1 775 forint

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 12 730 100 forint,

ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1 473 200 forint

bb) Felhalmozási bevételek : 11 256 900 forint

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

(4)6 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei 64 462 334 forint

b) Önként vállalt feladatok bevételei: 840 271 forint

(5)7 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 184 010 168 forint összegben állapítja meg, melyből

a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 182 617 154 forintban

b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 393 014 forintban

(6)8 A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2023. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 248 027 490 forintban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)9 Működési költségvetés kiadásai: 89 273 896 forint

aa) Személyi juttatások: 22 203 446 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 312 306 forint

ac) Dologi kiadások: 61 572 379 forint

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 780 250 forint

ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 405 515 forint

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 158 753 594 forint

ba) Beruházások: 156 949 322 forint

bb) Felújítások: 1 276 008 forint

bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 528 264 forint

(8)10 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 239 756 909 forint

b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 8 270 581 forint

(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 285 283 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 285 283 forint.

(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.

(11) Kistolmács Község Önkormányzata tartalékot 2023. évben nem képez.

2. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A 2023. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1)11 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 182 724 885 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 36 701 391 rintos működési hiány és 146 023 494 forintos fejlesztési hiány egyenlege.

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 184 010 168 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 285 283 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.

(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.

(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.

4. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 4 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.

(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

(3) A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 128 00 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.

6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.

(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.

(4) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.

5.12 Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

7. §13 (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:

a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,

b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása. (6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 355.000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.

7/A. §14 (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,

a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és

d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

7/B. §15 (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

a) kitöltött Elszámoló lap

b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet

e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről

h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,

b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,

c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.

(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.

(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

7/C. §16 (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét

6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.

(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.

(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.

d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.

(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.

(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

b) reprezentációs kiadások

c) kis összegű szolgáltatási kiadások

d) elszámolásra felvett előlegek

e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások

g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. január 28-án lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

10. § E rendeletet 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

1. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez17

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Rovat- kód

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előiányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előiányzat

III. módosítás

2023. évi módosított előiányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

B11

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

26 795 350

27 444 113

1 608 950

29 053 063

407 725

29 460 788

549 154

30 009 942

1.1.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 848 895

17 544 813

10 000

17 554 813

0

17 554 813

240 000

17 794 813

1.2.

B112

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

B113

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 233 300

7 629 300

469 900

8 099 200

0

8 099 200

309 156

8 408 356

1.4.

B114

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

407 725

2 677 725

-2

2 677 723

1.5.

B115

Működési célú központosított előirányzatok

3 443 155

1 129 050

1 129 050

1 129 050

1 129 050

1.6.

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.)

12 076 029

11 060 090

4 411

11 064 501

109 512

11 174 013

46 934

11 220 947

2.1.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

12 076 029

11 060 090

4 411

11 064 501

109 512

11 174 013

46 934

11 220 947

3.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.)

82 376 098

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

3.1.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

82 376 098

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

4.

B3

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 060 000

2 100 000

0

2 100 000

770 820

2 870 820

516

2 871 336

4.1.1.

B34

Vagyoni típusú adók

57 050

57 050

-57 050

0

0

4.1.2.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

B351

-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 450 000

1 700 000

0

1 700 000

465 000

2 165 000

-71 100

2 093 900

4.3.

B354

-Gépjárműadó

4.4.

B355

-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó)

600 000

400 000

-73 500

326 500

360 000

686 500

71 100

757 600

4.5.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

16 450

16 450

2 870

19 320

516

19 836

5.

B4

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

2 386 400

1 550 000

5 655 825

7 205 825

624 415

7 830 240

638 265

8 468 505

5.1.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

500 000

500 000

0

500 000

12 610

512 610

327 660

840 270

5.2.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

20 000

0

20 000

130 000

150 000

0

150 000

5.3.

B403

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

B404

Tulajdonosi bevételek

1 076 000

1 030 000

859 150

1 889 150

-61 000

1 828 150

1 828 150

5.5.

B405

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

5.7.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

B408

Kamatbevételek

200

25

25

6

31

8

39

5.9.

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

800 000

4 796 648

4 796 648

451 852

5 248 500

5 248 500

5.10

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

0

0

0

0

310 605

310 605

5.11

B411

Egyéb működési bevételek

200

2

2

90 947

90 949

-8

90 941

6.

B5

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.)

0

5 500 000

4 005 000

9 505 000

1 751 900

11 256 900

0

11 256 900

6.1.

B51

Immateriális javak értékesítése

6.2.

B52

Ingatlanok értékesítése

0

4 005 000

4 005 000

151 900

4 156 900

4 156 900

6.3.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel

5 500 000

0

5 500 000

1 600 000

7 100 000

7 100 000

7.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.)

0

0

1 775

1 775

0

1 775

0

1 775

7.1.

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

7.2.

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 775

1 775

0

1 775

0

1 775

8.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív.

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

0

8.2.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

126 693 877

62 072 213

11 275 961

73 348 174

-9 280 438

64 067 736

1 234 869

65 302 605

10.

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….)

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

B813

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

243 204 849

182 933 260

-316 106

182 617 154

0

182 617 154

0

182 617 154

12.1.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

243 204 849

182 933 260

-316 106

182 617 154

0

182 617 154

0

182 617 154

12.2.

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

1 097 765

187 518

1 285 283

0

1 285 283

107 731

1 393 014

14.

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.)

243 204 849

184 031 025

-128 588

183 902 437

0

183 902 437

107 731

184 010 168

15.

B

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)

369 898 726

246 103 238

11 147 373

257 250 611

-9 280 438

247 970 173

1 342 600

249 312 773

K I A D Á S O K

Adatok: Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 636 863

100 558 839

-16 291 915

84 266 924

3 664 372

87 931 296

1 342 600

89 273 896

1.1.

K1

Személyi juttatások

23 601 134

22 156 210

0

22 156 210

0

22 156 210

47 236

22 203 446

1.2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 738 734

1 297 300

15 000

1 312 300

0

1 312 300

6

1 312 306

1.3.

K3

Dologi kiadások

68 593 731

74 445 814

-17 653 669

56 792 145

3 655 372

60 447 517

1 124 862

61 572 379

1.4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

960 000

2 050 000

730 250

2 780 250

0

2 780 250

0

2 780 250

1.5

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 743 264

609 515

616 504

1 226 019

9 000

1 235 019

170 496

1 405 515

1.6.

K502

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

110 106

110 106

1.7.

K504

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

1.8.

K505

-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

1.9.

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 693 264

254 515

217 704

472 219

9 000

481 219

60 390

541 609

1.10.

K510

- Kamattámogatások

1.11.

K512

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

355 000

398 800

753 800

0

753 800

0

753 800

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

266 388 430

144 446 634

27 251 770

171 698 404

-12 944 810

158 753 594

0

158 753 594

2.1.

K6

Beruházások

264 259 617

130 225 816

26 723 506

156 949 322

0

156 949 322

0

156 949 322

2.2.

K61

Immateriális javak beszerzése

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

2.3.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

177 912 685

73 380 011

26 444 669

99 824 680

0

99 824 680

0

99 824 680

2.4.

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

30 194 455

26 826 495

-5 231 585

21 594 910

0

21 594 910

0

21 594 910

2.5.

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

56 152 477

27 019 310

5 510 422

32 529 732

0

32 529 732

0

32 529 732

2.6.

K7

Felújítások

1 276 008

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

2.7.

K71

Ingatlanok felújítása

1 004 731

1 004 731

0

1 004 731

0

1 004 731

0

1 004 731

2.8.

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

2.9.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

271 277

271 277

0

271 277

0

271 277

0

271 277

2.10.

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

852 805

12 944 810

528 264

13 473 074

-12 944 810

528 264

0

528 264

2.11.

K82

2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b

2.12.

K83

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

0

2.13.

K84

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

852 805

0

528 264

528 264

0

528 264

0

528 264

2.14.

K86

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k

2.15.

K87

- Lakástámogatás

2.16.

K88

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3.

K512

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

K5121

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

K5122

Céltartalék

4.

K1-K8

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

369 025 293

245 005 473

10 959 855

255 965 328

-9 280 438

246 684 890

1 342 600

248 027 490

5.

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....)

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

873 433

1 097 765

187 518

1 285 283

0

1 285 283

0

1 285 283

8.

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

873 433

1 097 765

187 518

1 285 283

0

1 285 283

0

1 285 283

9.

K

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)

369 898 726

246 103 238

11 147 373

257 250 611

-9 280 438

247 970 173

1 342 600

249 312 773

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Adatok: Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-242 331 416

-182 933 260

316 106

-182 617 154

-182 617 154

-107 731

-182 724 885

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)

242 331 416

182 933 260

-316 106

182 617 154

182 617 154

107 731

182 724 885

2. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez18

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

I. Működési bevételek

III.Felhalmozási bevételek

Önkörmányzat működési támogatása (állami)

30 009 942

30 009 942

Felhalmozási célú támogatások

1 473 200

1 473 200

Működési célú támogatások

11 220 947

11 220 947

Felhalmozási bevételek

11 256 900

11 256 900

Előző évi kölcsön visszafizetése

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Közhatalmi bevételek

2 871 336

2 871 336

Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh)

0

0

Működési bevételek

7 628 234

840 271

8 468 505

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele

0

0

Működési célú átvett pénzeszköz

1 775

1 775

0

0

Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

51 732 234

840 271

0

52 572 505

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

12 730 100

0

0

12 730 100

Likviditási célú hitel felvétel

0

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

1 393 014

1 393 014

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

182 617 154

182 617 154

0

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

184 010 168

0

0

184 010 168

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

235 742 402

840 271

0

236 582 673

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

12 730 100

0

0

12 730 100

II. Működési kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

IV. Felhalmozási kiadások

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Személyi juttatások

22 203 446

22 203 446

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

1 312 306

1 312 306

Beruházási kiadások

152 949 322

4 000 000

156 949 322

Dologi kiadások

57 656 798

3 915 581

61 572 379

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 780 250

2 780 250

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül

0

0

Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül

0

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül

528 264

528 264

támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése

0

0

Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül

0

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül

1 050 515

1 050 515

Felhalmozási Tartalékok

0

0

Egyéb műk.célú támogatás Áh-kívül

0

355 000

355 000

Tartalék

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

85 003 315

4 270 581

0

89 273 896

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

154 753 594

4 000 000

0

158 753 594

Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.

1 285 283

1 285 283

Hitelek törlesztése ( tőke + kamat )

0

0

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

1 285 283

0

0

1 285 283

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ)

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

86 288 598

4 270 581

0

90 559 179

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

154 753 594

4 000 000

0

158 753 594

Költségvetési bevételek összesen

64 462 334

840 271

65 302 605

Költségvetési kiadások összesen:

239 756 909

8 270 581

248 027 490

Összes Költségvetési bevétel - kiadás :

-175 294 575

-7 430 310

-182 724 885

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

248 472 502

840 271

249 312 773

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

241 042 192

8 270 581

249 312 773

ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS :

7 430 310

-7 430 310

0

0

3. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez19

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen

Kormányzati funkció

Működési célú támogatások áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevétel

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

352 560

5 248 539

5 601 099

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

50 000

50 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

861 690

11 256 900

12 118 590

4

013360

Más szerv részére végzett szolg.

K

0

5

018010

Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel

K

30 009 942

1 393 014

31 402 956

6

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

182 617 154

182 617 154

7

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

10 707 530

1 473 200

1

12 180 731

8

042130

Növénytermesztés

Ö

840 271

840 271

9

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

K

0

10

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K

310 605

310 605

11

062020

Településfejlesztés

K

0

12

064010

Közvilágítás

K

89 943

89 943

13

066010

Zöldterületkezelés

K

994 450

994 450

14

066020

Város-és községgazdálkodás

K

160 857

3

1 775

162 635

15

082092

Közművelődés

K

73 003

73 003

16

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

0

17

900020

Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

K

2 871 336

2 871 336

Önkormányzat összesen

41 230 889

1 473 200

2 871 336

8 468 505

11 256 900

1 775

0

0

182 617 154

1 393 014

249 312 773

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

4. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez20

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN

Adatok: Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befozetések

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Tartalék

Finanszírozási kiadások

1

1

011130

Jogalkotó és ált igazgatási tev.

K

8 761 579

155 000

6 806 758

15 723 337

2

013320

Köztemető üzemeltetés

K

295 000

762 000

1 057 000

3

013350

Önk.-i vagyonnal való gazdálk.

K

968 150

3 175 000

1 276 008

5 419 158

4

018010

Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel

K

110 106

1 285 283

1 395 389

5

018030

Támogatási célú finanszírozás

K

541 609

541 609

6

041237

Közcélú foglalkoztatás

K

6 635 000

429 000

4 062 130

1 955 800

13 081 930

7

042130

Növénytermesztés

Ö

787 529

787 529

8

045160

Utak, hidak üzemeltetése

K

278 417

278 417

9

051030

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

K

26 000

26 000

10

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése

K

90 000

90 000

11

062020

Településfejlesztés

K

22 142

32 201 816

145 901 522

249 847

178 375 327

12

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása

K

398 800

398 800

13

064010

Közvilágítás

K

2 881 600

2 881 600

14

066010

Zöldterületkezelés

K

429 894

429 894

15

066020

Város-és községgazdálkodás

K

635 000

1 431 000

1 155 000

3 221 000

16

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

650 000

650 000

17

082044

Könyvtári szolgáltatások

K

0

18

082092

Közművelődés

K

1 375 965

171 762

5 411 907

6 959 634

19

084031

Civil szervezetek támogatása

Ö

355 000

355 000

20

107055

Falugondnoki szolgáltatás

K

4 773 760

556 544

2 304 118

7 634 422

21

104037

Szünidei gyermekétkeztetés

K

0

22

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások

K

0

23

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások

K

98 425

2 780 250

2 878 675

24

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Ö

3 128 052

4 000 000

7 128 052

Önkormányzat összesen

22 203 446

1 312 306

61 572 379

2 780 250

110 106

1 295 409

156 949 322

1 276 008

528 264

0

1 285 283

249 312 773

K = Kötelező feladat

Ö = Önként vállalt feladat

5. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez21

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2022. ÉVBEN

Adatok Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

22 156 210

0

22 156 210

0

22 156 210

47 236

22 203 446

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 297 300

15 000

1 312 300

0

1 312 300

6

1 312 306

K3

Dologi kiadások

74 445 814

-17 653 669

56 792 145

3 655 372

60 447 517

1 124 862

61 572 379

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 050 000

730 250

2 780 250

0

2 780 250

0

2 780 250

K5

Egyéb működési célú kiadások

609 515

616 504

1 226 019

9 000

1 235 019

170 496

1 405 515

Működési költségvetés összesen:

100 558 839

-16 291 915

84 266 924

3 664 372

87 931 296

1 342 600

89 273 896

K6

Beruházások

130 225 816

26 723 506

156 949 322

0

156 949 322

0

156 949 322

K7

Felújítások

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 944 810

528 264

13 473 074

-12 944 810

528 264

0

528 264

K512

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

144 446 634

27 251 770

171 698 404

-12 944 810

158 753 594

0

158 753 594

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

245 005 473

10 959 855

255 965 328

-9 280 438

246 684 890

1 342 600

248 027 490

K9

Finanszírozási kiadások

1 097 765

187 518

1 285 283

0

1 285 283

0

1 285 283

Önkormányzat kiadásai összesen

246 103 238

11 147 373

257 250 611

-9 280 438

247 970 173

1 342 600

249 312 773

6. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez22

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

254 515

217 704

472 219

9000

481 219

60390

541 609

ebből: központi költségvetési szervek

100 000

0

100 000

50 000

150 000

0

150 000

Bursa Hungarica

100 000

0

100 000

50 000

150 000

0

150 000

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (2022. évi bértám. fel nem használt ö. visszautalása)

0

217 704

217 704

17 125

234 829

0

234 829

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

118 515

0

118 515

-58 125

60 390

60 390

120 780

EÜ központ hozzájárulás

0

0

Belső ellenőri hozzájárulás

118 515

0

118 515

-58 125

60 390

60 390

120 780

pályázat céltámogatása

0

0

ebből: társulások és költségvetési szerveik

36 000

0

36 000

0

36 000

0

36 000

Európai Területi Társulás tagdíj

18 000

0

18 000

0

18 000

0

18 000

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj

18 000

0

18 000

0

18 000

0

18 000

3

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

0

0

4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

ebből: háztartások

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből: egyéb vállalkozások

0

0

5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

355 000

398 800

753 800

0

753 800

0

753 800

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

355 000

0

355 000

0

355 000

0

355 000

egyesületek és civil szervezetek támogatása

355 000

0

355 000

0

355 000

0

355 000

ebből: háztartások

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

0

398 800

398 800

0

398 800

0

398 800

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú kiadások összesen

609 515

616 504

1 226 019

9000

1 235 019

60390

1 295 409

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238)

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

10

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251)

0

0

0

0

0

0

0

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

11

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre

12 944 810

528 264

13 473 074

-12 944 810

528 264

0

528 264

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: háztartások

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

422 993

422 993

0

422 993

0

422 993

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

0

105 271

105 271

0

105 271

0

105 271

ebből: egyéb vállalkozások

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

12 944 810

528 264

13 473 074

-12 944 810

528 264

0

528 264

7. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez23

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 060 090

4 411

11 064 501

109 512

11 174 013

46 934

11 220 947

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

0

4 411

4 411

0

4 411

46 934

51 345

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat

352 560

0

352 560

0

352 560

0

352 560

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10 707 530

0

10 707 530

0

10 707 530

0

10 707 530

közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása

10 707 530

0

10 707 530

0

10 707 530

0

10 707 530

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

11 060 090

4 411

11 064 501

109 512

11 174 013

46 934

11 220 947

5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237)

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése)

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

6

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 775

1 775

0

1 775

0

1 775

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

0

1 775

1 775

0

0

0

1 775

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

7

Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

1 775

1 775

0

1 775

0

1 775

Sorszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

1 473 200

0

1 473 200

0

1473200

0

1473200

Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása

1 473 200

0

1 473 200

0

1473200

0

1473200

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

ebből: társulások és költségvetési szerveik

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

0

1 473 200

12

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

13

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

ebből: pénzügyi vállalkozások

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

ebből: egyéb vállalkozások

14

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

12 944 810

0

12 944 810

-12 944 810

0

0

0

8. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez24

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT

Adatok: Ft-ban

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Viziközmű vagyon felújítása

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

0

0

Felújítás összesen

1 276 008

0

1 276 008

0

1 276 008

Beuházás megnevezése

Eredeti előirányzat

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Interreg Aqua- adventures projekt

62 258 325

20 367 690

82 626 015

0

82 626 015

Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés

1 473 200

482 600

1 955 800

0

1 955 800

MFP- falugondnoki busz beszerzése

13 510 000

0

13 510 000

0

13 510 000

Településrendezési terv

3 000 000

0

3 000 000

0

3 000 000

I. és II. világháborús Emlékmű

3 175 000

0

TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

46 809 291

-43 784

46 765 507

0

46 765 507

STIGA vágóasztal

0

985 000

985 000

0

985 000

Juta táborba konténer/sátor beszerzése

0

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

Temetői harang (2. részlet)

0

762 000

762 000

0

762 000

Községgazdáskodás eszközbeszerzés

0

170 000

170 000

0

170 000

Beruházás összesen

130 225 816

26 723 506

156 949 322

0

156 949 322

9. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez25

Előirányzat-felhasználási terv

adatok Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Összesen

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 500 828

2 500 828

2 500 828

2 500 828

2 500 828

2 500 828

2 500 828

2 500 828

2 500 830

2 500 828

2 500 832

2 500 828

30 009 942

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

1 020 086

1 020 086

1 020 086

1 020 086

1 020 086

1 020 086

1 020 086

1 020 086

1 020 086

1 020 086

1 020 087

11 220 947

Közhatalmi bevételek

1 435 410

1 435 926

2 871 336

Működési bevételek

189 100

189 100

4 925 648

345 000

998 150

159 400

933 865

295 600

159 400

159 400

113 842

8 468 505

Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről

1 775

1 775

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

184 150

184 150

,

184 150

184 150

184 150

184 150

184 150

184 150

1 473 200

Felhalmozási bevételek

5 131 900

6 125 000

11 256 900

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Finanszírozási bevételek

182 617 154

1 393 014

184 010 168

Bevételek összesen

185 117 982

3 710 014

3 894 164

8 630 712

5 303 099

4 703 214

3 864 464

4 638 929

9 132 566

5 300 390

9 989 468

5 027 771

249 312 773

Kiadások

Személyi juttatások

1 850 287

1 850 287

1 850 287

1 850 287

1 850 287

1 850 287

1 850 287

1 850 287

1 850 287

1 850 287

1 850 289

1 850 287

22 203 446

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó

108 108

108 108

108 108

108 108

108 110

108 108

108 108

123 108

108 108

108 108

108 108

108 116

1 312 306

Dologi kiadások

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 031

5 131 038

61 572 379

Ellátottak pénzbeli juttatásai

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

170 800

901 050

170 800

170 800

171 200

2 780 250

Egyéb működési célú kiadások

398 800

217 704

131 757

170 496

131 758

355 000

1 405 515

Beruházás

58 529 960

31 806 454

31 806 454

31 806 454

3 000 000

156 949 322

Felújítás

1 276 008

1 276 008

Tartalék

0

Egyéb felhalmozási kiadások

528 264

0

528 264

Finanszírozási kiadások

1 285 283

1 285 283

Kiadások összesen

67 075 469

39 066 680

40 741 488

39 284 384

7 391 985

7 260 226

7 788 490

7 445 722

11 122 234

7 260 226

7 615 228

7 260 641

249 312 773

10. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Kistolmács Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete

Adatok: Fő-ben

Létszámkeret

Köztisztviselő

Közalkalmazott

Munka törvénykönyves

Fizikai dolgozó

Üres álláshely

Polgármester

1,0

1,0

Falugondnoki szolgálat

1,0

1,0

Közművelődés

1,0

1,0

Város és községgazdálkodás (traktoros)

1,0

1,0

Létszámkeret összesen

4,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

Közmunkaprogram dolgozói:

5,0

5,0

Összesen:

9,0

1,0

1,0

1,0

5,0

1,0

11. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez26

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS JELLEGŰ ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Adatok: Ft-ban

Sorszám

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám

Eredeti előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Összesen

1.

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány)

K425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 050 000

0

2 050 000

0

0

0

2 050 000

0

2 050 000

107060

Települési támogatás (Szoctv. 45. §)

K48

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: rendkívüli települési támogatás

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

-temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre

1 800 000

0

1 800 000

0

0

0

1 800 000

0

1 800 000

107060

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

K48

250 000

0

250 000

0

0

0

250 000

0

250 000

107060

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

0

730 250

0

730 250

730 250

0

730 250

ebből : szociális tűzifa

0

0

0

730 250

0

730 250

730 250

0

730 250

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

K4

2 050 000

0

2 050 000

730 250

0

730 250

2 780 250

0

2 780 250

12. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez27

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

Adatok: Ft-ban

Hozzájárulás jogcíme

Mutató

Fajlagos összeg

Eredeti hozzájárulás

I. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

II. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

III. módosítás

2023. évi módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 544 813

10 000

17 554 813

0

17 554 813

240 000

17 794 813

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

0

0

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 138 891

0

2 138 891

0

2 138 891

0

2 138 891

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása

2 410 875

0

2 410 875

0

2 410 875

240 000

2 650 875

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

591 676

0

591 676

0

591 676

0

591 676

bd) közutak fenntartásának támogatása

770 934

0

770 934

0

770 934

0

770 934

I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 189 282

0

8 189 282

0

8 189 282

0

8 189 282

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

0

0

0

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

3 443 155

0

3 443 155

0

3 443 155

0

3 443 155

I.7. Közvilágítás kiegészítő támogatás

0

10 000

10 000

0

10 000

0

10 000

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

0

0

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)

7 629 300

469 900

8 099 200

0

8 099 200

309 156

8 408 356

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 487 000

0

2 487 000

0

2 487 000

0

2 487 000

III.3.e Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

469 900

5 612 200

0

5 612 200

0

5 612 200

III.6. Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

309 156

309 156

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

407 725

2 677 725

-2

2 677 723

1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása

2 270 000

0

2 270 000

407 725

2 677 725

-2

2 677 723

V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115)

0

1 129 050

1 129 050

0

1 129 050

0

1 129 050

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

0

398 800

398 800

0

398 800

0

398 800

Szociális tüzifa támogatás

0

730 250

730 250

0

730 250

0

730 250

Állami hozzájárulás összesen:

27 444 113

1 608 950

29 053 063

407 725

29 460 788

549 154

30 009 942

13. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez28

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE

adatok Ft-ban

Hónap

Adat jellege

Nyitó pénzállomány

Pénzforgalmi

Záró pénzállomány

Hitel

Korrigált záróegyenleg

Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Felvétel

Törlesztés

Egyenleg

Január

Havi

182 617 154

2 500 828

67 075 469

-64 574 641

118 042 513

0

0

0

118 042 513

Halmozott

2 500 828

67 075 469

-64 574 641

0

0

0

0

Február

Havi

118 042 513

3 710 014

39 066 680

-35 356 666

82 685 847

0

0

0

82 685 847

Halmozott

6 210 842

106 142 149

-99 931 307

0

0

0

0

Március

Havi

82 685 847

3 894 164

40 741 488

-36 847 324

45 838 523

0

0

0

45 838 523

Halmozott

10 105 006

146 883 637

-136 778 631

0

0

0

0

Április

Havi

45 838 523

8 630 712

39 284 384

-30 653 672

15 184 851

0

0

0

15 184 851

Halmozott

18 735 718

186 168 021

-167 432 303

0

0

0

0

Május

Havi

15 184 851

5 303 099

7 391 985

-2 088 886

13 095 965

0

0

0

13 095 965

Halmozott

24 038 817

193 560 006

-169 521 189

0

0

0

0

Június

Havi

13 095 965

4 703 214

7 260 226

-2 557 012

10 538 953

0

0

0

10 538 953

Halmozott

28 742 031

200 820 232

-172 078 201

0

0

0

0

Július

Havi

10 538 953

3 864 464

7 788 490

-3 924 026

6 614 927

0

0

0

6 614 927

Halmozott

32 606 495

208 608 722

-176 002 227

0

0

0

0

Augusztus

Havi

6 614 927

4 638 929

7 445 722

-2 806 793

3 808 134

0

0

0

3 808 134

Halmozott

37 245 424

216 054 444

-178 809 020

0

0

0

0

Szeptember

Havi

3 808 134

9 132 566

11 122 234

-1 989 668

1 818 466

0

0

0

1 818 466

Halmozott

46 377 990

227 176 678

-180 798 688

0

0

0

0

Október

Havi

1 818 466

5 300 390

7 260 226

-1 959 836

-141 370

0

0

0

-141 370

Halmozott

51 678 380

234 436 904

-182 758 524

0

0

0

0

November

Havi

-141 370

9 989 468

7 615 228

2 374 240

2 232 870

0

0

0

2 232 870

Halmozott

61 667 848

242 052 132

-180 384 284

0

0

0

0

December

Havi

2 232 870

5 027 771

7 162 953

-2 135 182

97 688

0

0

0

97 688

Halmozott

66 695 619

249 215 085

-182 519 466

0

0

0

0

14. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Megnevezés

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Határozat

Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása)

659 045 EUR

12/2019. (IV.25.)

Magyar Falu Program - temető felújítás

1 000 000 Ft

9/2020. (II.10.)

Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése

2 762 123 Ft

28/2020. (IX.17)

Aqua Adventures pályázat

28 397 200 Ft

1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.)

Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat

3 000 000 Ft

43/2021 (X.28.)

VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása

2 000 000 Ft

100 000 Ft

40/2021 (X.11.)

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések

6 522 872 Ft

77/2021 (XI.17)

Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése

1 400 000 Ft

13 600 000 Ft

26/2022. (III.7.)

15. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

MEGVALÓSÍTANDÓ EU-S PROJEKTEK TERVEZETT KIADÁSAI

Adatok: Ft-ban

Projekt száma

Projekt megnevezése

Projekt tervezett összköltsége Ft

Tervezett kifizetés 2023. év Ft/Év

TOP-5.3.1

Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei

4 889 500

2 284 437

TOP-2.1.3

Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt.

79 885 628

48 625 349

Projekt címe, projekt száma

Kiíró

Projekt tervezett összköltsége EUR

Tervezett kifizetés 2023. év Ft/év

Interreg

Aqua adventures

659 045

124 067 658

16. melléklet a 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

adatokFt-ban

2023. év

2024. év

2025. év

2025. év

Összesen

Személyi juttatások (K1)

22 156 210

23 601 134

24 781 191

24 905 097

95 443 631

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

1 297 300

1 738 734

1 825 671

1 834 799

6 696 504

Dologi kiadások (K3)

74 445 816

22 094 480

23 199 204

23 315 200

143 758 382

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 050 000

2 000 000

2 100 000

2 110 500

8 260 500

Egyéb működési célú kiadások (K5)

609 515

650 000

682 500

685 913

2 627 928

Működési kiadások összesen100

100 558 839

50 084 348

52 588 565

52 851 508

256 786 945

Beruházások (K6)

130 225 816

4 648 200

4 880 610

15 000 000

154 754 626

Felújítások (K7)

1 276 008

1 250 000

1 312 500

10 000 000

13 838 508

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

12 944 810

0

0

12 944 810

Felhalmozási kiadások összesen

144 446 634

5 898 200

6 193 110

25 000 000

181 537 944

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)

245 005 473

55 982 548

58 781 675

77 851 508

438 324 889

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 097 765

1 100 000

1 100 000

1 100 000

4 397 765

KIADÁSOK ÖSSZESEN

246 103 238

57 082 548

59 881 675

78 951 508

442 722 654

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

28 917 313

29 000 000

30 000 000

30 000 000

117 917 313

Közhatalmi bevételek (B3)

2 100 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

8 100 000

Működési bevételek (B4)

1 550 000

2 550 000

2 660 000

2 700 000

9 460 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

Működési bevételek összesen

32 567 313

33 550 000

34 660 000

34 700 000

135 477 313

Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

11 060 090

6 000 000

4 000 000

10 000 000

31 060 090

Felhalmozási bevételek (B5)

5 500 000

0

0

0

5 500 000

Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)

12 944 810

0

0

0

12 944 810

Felhalmozási bevételek összesen

29 504 900

6 000 000

4 000 000

10 000 000

49 504 900

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)

62 072 213

39 550 000

38 660 000

44 700 000

184 982 213

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK184 031 025

184 031 025

17 532 548

21 221 675

34 251 508

257 743 440

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

246 103 238

57 082 548

59 881 675

78 951 508

442 725 653

1

A bevezető a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (5) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (6) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (8) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 5. alcím címe a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 7. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

14

A 7/A. §-t a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

15

A 7/B. §-t a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

16

A 7/C. §-t a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

17

Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 11. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.