Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában-, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. -24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény vonatkozó rendelkezéseire, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 356 650 886 Ft-ban határozza meg, az 1. melléklet szerint:

a) tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét 263 882 738 Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 231 034 079 Ft

c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 593 277 Ft

d) irányító szerv alá tartozó kv. szervek tám. 119 023 530 Ft

e) előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 92 768 148 Ft

f) kiadás főösszegét 356 650 886 Ft

g) bevételi főösszegét 356 650 886 Ft

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 2. melléklet szerint 83 268 935 Ft bevétellel és 83 268 935 Ft kiadással, a bevételi előirányzatokon belül:

a) a működési bevételeket 6 433 382 Ft

b) előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 2 345 320 Ft

c) a központi irányítószervi támogatás 74 490 233 Ft

d) a kiadási előirányzaton belül:

e) a személyi juttatásokat 61 275 116 Ft

f) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 025 737 Ft

g) a dologi kiadásokat 10 666 370 Ft

h) beruházási kiadások 2 301 712 Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Napfény Óvoda 2022. évi költségvetését az 3. melléklet szerint 44 974 036 Ft bevétellel, 44 074 936 Ft kiadással, a bevételi előirányzatokon belül:

a) a működési bevételeket 263 824 Ft

b) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 176 915 Ft

c) a központi, irányító szervi támogatásokat 44 533 297 Ft

d) a kiadási előirányzaton belül:

e) a személyi juttatásokat 31 993 069 Ft

f) a munkaadókat terhelő járulékokat 4 596 102 Ft

g) a dologi kiadásokat 8 332 690 Ft

h) beruházások 52 175 Ft

összegben hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összesített mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet tartalmazza.”

2. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő – testület az Önkormányzat tartalékait 21 442 230 Ft összegben hagyja jóvá.”

3. § A Karancsalja Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg: Karancsalja Község Önkormányzata: 22 fő, ebből:

a) 1 fő teljes munkaidős választott tisztségviselő - polgármester

b) 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott

c) 3 fő teljes munkaidős Mtv. hatálya alá tartozó

d) 11 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott

e) 1 fő tiszteletdíjas alpolgármester 5 fő tiszteletdíjas képviselő”

4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.