Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adóról szóló 7/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adóról szóló 7/2018. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, a 39/C. § (1) és (4) bekezdésében, a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az következő rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 7/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és 17. §-ában meghatározott adótárgyanként vagy lakásbérleti jogonként 20.000,- Ft.”

2. § A helyi adókról szóló 7/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.”

3. § A helyi adókról szóló 7/2018 (XI.28.) önkormányzati rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) 50 %-os mértékű mentességet élvez a magánszemély kommunális adója alól az az egyedül élő magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte.

(2) A mentesség a 70. életév betöltését követő év első napjától keletkezik.

(3) A mentesség azon ingatlan után illeti meg, amelyben állandó bejelentett lakcíme van vagy amelyben életvitelszerűen egyedül él.”

4. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 2-án hatályát veszti.