Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Hatályos: 2023. 02. 18

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

2023.02.18.

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 2017. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2016.(XI.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Tengelic Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzésére mezei őrszolgálatot működtet.

(2) A rendelet területi hatálya Tengelic település közigazgatási területén lévő termőföldekre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, aki az (1) bekezdésben meghatározott termőföld használója, amennyiben a használója ismeretlen, a termőföld tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kötelezett).

2. § (1) A mezőőri feladatokat 1 fő mezőőr látja el.

(2) A mezőőrrel kapcsolatos munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) A mezőőr az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban áll.

3. § (1) Az 1. § (3) bekezdés szerinti kötelezett az 1. § (2) bekezdés szerinti termőföld után mezőőri járulékot köteles fizetni.

(2) A mezőőri járulék mértéke hektáronként: 1000.- Ft/év, de a naptári évre megállapított mezőőri járulék éves összege fizetésre kötelezettenként legalább 500.- Ft/év.

(3) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség alanya az, aki a naptári év első napján a termőföld használója, ennek hiányában a termőföld tulajdonosa.

(4) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a termőföld használójának vagy a tulajdonosnak a termőföldre vonatkozó használati joga, vagy tulajdonjoga megszűnik.

4. § (1) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett földhasználatra/földtulajdonra vonatkozó nyilatkozata alapján történik.

(2) A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a kötelezett a változást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a fenntartónak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és a (2) bekezdés szerinti változást a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell bejelenteni.

(4) A mezőőri járulékot a kötelezettnek minden év április 15. napjáig egy összegben kell megfizetni.

(5) A mezőőri járulékot Tengelic Község Önkormányzata 70600085-11112837 mezőőri járulék alszámlájára kell teljesíteni.

(6) A mezőőri járulék kivetése során átruházott hatáskörben első fokon a jegyző jár el. Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §1

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.