Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)1 tárgyévi költségvetési bevételét 170.397.515 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 170.397.515 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét Ft-ban,

ac) finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,

b)2 tárgyévi költségvetési kiadását 170.397.515 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 156.255.515 Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 14.142.000-ban,

bc) finanszírozási kiadását 0 Ft-ban,

c)3 előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 46.592.687 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi

a) általános tartalékát 0 Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal

hagyja jóvá.

7. § A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 3 főben határozza meg.

8. § A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 10/C. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2024. évben nem tervez.

15. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Vokány Önkormányzat 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
forintban

Bevételi jogcímek:

Intézményi működési bevételek

450.000

Iparűzési adó

12.000.000

Kommunális adó

2.700.000

Átvett p.eszköz

1.834.000

Saját bevétel összesen:

16.984.000

Önk.költségvetési támogatása

106.820.828

Elõzõ évi pénzmaradvány 4

46.592.687

Önkorm. bevételei összesen: 5

170.397.515

Kiadási jogcímek:

Személyi kiadás

23.404.000

Munkaadókat terhelõ járulékok

3.003.000

Dologi kiadás 6

46.409.459

Egyéb szociális kiadások

13.005.578

Átadott pénzeszköz

70.433.478

Felhalmozási kiadás

4.850.000

Felújítás

9.292.000

Tartalék

-

Önkorm. kiadásai összesen: 7

170.397.515

2. melléklet

Pénzmaradvány (Ft-ban)

Megnevezés

Összeg

1

2

- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege

47.043.846

(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)

- Devizabetét számlák egyenlege

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

67.160

- Valutapénztárak egyenlege

- Pénzkészlet összesen

47.111.006

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege

260.000

2024.évi előleg 8

-778.319

Pénzmaradvány összesen 9

46.592.687

3. melléklet

Az önkormányzat működési, fenntartási bevételi és kiadási előirányzatai

I. Bevételek

BEVÉTELEK

TERV

Ft-ban

Zöldterület gazd. kapcsolatos feladatok támogatása

4.485.915

Közvilágítás

3.182.500

Közvilágítás üzemelt.tám.

2.440.000

Köztemető fennt.kapcs. fea.támogatása

1.361.584

Közutak fennt.támogatása

2.793.307

Egyéb önkorm.fea.támogatása

9.577.228

Lakott külter.kapcs.kiegészítés

62.905

Polgármesteri illetmény támogatása

3.915.653

Óvoda támogatása

34.264.756

Szociális étkeztetés

3.224.680

Tel.önk.szoc.fea.egyéb támogatása

13.005.578

Gyermekétkezt.támogatása

25.909.542

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

327.180

Könyvtári,közművelődési támogatás

2.270.000

Normatív állami támogatás összesen:

106.820.828

Kommunális adó

2.700.000

Iparűzési adó

12.000.000

Kertbérlet,urnahely

250.000

Bérleti díj bevétel / műv.ház

200.000

Előző évi pénzmaradvány 10

46.592.687

Átvett p.eszköz

1.834.000

Önkormányzat bevétele összesen: 11

170.397.515

II. Kiadások

KIADÁSOK

Személyi
juttatás

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi
kiadás

Ellátottak p.beli juttatás átadott p.eszk.

Felhal-mozási, felújítási kiadá-sok

Összesen

Utak,hidak

5.508.000

9.292.000

14.800.000

Zöldterület gazd.kapcs.fea.

5.946.000

773.000

464.000

7.183.000

Önkormányzati ig. feladatok

12.394.000

1.611.000

11.977.034

-

25.982.034

Város- és községrend. feladatok 12

-

11.982.425

1500.000

13.482.425

Közvilágítás

5.623.000

5.623.000

Védőnői feladatok

-

-

1.080.000

500.000

1.580.000

Házorvosi ellátás

170.000

170.000

Művelődési házak feladata

4.764.000

619.000

5.181.000

650.000

11.214.000

Könyvtár

654.000

654.000

Sportfeladatok

233.000

233.000

Temető fenntartás

300.000

-

312.000

2.200.000

2.812.000

Szociális étkeztetés

-

-

3.225.000

-

3.225.000

Tartalék

-

Összes működési kiadás: 13

23.404.000

3.003.000

43.117.034

-

14.142.000

86.958.459

Települési tám./lakásfennt.

852.000

852.000

Átmeneti, temetési segély

12.153.578

12.153.578

Átadott p.eszköz Óvoda + Konyhának

63.700.478

63.700.478

Átadott p.eszköz Óvodai Társ.-nak

200.000

200.000

Megyei Önk.-nak EU-s

4.271.000

4.271.000

Átadott p.eszk.Német Nemzetiségi önkorm.-nak

200.000

200.000

Átadott p.eszköz Mecsek-Dráva

150.000

150.000

Átadott p.eszköz Polgárőrség

200.000

200.000

Német Kulturális Egyesületnek

200.000

200.000

Átadott p.eszköz Újpetrei Közös Hivatal

1.262.000

1.262.00

Alapítvány Újpetre

50.000

50.000

Palkonyai Tűzoltóságnak

100.000

100.000

Rókavár Egyesület

100.000

100.000

Önkorm. kiadása össz. 14

23.404.000

3.003.000

43.117.034

83.439.056

14.142.000

170.397.515

4. melléklet

Felújítás

1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítási előirányzata: 9.292.000.-Ft

1.1. Járda felújítása /pályázat/ 9.292.000.-Ft

5. melléklet

Felhalmozások

1. Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata: 4.850.000.-Ft, ebből:

1.1. Fűnyíró traktor vásárlása 1.500.000-Ft

1.2. Klíma Egészségházba 500.000.-Ft

1.3. Gázzsámoly,polc vásárlás műv.házba 650.000.-Ft Urnafal készítés temetőbe 2.200.000.-Ft

6. melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2024--2025-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg

Megnevezés

Sor-szám

2024 évre

1

2

3

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

450.000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

14.700.000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

03

106.820.828

Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül

04

1.834.000

Támogatásértékű működési bevétel

05

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

08

-

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15

10

46.592.687

Működési célú bevételek összesen (01+....+10) 16

11

170.397.515

Személyi juttatások

12

23.404.000

Munkaadókat terhelő járulékok

13

3.003.000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 17

14

46.409.459

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

-

Támogatásértékű működési kiadás

16

70.433.478

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

13.005.578

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Egyéb elvonások,befizetések

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+....+23)

24

145635095

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

4.850.000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

9.292.000

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)

49

14.142.000

Önkormányzat bevételei összesen (11+37) 18

50

170.397.515

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49) 19

51

170.397.515

7. melléklet

Finanszírozási ütemterv

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Óvoda és Konyha

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

3.200.478

63.700.478

Óvodai Társulás

100.000

100.000

200.000

Német Nemzetiségi Önkormány-zatnak

200.000-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000

Mecsek-Dráva

150.000

150.000

Polgárőrség

200.000

200.000

Űjpetrei Közös Hivatal

300.000

300.000

300.000

300.000

62.000

1.262.000

Újpetre Alapítvány

50.000

50.000

Palkonyi Tűzoltóság

100.000

100.000

Rókavár Egyesület

100.000

100.000

Német Kulturális Egyesület

200.000

200.000

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Elõzõ évi pénzmaradvány” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Önkorm. bevételei összesen:” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Önkorm. kiadásai összesen:” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. mellékletben foglalt táblázat 2024.évi előleg. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. mellékletben foglalt táblázat „Pénzmaradvány összesen” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „Előző évi pénzmaradvány” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „Önkormányzat bevétele összesen:” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat „Város- és községrend. feladatok” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat „Összes működési kiadás:” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat „Önkorm. kiadása össz.” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Működési célú bevételek összesen (01+....+10)” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzat bevételei összesen (11+37)” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. mellékletben foglalt táblázat „Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)” sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.