Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 12/2022 (XI.18) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 12

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a települési adóról szóló 12/2022 (XI.18) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.11.

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 1/A. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési adóról szóló 12/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adó bevezetésének évében az adóalany az év március 10. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi – az e rendelet 1. melléklete szerinti – adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának megfelelően. az 5. § szerinti adókedvezmény feltételének teljesülését az adóalany minden naptári év január 31-ig benyújtott – az e rendelet 2. melléklete szerinti – kérelmére indult adóigazgatási eljárás keretében a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megvizsgálja, és a naptári év vonatkozásában dönt az adómentességről, vagy annak elutasításáról. Az adóalany a mentességi feltétel elbírálását egy adott külterületen fekvő termőföld tekintetében, évente csak egy alkalommal kérheti a Jegyzőtől.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.