Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2023. 12. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

2023.12.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Tiszteletdíj

1. § (1) Az önkormányzati képviselőt megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

(2) Nem fizethető tiszteletdíj mindaddig, amíg az önkormányzati képviselő nem tesz eleget Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (2) bekezdésében előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

2. § Nem állapítható meg tiszteletdíj a polgármesternek és az alpolgármester(ek)nek, akiknek tiszteletdíjáról az Mötv. 71. §-a és 80. § (2) bekezdése rendelkezik.

2. Tiszteletdíj mértéke

3. §1 A települési önkormányzati képviselők az önkormányzati feladatok végrehajtásában való tevékenységük elismeréseként bruttó 40.000,- Ft/hó tiszteletdíjra jogosultak.

3. Tiszteletdíj kifizetésének módja

4. § (1) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell az arra jogosultnak megfizetni. A kifizetés folyósításáról az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

(2) A tiszteletdíjak pénzügyi fedezetét Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) költségvetésében meghatározott előirányzata képezi.

(3) Ha az adott hónapban képviselő-testületi ülés nem volt, a tiszteletdíj teljes egészében megilleti a 3. § szerinti jogosultat.

(4) Az önkormányzati képviselőt a tiszteletdíj nem illeti meg, ha feladatai ellátásában két hónapon túl akadályoztatva van, ebben az esetben az akadályoztatás kezdetét követő harmadik hónap első napjától nem jogosult tiszteletdíjra.

(5) Az önkormányzati képviselő hiányzása igazoltnak tekinthető, ha az ülésen az alábbi okokból kifolyólag nem tudott részt venni:

a) az önkormányzat (nevében a polgármester) megbízásából eredő elfoglaltsága ütközött az ülés időpontjával;

b) egészségi állapota nem tette lehetővé számára, hogy részt vegyen az ülésen.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetekben az önkormányzati képviselő tiszteletdíját úgy kell részére kifizetni, mintha az adott ülésen részt vett volna.

4. Záró rendelkezések

5. § A 3. §-ban foglalt rendelkezést visszamenőleg, 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

6. §2

7. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1

A 3. § a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.