Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Hatályos: 2019. 02. 22

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Magyarország Alaptörvénye J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken (a továbbiakban: nemzeti ünnep) Úrhida Község Önkormányzat tulajdonában lévő terek, parkok területén, továbbá – lehetőség szerint – az Úrhida községbe be-, illetve kivezető főutak (a továbbiakban együtt: közterületek) mentén Magyarország és Úrhida község zászlaját ki kell helyezni.


2. § (1) A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról Úrhida Község Önkormányzat polgármestere gondoskodik.

(2) A fellobogózást a nemzeti ünnepet megelőző munkanap 16:00 óráig kell elvégezni, majd a nemzeti ünnep napját követő munkanap 12:00 óráig kell gondoskodni a zászlók eltávolításáról.


3. § Közvilágítási berendezésre vagy egyéb műtárgyra zászlótartót csak annak üzemeltetőjével, tulajdonosával előre egyeztetett módon és úgy szabad felszerelni, hogy az a létesítmény üzemeltetését, karbantartását ne akadályozza, balesetet ne okozzon és a közúti vagy gyalogos-közlekedést ne veszélyeztesse.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.    Bognár József                                                                dr. Boda Zsuzsanna

    polgármester                                                                              jegyző