Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 28- 2023. 06. 28

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.06.28.

A szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, és a 151. § (2f) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és 8a pontja és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint történik azzal, hogy a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatást utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.”

2. § (1) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Rendkívüli települési támogatásban, az a személy részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:)

„a) családban élő esetén a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
b) egyedül élő esetén a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.”

(2) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A rendkívüli települési támogatást úgy kell megállapítani, hogy az adott támogatás minimális összege legalább 1000.-Ft legyen, és a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegét nem haladhatja meg.

(7) A rendkívüli települési támogatást egy igénylő részére évente legfeljebb négy alkalommal lehet megállapítani. A rendkívüli települési támogatás évente a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladhatja meg.

(8) Különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: elemi kár, haláleset, hosszan tartó súlyos betegség miatti kereset kiesés, magas gyógyszerköltség) a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül méltányossági rendkívüli települési támogatásban részesíthető. A méltányosságból adott rendkívüli települési támogatás összege a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladhatja meg.”

3. § (1) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakhatáshoz kapcsolódó természetbeni települési támogatásra jogosult az a fertőrákosi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen helyben lakó személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, valamint egyedülálló nyugdíjas esetében a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, továbbá a háztartás tagjainak nincs vagyona.”

(2) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege)

„a) 6.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 200 %-a alatt van,
b) 5.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 201-300 %-a között van,
c) 4.000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 301 %-a felett van.”

4. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ápolási támogatás állapítható meg annak a Fertőrákoson lakcímmel rendelkező hozzátartozónak, aki)

„c) az ápoló családjában az egy főre számított jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetében annak 300 %-át.”

5. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az ápolási támogatásra való jogosultság megállapításánál, illetve megszüntetésénél az Szt. 17. § rendelkezései az irányadók.”

6. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Gyógyszertámogatásra az a Fertőrákoson lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 500 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.”

7. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgármester temetési költségekhez való hozzájárulást adhat az alábbi feltételek együttes teljesülése alapján:)

„b) az eltemettető az elhunyt halála időpontjában fertőrákosi állandó lakcímmel rendelkezik és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 600 %-át, egyedülálló esetében 800 %-át.”

8. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 11. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Szt. 48. §-a alapján eltemettetésre köteles személy a térítési kötelezettség alól)

„a) egészben mentesülhet, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
b) 50 %-ban mentesülhet, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné.”

9. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat az idősek világnapja alkalmából – a megélhetéshez kapcsolódó költségek csökkentéséhez – támogatást nyújt annak a 65. életévét a tárgyévben betöltő, fertőrákosi lakcímmel rendelkező személynek, akinek az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb szociális vetítési alap összegének 1000 %-át.”

10. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A személyi térítési díjra vonatkozó kedvezményt annak a 70. életévet betöltött, fertőrákosi lakcímmel és életvitelszerűen helyben lakó személy részére lehet megállapítani,)

„a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében a 265 %-át. A személyi térítési díj kedvezmény mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott intézményi térítési díj 70 %-a.
b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem mértéke nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A személyi térítési díj kedvezmény mértéke az 1. számú mellékletben meghatározott intézményi térítési díj 88 %-a.”

11. § (1) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás nyújtható annak a fertőrákosi lakcímmel rendelkező személynek a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 300%-át, a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a) amennyiben rendszeres gyermekvédelmi támogatásra nem jogosult, a gyermek étkezési támogatására;

b) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási, valamint iskolai kirándulási költségére.”

(2) Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Jelen szakasz (1) bekezdés b) pontjában szabályozott települési támogatás összege legfeljebb a

szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 100%-a, de nem lehet több a tényleges bekerülési költségnél.”

12. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az iskolakezdési támogatás összege 30.000 forint, ha a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 1000 %-át.”

13. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt minden olyan gyermek után, aki születése napjától Fertőrákoson lakcímmel rendelkezik és legalább egyik szülője, vagy törvényes képviselője a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel Fertőrákoson lakcímmel rendelkezett, valamint a közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb szociális vetítési alap összegének 1000 %-át.”

14. § Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

15. § Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Iskolai napközi (napi háromszori étkezés” sora és „Iskola menza (ebéd)” sora.

16. § Ez a rendelet 2023. június 28-án lép hatályba, és 2023. június 29-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

1. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. A szociális étkezés intézményi térítési díj teljes összege szociálisan rászorulók részére [jelen rendelet 13. § (6) bekezdése]: bruttó 730 Ft/nap”