Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 24- 2023. 05. 25

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.24.

Sióagárd Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. § A Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020 (III.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Sióagárd Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: PREAMBULUM Az önkormányzati rendszer biztosítja a helyi önkormányzatok autonómiához való jogát és a demokratikus helyi önrendelkezést. Ezek révén olyan önszerveződő helyi hatalomgyakorlás valósul meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi képviselői útján - a törvények keretei között - önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét. Így a települési önkormányzatok képesek arra, hogy a településeken önfejlődési folyamatokat indítsanak el, és a köz megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, önkormányzati minőségükben és önállóan kapcsolódjanak az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához. A települési önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi közérdekeket. Ezeket alapul véve és szem előtt tartva Sióagárd Község Önkormányzata önállóan, demokratikus módon és széleskörű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról, és a fenti elvekkel és célkitűzésekkel összhangban állapítja meg szervezetére és működésére vonatkozó alapvető szabályokat.”

2. § A Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020 (III.16.) önkormányzati rendelet 61. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok testületi üléseinek megtartásához tárgyalóhelyiséget biztosít a közös önkormányzati hivatal épületében. A testületi ülésen az önkormányzat megbízásából és képviseletében a jegyző amennyiben törvénysértést észlel, azt azonnal jelzi. ”

3. § A Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020 (III.16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. § A Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020 (III.16.) önkormányzati rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében a „Képviselő-testülete” szövegrész helyébe a „képviselő-testülete” szöveg,

b) 9. §-ában a „Képviselő-testület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg,

c) 10. § (3) bekezdés b) pontjában a „Képviselő-testület” szövegrész helyébe a „képviselő-testület” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020 (III.16.) önkormányzati rendelet 54. § (2) bekezdése.

6. § Hatályát veszti a Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1. melléklet a 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez