Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a kötelező adatkezelés szabályairól

Hatályos: 2015. 12. 22

Úrhida Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

29/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete


a kötelező adatkezelés szabályairól


Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


 1. § Úrhida Község Önkormányzat és intézményei által folytatott kötelező adatkezelés tekintetében a kezelendő adatok fajtáira, az adatkezelés céljára és feltételeire és az adatkezelés időtartamára vonatkozó szabályokat az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza (1. melléklet).


 2. § (1) A kötelezően kezelt adatok megismerhetősége érdekében az adatkezeléssel érintett kérelmére az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse tájékoztatást ad az érintett általa kezelt és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.


(2) Az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal adatvédelmi felelőse köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, de legfeljebb 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.


(3) Az adatkezelés megismerhetőségét szolgáló (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be.


(4) A (3) bekezdésben meghatározottól eltérő esetben költségtérítés állapítható meg.


(5) A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatkezelés jogellenes, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


(6) Az érintett tájékoztatását az adatvédelmi felelős csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Ebben az esetben az adatvédelmi felelős köteles a felvilágosítás megtagadásának az indokát közölni, és a jogorvoslati lehetőségekről az érintettet tájékoztatni.


3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
     Bognár József                                                                                dr. Boda Zsuzsanna

    polgármester                                                                                              jegyző