Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2018. 08. 31

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló szóló 1997. évi CXL. törvény  83/A. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja


1. § E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei szerint meghatározza Úrhida község közművelődési feladatait, törekvéseit, megalapozza a fejlesztés lehetőségeit.


2. § Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:

 1. a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
 2. a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek támogatása.
 3. az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,
 4. az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
 5. civil közösségek együttműködésének ösztönzése,
 6. a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kulturális turizmus támogatása,
 7. e) helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

2. Alapelvek


3. § Közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.


4. § Mindenkinek joga, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.


5. § A művelődési jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; e jogok minden személyt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

3. A rendelet hatálya


6. § E rendelet hatálya kiterjed

 1. a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre,
 2. az Önkormányzat mindenkori közművelődési intézményeire, közösségi színtereire, továbbá ezek fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira,
 3. e rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más módon támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire,
 4. a képviselő-testületre és szerveire.

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatai


7. § A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.


8. § A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

 1. Úrhida község környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele,
 2. a helyi információk cseréje,
 3. a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
 4. helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, fesztiválok, versenyek, vetélkedők szervezése,
 5. kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, ismertté tétele.


9. § Az egyetemes, és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

 1. a helyi kultúra megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása,
 2. hagyományőrző közösségek támogatása,
 3. helyi ünnepek közismertté tétele,
 4. kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a lehetőségek felkutatása.


10. § Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége támogatása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

 1. amatőr művészeti csoportok támogatása,
 2. kiemelkedő tehetségű helyi alkotók méltatása, alkotásaik közismertté tétele
 3. iskolai és közművelődési könyvtár igénybevételének biztosítása
 4. számítógép, internet használati lehetőség biztosítása a Teleházon keresztül.


11. § A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

 1. civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozásra fórumok szervezésének segítése,
 2. szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény, közösségi színtér igénybevételéhez ingyenes lehetőség biztosítása


12. § A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése keretében az önkormányzat tevékenységi formái különösen:

 1. a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása,
 2. kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel,
 3. testvértelepülési kapcsolat létesítése esetén kulturális együttműködés a testvértelepülés közművelődési intézményeivel, szervezeteivel.


13. § A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

 1. a közművelődési tevékenység gyakorlásához a célnak megfelelő, esztétikus környezet és megfelelő infrastruktúra biztosítása, 
 2. az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása.


14. §  Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

 1. információk gyűjtése és közismertté tétele a településen kínált művelődési lehetőségekről,
 2. jeles napokon sokadalmak szervezése.

5. A feladatellátás szervezeti struktúrája

                                  

15. § Az Önkormányzat a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló szóló 1997. évi CXL. törvény  78.§ (2) bekezdése szerint -  e rendelet 6-13.§-ában szabályozott feladatai ellátása érdekében közösségi színtereket működtet.


16. § Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik közművelődési célú intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, különösen az alábbiakkal:

 1. Géza Fejedelem  Általános Iskola;
 2. Úrhidai Tündérkert Óvoda;
 3. a kistérségi, különösen az úrhidai székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetek,
 4. egyházak;
 5. a kistérségben, különösen Úrhidán bejegyzett közművelődési tevékenységkörű vállalkozások, gazdasági társaságok.


17. § Az Önkormányzat a Törvény követelményeinek  megfelelő jogi személyekkel, vagy magánszemélyekkel egyes közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást köthet.


6. Az Önkormányzat közművelődési intézményei


18. § Az Önkormányzat közösségi színtérként működteti az Úrhidai Közösségi házat (8142 Úrhida, Kossuth u. 66.), az Úrhidai Civilházat, (8142 Úrhida, Kossuth u. 62.)  Úrhidai Tájházat, (8142 Úrhida, Kossuth u. 32.) valamint az Úrhidai Szabadidőparkot (8142 Úrhida, Arany János u.) az ott időszakosan, községi rendezvényeken működő szabadtéri színpaddal.

7. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


19. § A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a közművelődési szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat. E körben

 1. meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait,
 2. jóváhagyja az általa fenntartott közművelődési intézmény éves munkatervét,
 3. biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.


20. § A Közösségi ház használati szabályzatát e rendelet 1. melléklete, a Könyvtár használati szabályzatát e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


21. § (1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

(2) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai beszámoló és - szükség esetén - szakértői vélemény alapján látja el.

8. A közművelődési tevékenység finanszírozása


22. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében a közművelődési intézmény és a közösségi színtér működését teljes mértékben támogatja, a fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.


23. § Az úrhidai székhelyű társadalmi szervezetek a közművelődési intézményben díjmentesen jogosultak fórumot tartani.


24. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési célú tevékenységet folytatókat pénzügyi támogatásban részesítheti. E tevékenység azonban nem veszélyeztetheti az e rendeletben meghatározott feladatok megvalósulását.9. A közművelődési megállapodás


25. § Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Törvény követelményeinek megfelelő jogi személlyel, vagy magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

10. Záró rendelkezések26. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 9/2002. (VIII.1.) ÖR. számú rendelet.


(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 9/2002. (VIII.1.) ÖR. számú rendelet módosításáról szóló 13/2009. (IX.17.) ÖR. számú rendelet.            Bognár József                                                            Dr. Boda Zsuzsanna

             Polgármester                                                                    Jegyző