Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 15/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének

15/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el


1. §


Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ Helyi iparűzési adó


5.§ (1) Helyi iparűzési adófizetési kötelezettség terheli a Htv. 35. § (1) bekezdés szerinti iparűzési tevékenység után a vállalkozót.


(2) A helyi iparűzési adó évi mértéke: az adóalap 2 %-a.


(3) Mentesül a teljes iparűzési adó megfizetése alól a vállalkozó háziorvos, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben 20 millió forintot nem haladja meg.


(4) Mentesül a teljes iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.”


2. §


Ez a rendelet 2021. január hó 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


             Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia sk.                                    Szokai Dániel sk.

                              polgármester                                                             aljegyző    


Záradék:

A rendelet 2020. december 18. napján 10.00 órakor kihirdetésre került.


Kötegyán, 2020. december 18.


                                                                                                          Szokai Dániel sk.

                                                                                                               aljegyző