Egerszólát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 12/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 14- 2023. 06. 15

Egerszólát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 12/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.14.

Egerszólát Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 62. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott állami főépítészi, környezetvédelmi és természetvédelmi, népegészségügyi, közlekedési hatósági, örökségvédelmi, talajvédelmi, erdészeti, ingatlanügyi és földügyi igazgatási hatáskörben eljáró Heves Vármegyei Kormányhivatal, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, közlekedési és népegészségügyi hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Nemzeti Földügyi Központ, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály, Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Heves Vármegyei Önkormányzat valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 62. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet „sportolási célú különleges építési övezet előírásai” alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § Az építési övezet építési telkein a sportolást, illetve az egyéb szabadidős (és kulturális) tevékenységeket kiszolgáló építmények (pl: fedett szabadtéri színpad, esőbeálló, stb.) helyezhetők el.”

2. § (1) Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A település közigazgatási területén kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények helyezhetők el, melyek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet által meghatározott kibocsátási határértékeket nem haladják meg. ”

(2) Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A település területén kommunális és ipari hulladékot égetni tilos, betartandó továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet.”

3. § Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármilyen zajt kibocsátó létesítmény csak abban az esetben üzemeltethető, vagy építhető, illetve bármilyen tevékenység csak abban az esetben folytatható, ha az okozott zaj mértéke a fenti rendelet szerinti határértéket nem haladja meg. Betartandó továbbá a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (VII.21.) Korm. rendelet.”

4. § Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 255/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai betartandók.”

5. § (1) Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az újonnan létesítendő, illetve működő, a környezetet terhelő beruházások esetében szükség esetén betartandók a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet előírásai.

(2) A szennyvízcsatornába vezetett szennyvíz minőségére vonatkozóan a 28/2004. (XII.25.) KvVM. rendelet előírásait kell betartani.”

(2) Az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szabályozási terven feltüntetett felszínmozgásos területen, illetve alápincézett területen építményt elhelyezni csak a vonatkozó jogszabály alapján elkészített geotechnikai dokumentáció (szakvélemény) alapján lehet.”

6. § Hatályát veszti az Egerszólát község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) című 12/2005.(XI.30.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése.

7. § Ez a rendelet 2023. június 14-én lép hatályba.