Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 26

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.25.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Csörötnek Község Önkormányzatának kormányzati funkciói

A

B

1

funkciószám

megnevezés

2

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

6

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

045120

Út, autópálya építése

8

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

10

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

11

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

12

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

13

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

14

064010

Közvilágítás

15

066010

Zöldterület-kezelés

16

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

18

072311

Fogorvosi alapellátás

19

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

20

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

21

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

22

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

23

082044

Könyvtári szolgáltatások

24

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

25

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

26

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

27

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

28

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

29

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

30

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

31

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

32

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán