Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 02

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022 (I.28) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva, a helyi sajátosságok és az arányos közteherviselés elvének figyelembe vételével a település illetékességi területén határozatlan időre bevezetett települési adókról a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 59.356.889 Ft költségvetési bevétellel

b) 115.140.149 Ft költségvetési kiadással

c) -55.783.260 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 0 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) -55.783.260.Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 57.306.026 Ft finanszírozási bevétellel

g) 1.522.766 Ft finanszírozási kiadással

h) 55.783.260.Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 116.662.915 Ft-ban állapítja meg”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet