Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 18:00- 2023. 09. 11

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatai az alábbiak szerint teljesültek.

a) Az Önkormányzat 2022. évi bevételi főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti bevételi előirányzat 59.540.487 Ft, módosított bevételi előirányzat 106.969.704 Ft, bevételi teljesítés 107.980.821 Ft.

b) Az önkormányzat 2022. évi kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: eredeti kiadási előirányzat 59.540.487 Ft, módosított kiadási előirányzat 106.969.704 Ft, kiadási teljesítés 101.123.531 Ft.

(2) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 8.358.454 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 20.114.855 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét belső hiány finanszírozására szolgáló 28.473.309 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozta, ebből működési célú igénybevétel 8.358.454 Ft, felhalmozási célú igénybevétel 20.114.855 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások, közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését, felújítási kiadási előirányzat teljesítését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési és felhalmozási támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az „egyéb működési célú kiadások” kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 112.361 forint.

3. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5. § Az önkormányzat teljesített létszámát a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján 18.00 órakor lép hatályba.