Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 29- 2023. 03. 30

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.29.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A tanyagondnoki szolgálatról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete tanyagondnoki szolgálatot működtet a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében külterületen Regöly Majsapuszta területén és belterületen Regöly község következő utcáiban: Attila utca, Batthyány utca, Jókai utca, Kölcsey utca, Rákóczi utca.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.