Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2018. 08. 31- 2021. 12. 06

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről1

2018.08.31.

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei szerint meghatározza Úrhida község közművelődési feladatait, törekvéseit, megalapozza a fejlesztés lehetőségeit.

2. § Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek támogatása.

c) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

d) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,

e) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

f) a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kulturális turizmus támogatása,

g) helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

2. Alapelvek

3. § Közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

4. § Mindenkinek joga, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.

5. § A művelődési jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; e jogok minden személyt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

3. A rendelet hatálya

6. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre,

b) az Önkormányzat mindenkori közművelődési intézményeire, közösségi színtereire, továbbá ezek fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira,

c) e rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más módon támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire,

d) a képviselő-testületre és szerveire.

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatai

7. § A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

8. § A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) Úrhida község környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele,

b) a helyi információk cseréje,

c) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,

d) helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, fesztiválok, versenyek, vetélkedők szervezése,

e) kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, ismertté tétele.

9. § Az egyetemes, és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a helyi kultúra megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása,

b) hagyományőrző közösségek támogatása,

c) helyi ünnepek közismertté tétele,

d) kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a lehetőségek felkutatása.

10. § Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége támogatása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) amatőr művészeti csoportok támogatása,

b) kiemelkedő tehetségű helyi alkotók méltatása, alkotásaik közismertté tétele

c) iskolai és közművelődési könyvtár igénybevételének biztosítása

d) számítógép, internet használati lehetőség biztosítása a Teleházon keresztül.

11. § A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozásra fórumok szervezésének segítése,

b) szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény, közösségi színtér igénybevételéhez ingyenes lehetőség biztosítása

12. § A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése keretében az önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása,

b) kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel,

c) testvértelepülési kapcsolat létesítése esetén kulturális együttműködés a testvértelepülés közművelődési intézményeivel, szervezeteivel.

13. § A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a közművelődési tevékenység gyakorlásához a célnak megfelelő, esztétikus környezet és megfelelő infrastruktúra biztosítása,

b) az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása.

14. § Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) információk gyűjtése és közismertté tétele a településen kínált művelődési lehetőségekről,

b) jeles napokon sokadalmak szervezése.

5. A feladatellátás szervezeti struktúrája

15. § Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (2) bekezdése szerint - e rendelet 6-13. §-ában szabályozott feladatai ellátása érdekében közösségi színtereket működtet.

16. § Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik közművelődési célú intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, különösen az alábbiakkal:

a) Géza Fejedelem Általános Iskola;

b) Úrhidai Tündérkert Óvoda;

c) a kistérségi, különösen az úrhidai székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetek,

d) egyházak;

e) a kistérségben, különösen Úrhidán bejegyzett közművelődési tevékenységkörű vállalkozások, gazdasági társaságok.

17. § Az Önkormányzat a Törvény követelményeinek megfelelő jogi személyekkel, vagy magánszemélyekkel egyes közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást köthet.

6. Az Önkormányzat közművelődési intézményei

18. § Az Önkormányzat közösségi színtérként működteti az Úrhidai Közösségi házat (8142 Úrhida, Kossuth u. 66.), az Úrhidai Civilházat, (8142 Úrhida, Kossuth u. 62.) Úrhidai Tájházat, (8142 Úrhida, Kossuth u. 32.) valamint az Úrhidai Szabadidőparkot (8142 Úrhida, Arany János u.) az ott időszakosan, községi rendezvényeken működő szabadtéri színpaddal.

7. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

19. § A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a közművelődési szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat. E körben

a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait,

b) jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény éves munkatervét,

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.

20. § A Közösségi ház használati szabályzatát e rendelet 1. melléklete, a Könyvtár használati szabályzatát e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

21. § (1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

(2) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai beszámoló és - szükség esetén - szakértői vélemény alapján látja el.

8. A közművelődési tevékenység finanszírozása

22. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében a közművelődési intézmény és a közösségi színtér működését teljes mértékben támogatja, a fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.

23. § Az úrhidai székhelyű társadalmi szervezetek a közművelődési intézményben díjmentesen jogosultak fórumot tartani.

24. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési célú tevékenységet folytatókat pénzügyi támogatásban részesítheti. E tevékenység azonban nem veszélyeztetheti az e rendeletben meghatározott feladatok megvalósulását.

9. A közművelődési megállapodás

25. § Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, vagy magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

10. Záró rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 9/2002. (VIII.1.) ÖR. számú rendelet.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 9/2002. (VIII.1.) ÖR. számú rendelet módosításáról szóló 13/2009. (IX.17.) ÖR. számú rendelet.

1. melléklet

Közösségi ház használati szabályzat
Úrhida Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi ház használati szabályzatában rögzíti a Közösségi ház használatának feltételeit. A Közösségi ház nyilvános, ennek megfelelően minden érdeklődő rendelkezésére áll. A Közösségi ház az alapfeladatok ellátása által, lehetőségei szerint törekszik előmozdítani Úrhida Község polgárságának közösséggé válását, a helyben élő lakosság életminőségének javítását.

1. A Közösségi ház fenntartója: Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A Közösségi ház címe: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66.

1. A Közösségi ház nyitva tartása:
Hétfő: 12:00 – 16:00
Kedd: 12:00 – 16:00
Szerda: 12:00 – 17:00
Csütörtök: 12:00 – 16:00
Péntek: igény szerint
Szombat: igény szerint
Vasárnap: igény szerint

1. A Közösségi ház szolgáltatásai:
· A Közösségi ház helyiségeit a nyitvatartási idő alatt az alaptevékenységgel összefüggő célokra (testületi ülések megtartása, közművelődés, társas rendezvények, helyiségek igénybevétele) a község lakói, az önkormányzati intézmények és a község civil szerveződései ingyenesen használhatják.
· Az épület helyiségei a bevételi források növelése érdekében bérbe adhatóak a meghatározott feltételek szerint. A bérbeadás nem veszélyeztetheti az alapfeladatok ellátását, a Közösségi ház rendes működését. Az alaptevékenységgel össze nem függő, üzleti és egyéb célú rendezvényekre a helyiség-használatot bérleti díj ellenében biztosítja. A szabályzatban szereplő díjak mértékét a fenntartó módosíthatja, s döntését a Közösségi ház használati szabályzatba átvezeti.

1. Közösségi ház igénybevételének szabályozása

a) A tervszerűen ütemezett egyes alapfeladatok ellátásához kapcsolódó házhasználaton felül a helyiségek igénybevételének szándékát a Közösségi ház felé legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt szóban vagy írásban kell jelezni.

b) A kulturális szervező az állandó programok, ellátott alapfeladatok időpontjának, ill. rendszerességének figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről – a település lakossága és közösségei érdekének figyelembevételével – a polgármester dönt. Az igénybevételnél törekedni kell arra, hogy tervezett program ne maradjon el miatta.

c) A Közösségi ház nyitva tartása az ellátott alapfeladatokhoz és egyéb programokhoz igazodik.

1. Adatkezelés
Bognár József s. k.

a) A Közösségi ház az adatok felhasználásával a bérleti díjról, a bérleti szerződésről bizonylatot állít ki.

b) A személyes adatok védelméről a Közösségi ház az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

c) Az adatokat a Közösségi ház kizárólag saját nyilvántartására használja fel, más fél részére át nem adhatók.

2. melléklet

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT


A Könyvtárhasználati Szabályzat rögzíti Úrhida Községi Könyvtár használat feltételeit és a könyvtárhasználók jogait. A községi könyvtár nyilvános könyvtárként működik, ennek megfelelően minden érdeklődő rendelkezésére áll, beleértve a nem Úrhidán élő könyvtárhasználót is.

1. A Könyvtárhasználati szabályzatot a könyvtárban jól látható helyen ki kell függeszteni.

2. A könyvtárat KÖZSÉGI KÖNYVTÁR feliratú táblával kell megjelölni, és a Nyitvatartási időt kívülről látható helyre kell elhelyezni.

3. Szolgáltató hely neve: Úrhidai Községi Könyvtár
Címe: 8142 Úrhida, Kossuth u. 66.

4. Könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: 12.00 – 16.00
Kedd: 12.00 – 16.00
Szerda: 12.00 – 17.00
Csütörtök: 12.00 – 16.00

5. A Könyvtár szolgáltatásai
A könyvtárhasználó ingyenesen veheti igénybe a könyvtár alapszolgáltatásait és kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat.

Térítésmentes szolgáltatások:

a./ Könyvtár látogatás
b./ A könyvtári dokumentumok helyben használata.
b./ Könyvtári dokumentumok kölcsönzése.
c./ Tájékoztatás.
d./ Könyvtári rendezvények látogatása.
e./ Állományfeltáró eszközök használata.
f./ Könyvtári dokumentumok előjegyzése
g./ Számítógép, internet használat

6. Használat feltételei

6.1. Beiratkozás:

a) A könyvtár a könyvtárhasználó adatait regisztrálja.

a) Regisztráció alatt az alábbi adatokat kell közölni és igazolni: Név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyigazolvány szám. A beiratkozás csak fényképes igazolvány alapján rögzíthető. (A beiratkozási adatlap formanyomtatványát az 1. melléklet tartalmazza)

b) Az óvodás, általános és középiskolás olvasóért a szülő vagy gondviselő kezességet vállal.

c) A könyvtárhasználó valamint a kezességet vállaló amennyiben a
könyvtárral szemben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget - határidő
betartása, megrongált, elveszett dokumentumok stb. - a kárt megtéríti.
e) Az olvasójegy használata minden kölcsönző részére kötelező. A könyvtárlátogatás alkalmával az olvasó azt magával hozza. Az olvasójegy tartalmazza az olvasó számát, nevét, foglalkozását, lakcímét, a könyvtár nyitvatartási idejét a lejárat napját és a kikölcsönzött dokumentumok darab számát.

d) Az olvasójegy valódiságát a könyvtár pecsétje és a könyvtáros aláírása igazolja.

e) A használati jog felfüggeszthető, amennyiben a könyvtárhasználó nem tartja be a szabályzatban rögzítetteket. (Többszöri felszólítás kölcsönzési határidő betartására, szándékos rongálás, elveszett dokumentumok értékének megtérítése, rendbontás.)

6.2. A kölcsönzés szabályai:

a) Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie. A könyvtárunk vállalja a kölcsönzés szüneteltetésének idejére az olvasójegyek megőrzését.

b) Az az olvasó, akinek az általa kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy hete lejárt, nem kölcsönözhet újabb dokumentumot, amíg a tartozását nem rendezte.

c) A kölcsönzési határidő: 4 hét.

d) Kölcsönözhető dokumentumok száma: egy olvasójegyre egy alkalommal minden olvasó összesen hat darab könyvet kölcsönözhet.

e) Az olvasójegy mellett minden könyvkölcsönzés alkalmával egy személyes kartonba kerül elhelyezésre a könyv cédulája, a kölcsönzési határidő pedig az olvasójegyen kerül feltüntetésre. A határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, a lejárati időt hosszabbítása kérhető, személyesen, telefonon (22/364-514/18). A hosszabbítási idő alkalmanként két hét. A határidőt maximum háromszor hosszabbítható meg, amennyiben nincs a dokumentumra előjegyzés. A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás kerül kiküldésre. Amennyiben a kötelezettségének háromszori felszólítást követően sem tesz eleget, a követelés polgári peres úton érvényesíthető.

f) A könyvtárhasználó kötelessége a dokumentumok védelme. A rossz állapotban - (összefirkált, elszakított, piszkos) - visszahozott, vissza nem hozott, vagy elveszített könyvek értékét a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló, 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet 20. § - 21. §-ában foglalt rendelkezések szerint köteles megtéríteni. Az érték meghatározásához a Könyvtár nyilvántartásában szereplő ár az irányadó. Az elveszett, vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadja a könyvtár.

6.3. Előjegyzés: Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés felvételét. A dokumentum beérkezéséről értesítés kerül kiküldésre, az előjegyzett könyveket 3 napig tárolja a könyvtár.

7. Adatkezelés
Úrhida, augusztus 13.
Bognár József s.k.
polgármester

a) A Könyvtár az adatok felhasználásával Beiratkozási tasakot és Olvasójegyet állít ki. A Könyvtár adat- és kölcsönzési nyilvántartása számítógépes rendszerben kerül rögzítésre.

b) A személyes adatok védelméről a Könyvtár az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

c) Az adatokat a Könyvtár kizárólag könyvtári nyilvántartásra használja fel, más fél részére át nem adhatók.

d) Amennyiben az olvasó kilép a könyvtári tagok sorából, elköltözik stb., személyes adatait meg kell semmisíteni.

1. melléklet
Beiratkozási adatlap

Név:

Anyja neve:

Születési, hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Munkahely vagy iskola neve, címe:

Szem.ig.sz.:

Tel:

email-cím

Nyilatkozat:

A könyvtárhasználat szabályait ismerem és elfogadom, az önkéntesen közölt személyes adataimnak kezeléséhez hozzájárulok.

Úrhida, 20…. …. ….

………………………….

Olvasó aláírása

1. melléklet
Könyvtárhasználati, beiratkozási díjak és térítések
Tagdíj: nincs
Késedelmi díjak: 10Ft/könyv/nap
Fénymásolás/nyomtatás (A/4 fekete-fehér): 20Ft/oldal
Scannelés: díjtalan

1

Az önkormányzati rendeletet az Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 6.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 7. napjával.