Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 19- 2023. 12. 20

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2023. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.19.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2b) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalnál rendszeresített nyomtatványon is benyújtható.”

2. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendkívüli települési támogatás kivételével nem részesíthető az e rendeletben szabályozott ellátásokban az, akinek életvitele, lakás- és életkörülményei, vagyoni helyzete nem igazolja a jövedelem-nyilatkozata alapján vélelmezhető szociális rászorultságát.”

3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 86.000 forintot, egyedül élő esetén a 103.000 forintot, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.”

4. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartósan gondozásra szoruló, 18. életévét betöltött személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont) részére az önkormányzat anyagi hozzájárulást biztosít, amennyiben az ápolást, gondozást ellátó személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 86.000 forintot.”

5. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Gyógyszerkiadásokhoz, gyógyászati segédeszközök viseléséhez, fogászati kezeléshez (továbbiakban együtt: gyógyászati kiadások) támogatás nyújtható annak a rászorulónak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 86.000 forintot, továbbá a gyógyászati kiadások elérik – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 20%-át.

(2) Egyedülálló kérelmező esetén a jogosultság feltétele, hogy a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 103.000 forintot, továbbá gyógyászati kiadásai elérik havi jövedelme 15%-át.”

6. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás összege egy költségvetési évben családonként a 60.000 forintot nem haladhatja meg.

(2) A gyógyászati segédeszközök viseléséhez, fogászati kezeléshez nyújtott települési támogatás összege egy költségvetési évben családonként az 50.000 forintot nem haladhatja meg.”

7. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 19/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás nyújtásának alapfeltétele, hogy a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a 120.000 forintot.”

8. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. Tartozásrendezési támogatás

20. § (1) Tartozásrendezési támogatásban – évente egy alkalommal – az a szolgáltatóval szerződésben álló, illetve a társasházban lakástulajdonnal rendelkező személy részesülhet, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 75.000 forintot, egyedül élő esetében a 86.000 forintot, és

a) az adóssága szolgáltatónként meghaladja a 30.000 forintot, vagy

b) az adóssága szolgáltatónként meghaladja a két hónapot, vagy

c) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták.

(2) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

21. § A támogatás összegét a követelés jogosultjának kell folyósítani.

22. § A tartozásrendezési támogatás

a) gázdíj-tartozás, áramdíjtartozás, távhőszolgáltatási díj-tartozás, vízhasználati díj-tartozás, csatornahasználati díjtartozás, továbbá közös költség hátralék esetén legfeljebb 100.000 forint,

b) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj-tartozás esetén legfeljebb 50.000 forint összegű tartozás esetén állapítható meg

23. § A támogatás mértéke:

a) 50.000 forint hátralék összegig megegyezik a hátralék összegével,

b) 50.000 forint feletti hátralék összeg esetén az a) pontban foglalt összeg, valamint a támogatásba bevont adósság összegének és az a) pontban foglalt összeg különbözetének első alkalommal a 75%-a, második alkalommal az 50%-a, minden további alkalommal a 25%-a, de összege alkalmanként nem haladhatja meg a 100.000 forintot.

24. § A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező a Szociális Gondozó Központon belül működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal legalább 12 hónap időtartamra pénzügyi, életvezetési tanácsadásra vonatkozó együttműködési megállapodást kössön.”

9. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás összege havonta 28.500 forint.”

10. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az Érden lakóhellyel rendelkező, szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozással érintett érdekeltségi egység tulajdonosa:)

„b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
ba) egyedül élő esetén 103.000 forintot,
bb) kétszemélyes háztartás esetén a 86.000 forintot,
bc) háromszemélyes háztartás esetén a 69.000 forintot,
bd) négyszemélyes háztartás esetén a 61.000 forintot,
be) öt és többszemélyes háztartás esetén az 52.000 forintot.”

11. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 26/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hulladékgazdálkodási támogatásra jogosult az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fizetésére köteles egyedül élő, vagy kizárólag házastársával, élettársával együtt élő 70. életévét betöltött személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) egyedül élő esetén a 120.000 forintot,

b) b) kétszemélyes háztartás esetén a 103.000 forintot.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 26/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A támogatást a következő hónap első napjával meg kell szüntetni lakcímváltozás esetén, illetve, ha a jogosult elhunyt.”

12. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. Rendkívüli települési támogatás

27. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg különösen annak a rászorulónak, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A támogatás összege

a) baleset, betörés, elemi kár, ingatlana életveszélyessé válása, továbbá a nyugdíjba vonulását követő időszakra az ellátás folyósításáig ellátatlan időszak fennállása esetén legfeljebb 90.000 forint,

b) tartós, legalább két hónapot meghaladó, jövedelemkieséssel járó betegség, vagy kórházi kezelés, továbbá munkanélkülivé válás miatt átmenetileg létfenntartását veszélyeztető élethelyzet fennállása esetén alkalmanként legfeljebb 25.000 forint,

c) hozzátartozó elhalálozása esetén alkalmanként legfeljebb 30.000 forint,

d) elhunyt hozzátartozó eltemettetése esetén, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a

da) 86.000 forintot nem haladja meg, 75.000 forint,

db) 104.000 forintot nem haladja meg, 45.000 forint,

e) a gyermek, neveléséhez, gondozásához kapcsolódó költségek biztosításához

ea) gyermekenként legfeljebb 15.000 forint,

eb) sajátos nevelési igényű vagy fejlesztő nevelésben részesülő gyermek esetén gyermekenként legfeljebb 29.000 forint,

f) várandós anya válsághelyzete, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése és a gyermek nevelése, gondozása érdekét szolgáló kiadások biztosítása esetén évente legfeljebb két alkalommal 15.000 forint.

28. § (1) A támogatás megállapításának feltétele, hogy

a) egyedülálló személy esetén a kérelmező jövedelme a 75.000 forintot,

b) egyéb esetben a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az 52.000 forintot

nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az elhunyt hozzátartozó eltemettetéséhez nyújtott támogatás esetén a megállapítás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem a 104.000 forintot nem haladja meg.

(3) A sajátos nevelési igényű, vagy korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben részesülő gyermek neveléséhez, gondozásához biztosított támogatás évente legfeljebb két alkalommal állapítható meg a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem

a) a gyermekét egyedül nevelő személy esetén a 104.000 forintot,

b) egyéb esetben a 75.000 forintot

nem haladja meg.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti támogatás megállapítása iránti eljárás a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének kezdeményezésére indul, a támogatás megállapításánál a család jövedelmi viszonyait nem kell vizsgálni.

29. § (1) A döntésre jogosult a 28. § (1) bekezdésében szereplő jövedelmi korlátozásoktól a szociális, gyermekjóléti vagy a köznevelési intézmény vezetőjének javaslatára évente, rászorulónként legfeljebb két alkalommal eltekinthet.

(2) A döntésre jogosult az (1) bekezdés szerinti döntéseiről köteles a Szociális és Egészségügyi Bizottságot évente tájékoztatni.

30. § A 27. § szerinti élethelyzetet, illetve a létfenntartást veszélyeztető helyzetet hitelt érdemlően igazolni kell.

31. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez rendkívüli települési támogatás az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó, Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmező részére nyújtható.

(2) A támogatás iránti kérelmet a temetést követően, a haláleset bekövetkezésétől számított három hónapon belül lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelmet kivételes esetben a temetést megelőzően is be lehet nyújtani, ebben az esetben az eltemettető köteles a temetési számlát legkésőbb a temetést követő 15 napon belül bemutatni.

32. § Korábban elhunyt személy újratemetéséhez rendkívüli települési támogatás nem állapítható meg.”

13. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 34. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A köztemetés költségének megtérítése alól részben mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 52.000 forintot, egyedül élő esetén a 69.000 forintot.”

14. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § (1) Az élelmiszercsomag vagy élelmiszerutalvány a szociálisan rászoruló személyek természetbeni támogatása, amennyiben a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy váratlan élethelyzetbe került és

a) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 52.000 forintot,

b) egyedül élő személy esetén a havi jövedelem nem haladja meg a 69.000 forintot.

(2) Amennyiben nem áll rendelkezésre élelmiszercsomag vagy élelmiszerutalvány, úgy a támogatás összegét pénzbeli ellátásként kell biztosítani.”

15. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A támogatás megállapításáról szóló döntés szóban is közölhető, ebben az esetben a szóbeli közlés tényét és időpontját az ügyiratra fel kell jegyezni.”

16. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fűtési támogatás a szociálisan rászoruló személyek természetbeni támogatása, mely fűtési idényenként és lakásonként egy alkalommal állapítható meg, amennyiben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem

a) egyedül élő személy esetén a 137.000 forintot,

b) kétszemélyes háztartás esetén a 86.000 forintot,

c) három és ennél többszemélyes háztartás esetén a 69.000 forintot nem haladja meg.”

17. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tanévkezdési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 137.000 forintot nem haladja meg, és gyermeke

a) bölcsődei, óvodai nevelésben vesz részt,

b) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy

c) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.”

18. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 41. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatás megállapításáról szóló döntés szóban is közölhető, ebben az esetben a szóbeli közlés tényét és időpontját az ügyiratra fel kell jegyezni.”

19. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésben biztosított normatív kedvezményen túl, a normatív kedvezmény érvényesítését követően fizetendő térítési díjból 50% étkezési díjkedvezményt kell biztosítani, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 103.000 forintot nem haladja meg.”

20. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 42/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyermekek intézményi térítési díj-kedvezménye a sajátos nevelési igényű gyermekek és családjuk részére nyújtott támogatás. A támogatásra való jogosultság megállapítható azon intézményi ellátásban részesülő, sajátos nevelési igényű gyermek részére,

a) aki bölcsődés korú és nem az önkormányzat fenntartásában működő gyermekek napközbeni ellátásában részesül,

b) aki az óvodába járási kötelezettségét nem az önkormányzat fenntartásában működő óvodában teljesíti,

c) aki napközbeni gyermekfelügyelet keretében részesül gyermekek napközbeni ellátásában, vagy

d) aki nem az önkormányzat fenntartásában működő fogyatékosok nappali ellátásában részesül, feltéve, hogy a gyermek ellátása, óvodai nevelése az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben nem biztosítható, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem a 120.000 forintot nem haladja meg.”

21. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

b) 51. §-a,

c) 56. §-a,

e) 1-12. függeléke.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.