Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 12

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.11.

Mencshely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, továbbá Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E Rendelet alkalmazásában:

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

3. [2]

4. [3]

5. lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.