Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E rendelet alkalmazásában kutyafuttató terület: az ebek egészséges testmozgási igényének kielégítésére táblával kijelölt, elkerítés nélküli vagy indokolt esetben elkerített, az önkormányzat tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlan, vagy ingatlanrész.”

2. § A kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 25/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. Salgótarján, Úttörők út 14. számú garázssor mögötti 3938/2 hrsz.-ú beépítetlen területen (6. ábra),

2. A kutyafuttató területek kijelöléséről szóló 11/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:

„9. Pécskő út 18. szám alatti 3771/33 hrsz.-ú ingatlan 400 m2 területrésze