Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28- 2023. 11. 28

Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.28.

Sárfimizdó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 5/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A helyi iparűzési adó évi mértéke iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a.”

2. § Ez a rendelet 2023. november 28-án lép hatályba, és 2023. november 29-én hatályát veszti.