Egerszólát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 12/2005.(XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 18

Egerszólát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 12/2005.(XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.17.

Egerszólát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, közlekedési hatósági, örökségvédelmi, talajvédelmi, erdészeti, ingatlanügyi és földügyi igazgatási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, közlekedési és népegészségügyi hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Nemzeti Földügyi Központ, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Heves Vármegyei Önkormányzat valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 62. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 20. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szabályozási terven jelölt záportározó területén, övezettől függetlenül

a) épület nem helyezhető el,

b) a terület használatához kapcsolódó műtárgy csak az árvízvédelmet nem akadályozó módon helyezhető el, c) természetes terepfelszín kizárólag az árvízvédelmi, vízgazdálkodási tevékenységek érdekében változtatható meg.”

2. § Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A vízgazdálkodási területen – ha külön jogszabály másként nem rendelkezik – a vízkár-elhárítási célt szolgáló építmények is elhelyezhetők.”

3. § Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet VII. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„KISAJÁTÍTÁS

46/A. § (1) A záportározó és annak megközelítését szolgáló közlekedési területek kialakítása céljából kisajátítással érintett ingatlanok: a 047/4, 049/3, 051/6, 051/7 hrsz-ú földrészletek a szabályozási terven jelölt szabályozási vonallal érintett részeken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek.

(2) A Tm-1Sz jelű szabályozási tervlapon jelölt záportározó területe egyben szolgalmi jog határa is, mely az árvízvédelmi záportározó karbantartását szolgálja. A szolgalmi jog sem az övezeti szabályozást, sem az egyes ingatlanokra vonatkozó egyéb szabályokat nem érinti. A szolgalommal érintett terület esetleges műszaki szükségszerűség esetén kisajátítható. Ebben az esetben azonban az egyes ingatlanok, ingatlanrészek megközelítését biztosítani szükséges.”

4. § (1) Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet 2023. május 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

2. melléklet a 3/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez