Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 02

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.01.

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 115. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ápolási támogatás annak a Kéthely községben lakcímmel rendelkező hozzátartozónak állapítható meg, aki)

„c) az ápoló családjában egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg a 130.000 Ft-t, egyedülálló esetén a 150.000 Ft-ot..”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ápolási támogatás mértéke 75.000 Ft/hó.”

2. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Gyógyszertámogatásra az a Kéthely községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki)

„a) akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem a 150.000 Ft-ot, egyedül élő esetében 160.000 Ft-ot nem haladja meg, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja a 7.125 Ft-ot.”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által beárazott gyógyszerköltség, de legfeljebb havi 7 000 Ft.”

3. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület temetési költségekhez való hozzájárulásként egyszeri temetési támogatást nyújt annak a Kéthely községben lakcímmel rendelkező személynek, aki)

„c) az eltemettető családjában az egy főre eső havi jövedelem a 300.000 Ft összeget nem haladja meg, és”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A temetési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.”

4. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni kérelemre azt a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem a 130.000 Ft-ot, egyedülálló esetén jövedelme a 150.000 Ft-ot nem haladja meg.”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az adott naptári évben egy személy, család részére nyújtott rendkívüli települési támogatás éves összege nem haladhatja meg a 85.500 Ft-ot”

5. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendkívüli települési támogatást kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható, évente egy alkalommal legfeljebb a 114.000 Ft összeg erejéig annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a 28.500 Ft-ot eléri, de a 114.000 Ft-ot nem haladja meg..”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kölcsönt, ha annak összege a 28.500 Ft-ot nem haladja meg három hónap, ha az 57.000 Ft-ot nem haladja meg hat hónap, ha a 114.000 Ft-ot nem haladja meg kilenc hónap alatt kell visszafizetni, az előre meghatározott részletekben, havonta.”

6. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület anyasági támogatást nyújt annak az anyának, aki Kéthely községben lakcímmel rendelkezik és életvitel szerűen is a községben él, valamint)

„d) akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem a 300.000 Ft összeget nem haladja meg.”

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke gyermekenként 50.000 Ft.”

7. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Lakhatási támogatásra az a Kéthely községben lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot, egyedül élő esetében a 160.000 Ft-ot, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át eléri vagy meghaladja,

b) vagyonnal nem rendelkezik.”

8. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakhatási támogatás mértéke havi 7.000.-Ft.”

9. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület rendkívüli nevelési támogatást, mint települési támogatás nyújt annak a gyermeket gondozó személynek, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem a 114.000 Ft-ot, egyedül élő esetén a 130.000 Ft-ot nem haladja meg és nincs vagyona.

(2) A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb gyermekenként, mint 5.000 Ft és nem lehet több mint 10000 Ft.”

10. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az eltemettetésre kötelezett helyett az önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy eltemettetéséről az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól akkor mentesül:)

„a) ha az egy főre számított havi családi jövedelme a 28.500 Ft-ott, egyedülálló esetén annak 57. 000 Ft-ot nem haladja meg és”

11. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális alapszolgáltatások esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével az intézményvezető csökkentheti vagy elengedheti oly módon, hogy ha a havi jövedelem

a) 42.750 Ft-71.250 Ft között van, a fizetendő térítési díj összege a megállapított személyi térítési díj 50%-a,

b) 42.750 Ft alatt van, az ellátás ingyenes.”

12. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.