Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 24

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

2024.05.24.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

b) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.)

c) sMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)

d) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH)

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszege

2. §1 A Képviselő-testület Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi

a) 2023. évi bevételi főösszegét 2 048 750 032 Ft-ban,

b) 2023. évi kiadási főösszegét 2 048 750 032 Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek és kiadások

3. § (1)2 A Képviselő-testület a 2. § a) pontjában megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

1. Működési célú támogatások 47 842 714 Ft

2. Közhatalmi bevételek 81 708 293 Ft

3. Működési bevételek 118 885 918 Ft

4. Működési célú átvett pénzeszköz 248 000 Ft

5. Működési célú maradvány 140 831 983 Ft

6. Felhalmozási célú támogatások 15 601 095 Ft

7. Lekötött bankbetét megszüntetése 1 300 000 000 Ft

8. Tárgyi eszköz értékesítés 236 220 Ft

9. Felhalmozási célú maradvány 41 993 842 Ft

10. ÁH-n belüli megelőlegezés 1 425 455 Ft

11. Finanszírozási maradvány 299 976 512 Ft

(2)3 A Képviselő-testület a 2. § b) pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 55 917 400 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 6 430 000 Ft

3. Dologi kiadások, befizetések 133 176 284 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 612 000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 35 450 573 Ft

6. Működési tartalék 156 930 651 Ft

7. Beruházások 49 188 000 Ft

8. Lakástámogatás 0 Ft

9. Felújítások 8 643 157 Ft

10. Lekötött betét elhelyezése 1 600 000 000 Ft

11. Finanszírozási kiadások 1 401 967 Ft

4. § (1) Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Balatonudvari Község Önkormányzatának 2023. évi felújításainak részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi beruházásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Balatonudvari Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető ügyleteinek állományát a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Balatonudvari Község Önkormányzata önként vállalt és kötelező feladatainak alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Balatonudvari Község Önkormányzata gördülő tervezését a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Balatonudvari Község Önkormányzata tervezett közvetett támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Balatonudvari Község Önkormányzata központi költségvetésből kapott támogatásait a 10. melléklet tartalmazza

(11) Balatonudvari Község Önkormányzata egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Balatonudvari Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak 2023. évi kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Balatonudvari Község Önkormányzata előirányzat felhasználási (likviditási) tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Balatonudvari Község Önkormányzata Európai Uniós forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjait a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni.

(4) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban kijelölt személy végezhet, pénzügyi ellenjegyzésre a TKÖH előírások szerinti végzettséggel rendelkező, írásban kijelölt köztisztviselője jogosult.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (6) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(6) Az előirányzat-módosításra az Áht. 34. §-ban foglaltak az irányadóak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyes szerezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.

(7) Az önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

6. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg.

(2) A Stabilitási tv. értelmében önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet fő szabályként csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

(3) Ha az önkormányzat új fejlesztés indításához fejlesztési célú hitel felvételét tervezi – ami adósságot keletkeztető ügyletnek minősül a Stabilitási tv. szerint – a jogszabályi előírásokat betartva előzetesen meg kell kérni a Kormány hozzájárulását, az Államkincstár illetve a Kormányhivatal előzetes kontrollján keresztül.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól.

(5) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(6) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(7) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(8) A megtervezett fejlesztési feladatokkal összefüggésben kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amilyen arányban az Önkormányzat felhalmozási bevételei teljesülnek.

(9) Azon fejlesztési feladatok, amelyeknél a Rendelet csak az önerőt tartalmazza, s amelyek teljes körű megvalósításának előfeltétele a pályázaton való sikeres részvétel, csak olyan ütemben valósíthatók meg, amilyen arányban az önerőn kívüli források teljesülnek.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást külön rendeletben szabályozza.

(2) Az Önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni.

(3) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

(4) Az alábbi kifizetések teljesíthetőek készpénzben a házipénztárból:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) bel- és külföldi kiküldetésnél útiköltség, napidíj térítések, egyéb kiküldetési kiadások,

d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,

f) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,

g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

h) reprezentációs kiadások,

i) szociális juttatások

j) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

k) jogcímtől függetlenül kétszázezer forint összegig történő egyéb kifizetés

8. § (1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzései feladatokban a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

a) a nettó 500.000 Ft-ot el nem érő beszerzések esetén a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a polgármester dönt.

b) a nettó 500.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni és a kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt,

(3) Az ajánlati kiírás tartalmára, a nyertes kiválasztására és egyéb eljárási kérdésekben az önkormányzat Beszerzési Szabályzata az irányadó.

9. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap 55 000,-Ft,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 275 000 Ft/fő/év összegben költségvetésében biztosítja.

(2) Balatonudvari község önkormányzatával munkaviszonyban álló munkavállalók részére – a közfoglalkoztatottak kivételével - a cafetéria éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdésben foglalkoztatottak részére 2023. évre évi bruttó 18.075 Ft/fő bankszámla-hozzájárulást nyújt az illetmény és a bér bankszámlára történő utalásának költségtérítéséhez.

(4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatási jogviszonyban állók részére a munkába járási költségtérítés összege a munkába töltött napokra, a munkahely és a lakóhely közötti közforgalmi úton mért távolság alapján oda-vissza számolva, kilométerenként 30 Ft.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző a felelős

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében gondoskodik.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2023. március 15-én lép hatályba.

12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. § a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.