Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.01.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. § (1) A helyi adókról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E § alkalmazásában adóköteles a Htv. 11. §-a határozza meg.”

(A Htv. 13. §-ában és 13/A. §-ában meghatározottakon felül mentes az építményadó alól: )

„c) az a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, melyre vonatkozóan magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.”

2. § A helyi adókról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) E § alkalmazásában az adókötelezettséget a Htv. 17. §-a határozza meg.

(2) E § alkalmazásában az adó alanyát a Htv. 3. §-a és 18. §-a határozza meg.

(3) A Htv. 19. §-ában meghatározott adómentességen felül kérelemre, a kérelem - önbevallásra felszólító levél kiküldése nélküli - benyújtását követő adóév első napjától mentes az adó alól:

a) Lakóépület vagy üdülőépület építésére alkalmas telek tulajdonosa, az üdülőépület végleges használatbavételi engedélyének megszerzéséig, vagy lakóház felépítését az illetékes építési hatóság a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legfeljebb a végleges építési engedély vagy egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló dokumentum kiállításának napját követő 4 évig.

b) Azon tulajdonos visszamaradó telke, amelyből tulajdonosa a szabályozási terv végrehajtása érdekében közút létesítése vagy a szabályozási terv szerinti kialakítása céljából az önkormányzatnak térítésmentesen földrészletet adott át, az átadást követő 2 adóéven át.

(4) A Htv. 19. §-ában meghatározott adómentességen felül mentes az adó alól a hatályos helyi építési szabályzat alapján építési teleknek nem minősülő belterületi földrészlet.

(5) E rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti mentesség esetében a beépítés tényét az adóalany végleges használatbavételi engedély, vagy lakóház felépítését az illetékes építési hatóság által kiállított használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával köteles igazolni. Amennyiben a beépítés a mentesség ideje alatt nem valósul meg, az adó alanya az adót visszamenőlegesen, a minden évben hatályban levő adótétellel, késedelmi pótlékkal együtt köteles megfizetni.

(6) Az e §-ban meghatározott mentesség nem terjed ki a vállalkozó üzleti célt szolgáló telkére.

(7) Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése tekintetében a Htv. 20. §-át kell alkalmazni.

(8) Az adó alapjára a Htv. 21. § a) pontját kell alkalmazni.

(9) Az adó mértéke: 75.-Ft/m²/év.”

3. § (1) A helyi adókról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Adókötelezettséget, az adótárgyak körét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24-25. §-ai határozzák meg.”

(2) A helyi adókról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Adómentes )

„b) az ingatlan-nyilvántartásban útként, saját használatú útként nyilvántartott földterület.”

(Adómentes )

„c) Az 500 m2 területnagyságot meg nem haladó telek.
d) A nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.”

4. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.